Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent afvalstoffen (Afvalstoffenverordening Beekdaelen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent afvalstoffen (Afvalstoffenverordening Beekdaelen 2020)
CiteertitelAfvalstoffenverordening Beekdaelen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Afvalstoffenverordeningen van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316543

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent afvalstoffen (Afvalstoffenverordening Beekdaelen 2020)

De Raad van de gemeente Beekdaelen,

 

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen van

5 november 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikel 10:23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 

 

besluit vast te stellen de “Afvalstoffenverordening Beekdaelen 2020":

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

  • a.

   wet: Wet milieubeheer;

  • b.

   inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

  • c.

   ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

  • d.

   inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoe­ ve van één huishouden;

  • e.

   inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer (straatvoorziening of -cluster) of brengdepot (milieupark), ten behoeve van meerdere huishoudens;

  • f.

   inzameldienst: de krachtens artikel 7, eerste lid, aangewezen inzameldienst(en), belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

  • g.

   andere inzamelaars: de krachtens artikel 7, tweede lid, aangewezen personen en instan­ ties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

  • h.

   inzamelvergunning: de vergunning zoals bedoeld in artikel 11;

  • i.

   gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10:22 van de Wet milieubeheer een ver­ plichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

  • j.

   straatafval/zwerfafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkings­ materiaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;

  • k.

   wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

  • l.

   motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

Artikel 2. Beslistermijn.

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het college kan zijn beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3. Indiening aanvraag.

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het college aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht weken.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen.

 • 1.

  Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voor­ schriften en beperkingen worden verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

 • 2.

  De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht de daaraan verbonden voor­ schriften en beperkingen na te komen.

 • 3.

  De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht deze of een gewaarmerkt af­ schrift daarvan ter inzage te geven op eerste vordering van een ambtenaar, die belast is met de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Artikel 5. Persoonlijk karakter van de vergunning of ontheffing.

De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens verordening an­ ders is bepaald.

Artikel 6. Intrekking of wijziging van de vergunning of ontheffing.

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de bescherming van het milieu;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn binnen een jaar;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

PARAGRAAF 2 INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

 

Artikel 7. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 1.

  Het college wijst de inzameldienst(en) aan, die belast is/zijn met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2.

  Naast de inzameldienst(en) kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8. Afzonderlijke inzameling.

 • 1.

  Door de inzameldienst(en) of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld of kunnen op het brengdepot, zoals genoemd in artikel 18 ter inzameling worden aangeboden:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval en etensresten;

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   glas;

  • d.

   oud papier en karton;

  • e.

   PMD (Plastic verpakkingsafval.- Metalen drankverpakkingen- en Drankkartons)

  • f.

   textiel;

  • g.

   (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed);

  • h.

   bouw- en sloopafval (m.u.v. bitumen, bitumeus afval);

  • i.

   (verduurzaamd) hout;

  • j.

   grof tuinafval;

  • k.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • l.

   grof huishoudelijk afval;

  • l.

   huishoudelijk restafval;

  • m.

   ijzer en andere metalen;

  • n.

   schoon en vervuild puin;

  • o.

   grond;

  • p.

   gasflessen;

  • q.

   autobanden;

  • r.

   matrassen;

  • s.

   kerstbomen;

  • t.

   gips;

  • u.

   piepschuim;

  • v.

   harde kunststoffen;

  • w.

   vloerbedekking.

 • 2.

  Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstof­ fen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Inzamelmiddelen en –voorzieningen.

 • 1.

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmid­ del of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishou­ delijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Artikel 10. Frequentie van inzamelen.

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per vier weken bij elk perceel ingeza­ meld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt voor huishoudelijk restafval dat via een inzamelvoor­ ziening voor gebruikers van een aantal percelen wordt ingezameld geen vaste frequentie vastgesteld; doch minimaal een keer per vier weken (ondergrondse of bovengrondse verza­ melcontainers).

 • 3.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid wordt groente -, fruit- en tuinafval dat via een inzamelvoor­ ziening voor gebruikers van een aantal percelen wordt ingezameld ten minste eenmaal per twee weken, doch niet afzonderlijk bij elk perceel, ingezameld.

 • 5.

  In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk ingeza­ meld bij percelen die beschikken over een ondergrondse inzamelvoorziening voor huis­ houdelijk restafval voor gebruikers van een aantal percelen (hoog- en stapelbouw).

 • 6.

  Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

Artikel 11. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning.

 • 1.

  Het is verboden zonder inzamelvergunning van het college huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  De inzamelvergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 4.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenver­ antwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekre­ gen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

PARAGRAAF 3 TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

 

Artikel 12. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen.

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst, andere inzamelaars of de houders van een inzamelvergunning.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenver­ antwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekre­ gen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 13. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen.

 • 1.

  Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of de andere inzamelaars.

 • 2.

  Het college kan besluiten dat het aan anderen dan gebruikers van percelen verboden is om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de houder van een inza­ melvergunning.

Artikel 14. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden.

 • 1.

  Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval;

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   glas;

  • d.

   oud papier en karton;

  • e.

   PMD;

  • f.

   textiel;

  • g.

   (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed);

  • h.

   bouw- en sloopafval (m.u.v. bitumen, bitumeus afval);

  • i.

   (verduurzaamd) hout;

  • j.

   grof tuinafval;

  • k.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • l.

   grof huishoudelijk afval;

  • m.

   huishoudelijk restafval;

  • n.

   ijzer en andere metalen;

  • o.

   schoon en vervuild puin;

  • p.

   grond;

  • q.

   gasflessen;

  • r.

   autobanden;

 • 2.

  Het college kan de inzameldienst en andere inzamelaars aanwijzen aan wie de in het eer­ ste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzameldienst en andere inzame­ laars of aan houders van een inzamelvergunning krachtens artikel 11.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor gebruikers van percelen ten aanzien waarvan op grond van artikel 10, vijfde lid is bepaald dat geen afzonderlijke inzameling van groente, -fruit- of tuinafval plaatsvindt.

 • 5.

  Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen of te laten bezorgen bij een woning of bedrijf, indien de bewoner ervan of gebruiker ervan duidelijk kenbaar heeft gemaakt (op een door het college vastgestelde wijze) geen prijs te stellen op het ontvan­ gen van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Artikel 15. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel.

 • 1.

  Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aange­ wezen of van gemeentewege is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel.

 • 2.

  Het is voor de gebruiker van een perceel verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamel­ middel krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afval­ stoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het college kan regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstof­ fen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 • 5.

  Indien van gemeentewege een inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel is ver­ strekt kan het college regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmid­ del is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan.

 • 6.

  Indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt, kan het college eisen stel­ len aan het te gebruiken inzamelmiddel.

 • 7.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 8.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afval­ stoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

Artikel 16. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen.

 • 1.

  Het is de gebruiker van een perceel voor wie krachtens artikel 9, tweede lid, mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening voor een bepaalde categorie huishoude­ lijke afvalstoffen is aangewezen, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bie­ den dan via de betreffende inzamelvoorziening.

 • 2.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorzie­ ning voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamel­ voorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangebo­ den.

 • 4.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een inza­ melvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens het derde lid is be­ paald.

 • 5.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

Artikel 17. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorzie­ ning op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een inzamelvoorziening op wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 1 5, zevende lid, en artikel 16, vierde lid, geldt niet voor het aanbie­ den van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau overeenkom­ stig dit artikel.

Artikel 18. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau aan te bieden dan de categorieën waarvoor het brengdepot krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 1 5, zevende lid, en artikel 16, vierde lid, geldt niet voor het aanbie­ den van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau overeenkomstig dit artikel.

Artikel 19. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel.

 • 1.

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamel­ middel als bedoeld in artikel 9 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aan­ geboden.

 • 2.

  Het college kan regels stellen over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke af­ valstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het college kan regels stellen over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aan­ geboden.

 • 4.

  Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzame­ ling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 20. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden.

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 21. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

PARAGRAAF 4 INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

 

Artikel 22. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst.

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 23. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst.

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 22 aangewezen categorieën bedrijfsafval­ stoffen, voorzover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening op de hef­ fing en de invordering van afvalstoffenheffing.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden de krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Artikel 24. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 1.

  Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze re­ gels.

PARAGRAAF 5 ZWERFAFVAL/ILLEGALE DUMPINGEN.

 

Artikel 25. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging.

 • 1.

  Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een in­ richting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bo­ dem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

  • b.

   het thuiscomposteren van groente-, fruit- en tuinafval;

  • c.

   voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als on­ vermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover hogere wet- of regelgeving voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 26. Achterlaten van straatafval.

 • 1.

  Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te ma­ ken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, man­ den of soortgelijke voorwerpen.

 • 2.

  Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van ge­ meentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 27. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen.

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te door­ zoeken en te verspreiden.

 • 2.

  Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten, te schoppen of deze omver te werpen.

 • 3.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod tot doorzoeking geldt niet voor toezichthoudende ambtenaren en opsporingsambtenaren (als bedoeld in artikel 34) of wanneer men op grond van deze verordening belast is met de inzameling van de in het eerste lid bedoelde afvalstoffen.

Artikel 28. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren.

De houder of beheerder of leidinggevende van een inrichting waar eet- of drinkwaren wor­ den verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:

 • a.

  een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;

 • b.

  zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige con­ structie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

 • c.

  zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de na­ leving van dit artikel, in de nabijheid (25 meter in de omtrek) van de inrichting achterge­ bleven afval, voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

Artikel 29. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal.

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te rui­ men of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden wegge­ worpen.

Artikel 30. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden.

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te ver­ voeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het mi­ lieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de werkzaamheden.

 • 1.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover hogere wet- of regelgeving voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

PARAGRAAF 6 OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN.

 

Artikel 31. Verbod opslag van afvalstoffen.

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen en/of inzamelmiddelen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan, opgeslagen te hebben, te plaatsen, ter inzameling aan te bieden.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3.

  De ontheffing wordt geweigerd indien het plaatsen van inzamelmiddelen als rolcontai­ ners en minicontainers, anders dan op de weg, redelijkerwijs mogelijk is.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd, dan wel onder beperkingen en/ of voorschriften worden verleend, in het belang van:

  • a.

   de bescherming van het milieu;

  • b.

   de bruikbaarheid van de weg;

  • c.

   de verkeersvrijheid of -veiligheid;

  • d.

   redelijke eisen van welstand;

  • e.

   het voorkomen van overlast voor de omgeving.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of aan houders van een inzamelvergunning.

  • b.

   Het overdragen of ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen.

  • c.

   Op plaatsen die zijn aangewezen voor het houden van een vergunde markt of evenement, zulks gedurende de tijden dat de markt of evenement gehouden wordt en voor zover het handelt om afvalstoffen die afkomstig zijn van de markt of het evenement.

Artikel 32. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden.

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat af­ komstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken.

PARAGRAAF 7 SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 33. Strafbepaling.

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3°, Wet op de economische delicten:

 

ArtikelOnderwerp

Artikel 11 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning

Artikel 12 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Artikel 13 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan gebruikers van percelen

Artikel 14 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Artikel 15 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamel­ middel voor de gebruiker van een perceel

Artikel 16 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamel­ voorziening ten behoeve van een groep percelen

Artikel 17 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot

op lokaal of regionaal niveau

Artikel 19 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamel­ middel

Artikel 20 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 23 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 24 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Artikel 25 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

Artikel 26 Achterlaten van straatafval

Artikel 27 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen Artikel Artikel 28 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren Artikel Artikel 29 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

Artikel 30 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

Artikel 31 Verbod op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen

Artikel 32 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

 

Artikel 34. Toezichthouders.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn be­ last de krachtens artikel 18.4, derde lid, van de wet aangewezen ambtenaren.

Artikel 35. Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De Afvalstoffenverordeningen van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen worden ingetrokken.

Artikel 36. Overgangsbepaling.

 • 1.

  Gebod- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing vereist is krachtens deze verordening en niet voorkomend in de verordening als bedoeld in artikel 35, tweede lid zijn niet van toepassing:

  • a.

   gedurende 8 weken na het in werking treden van deze verordening;

  • b.

   ook na de onder a bepaalde termijn, voor zover degene die de vergunning of onthef­ fing nodig heeft, binnen deze termijn een aanvraag heeft ingediend, totdat onherroe­ pelijk op deze aanvraag is beslist.

 • 2.

  De intrekking van de verordeningen als bedoeld in artikel 35, tweede lid heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voorzover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 37. Citeerbepaling.

Deze verordening wordt aangehaald als :

Afvalstoffenverordening Beekdaelen 2020.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2019.

De griffier,

mevrouw Bibian van der Wijst-Triepels

De voorzitter,

de heer ing. E. Geurts