Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent gegevensverstrekking Basistregistratie Personen (Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Beekdaelen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent gegevensverstrekking Basistregistratie Personen (Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Beekdaelen)
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de vorige regelingen gegevensverstrekking BRP van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 4. artikel 156 van de Gemeentewet
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beekdaelen/CVDR619854/CVDR619854_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2019nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-253729

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent gegevensverstrekking Basistregistratie Personen (Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Beekdaelen)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen

 

Het besluit is genomen, met inachtneming van:

 

 • -

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • -

  de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • -

  artikel 156 Gemeentewet;

 • -

  de Verordening Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen 2019;

BESLUIT:

 

Besloten is om de volgende regeling vast te stellen:

 

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2019 gemeente Beekdaelen.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Beekdaelen worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Beekdaelen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Beekdaelen was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Beekdaelen kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking. De vorige regelingen gegevensverstrekking BRP van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen worden hiermee ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Beekdaelen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2019.

De secretaris,

Mevr. mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. ing. E. Geurts

Bijlagen Regeling gegevensverstrekkingen BRP (tabellen) versie 24 september 2019 Bijlage 1 bij artikel 1

Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Beekdaelen en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt.

 

1

2

3

4

5

6

7

Organisatie

onderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Soort verstrekking

Gegevens

Afdeling Publieksdiensten

Stembureauleden

Benoeming leden stembureaus, instructie, indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

Ad hoc

NAW

Afdeling Sociaal

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ/Wet zorg en dwang

Ad hoc

NAW

Afdeling Sociaal

Aanvragen op grond van WMO/Jeugdwet

WMO/Jeugdwet

Aanvragers

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015/Jeugdwet

Ad hoc

NAW

Afdeling Sociaal

Gehandicapten-parkeerkaarten

Behandelen aanvragen gehandicapten-parkeerkaarten

Aanvragers

Gehandicapten parkeerregeling

Ad hoc 

NAW

Afdeling Sociaal

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen

Wet op het primair onderwijs/Wet op Expertisecentra/Wet op het voorgezet onderwijs

Ad hoc

NAW

 

 

 

Leerling

 

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering

Leeftijds en huwelijksjubilea

Felicitaties van Burgemeester of Gouverneur via brief of persoonlijk

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Art. 170 lid 3 Gemeentewet

Jaarlijkse selectie

NAW

 

Voor verstrekkingen aan de gegevensmakelaar wordt aangesloten bij besluit Autorisaties van (BZK besluit). Gegevens die verstrekt worden aan gegevensmakelaar worden alleen verstrekt ingevolge artikel 3, 5 en 6 van dit besluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van dit besluit mogen alleen op grond van de taken behorende bij de bijlagen worden verstrekt aan de afnemer via de gegevensmakelaar.

Bijlage 2  

Derden aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Beekdaelen.

 

Behorend bij artikel 3: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2019 gemeente Beekdaelen. (Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding).

 

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde BRP

Het achterhalen van gegevens van de cliënt voor taken die onder het bewind vallen.

Bewindvoerder/bewindvoerderskantoor in Nederland.

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken binnen de gemeente Beekdaelen.

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen.

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Cultuurorganisaties (waaronder carnavalsverenigingen) die een subsidie van de gemeente ontvangen.

Maatschappelijke dienstverlening, algemene en geestelijke gezondheidszorg, kinderopvangwerk, jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, ouderenondersteuning, gehandicaptenzorg en werkvoorziening

 

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening, algemene en geestelijke gezondheidszorg, kinderopvangwerk, jeugdwelzijnswerk, ouderenzorg, ouderenondersteuning, gehandicaptenzorg en werkvoorziening binnen de gemeente Beekdaelen.

Schuldhulpverlening.

Kredietbank Limburg.

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Wonen Zuid

Woonpunt.

Het onderzoeken van verzuim van leerlingen.

Bureau VSV gemeente Heerlen/

Leerplichtadministratie van de gemeente Sittard-Geleen

Aanpak georganiseerde criminaliteit

RIEC