Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening Cliëntenparticipatie Wmo 2013 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wmo 2013 
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wmo 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-201318-12-2015nieuwe regeling

10-09-2013

Binnendijks d.d. 21 septmber 2013, nr. 37/38

R-2013-0244

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wmo 2013(versie geldend sedert 23 september 2013)

De raad van de gemeente Beemster;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2013, nr. 1357;

 

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening Cliëntenparticipatie Wmo 2013

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  Cliëntenparticipatie Wmo: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Beemster zelforganisaties en/of vertegenwoordigende organisaties van belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wmo.

 • 3.

  Wmo-cliëntenraad: de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen en in deze gemeente actief zijnde vertegenwoordigers van zelforganisaties van belanghebbenden en/of belanghebbende vertegenwoordigde organisaties op het gebied van de Wmo. De vertegenwoordigers zijn voor deze taak voorgedragen door de zelforganisaties, door een belanghebbende vertegenwoordigende organisatie of door de Wmo-cliëntenraad.

Artikel 2 Doelstellingen

De cliëntenparticipatie Wmo heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  Het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wmo vanuit onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid.

 • 2.

  Het bijdragen aan de totstandkoming en verbetering van het Wmo-beleid.

 • 3.

  De Wmo-cliëntenraad is een instrument dat inzicht verschaft in hetgeen er onder cliënten leeft om waar mogelijk te komen tot de ontwikkeling van optimaal gewenst beleid.

Artikel 3 Beleidsterreinen

 • 1.

  Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wmo bestaand uit: beleidsvoorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie. Bovendien de bijbehorende procedures en regelingen met betrekking tot de Wmo.

 • 2.

  Advisering met betrekking tot gemeentelijk personeels- en organisatiebeleid in het kader van de Wmo en over klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten, behoren niet tot het werkterrein van de Wmo-cliëntenraad.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wmo dienen burgemeester en wethouders de cliëntenraad om advies te vragen.

 • 2.

  De Wmo-cliëntenraad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders vragen de Wmo-cliëntenraad in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3, lid 1.

 • 4.

  Het advies wordt op een zondanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 5.

  Het advies van de Wmo-cliëntenraad wordt aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de Wmo-cliëntenraad, wordt in het betreffende voorstel aangegeven op welke gronden van het advies van de Wmo-cliëntenraad is afgeweken.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders voorzien de Wmo-cliëntenraad van begrijpelijke informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wmo-cliëntenraad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen.

 • 7.

  Tussen burgemeester en wethouders en de Wmo-cliëntenraad vindt minimaal één keer per jaar een structureel overleg plaats, waarvoor beide partijen punten kunnen agenderen. Vanuit het college van burgemeester en wethouders is in ieder geval de betreffende portefeuillehouder aanwezig. Vanuit de Wmo-cliëntenraad is in ieder geval de voorzitter aanwezig.

 • 8.

  Als één van beide partijen om een gesprek vraagt, geeft de andere partij daar gehoor aan.

 • 9.

  Van de gemaakte afspraken met de Wmo-cliëntenraad doen burgemeester en wethouders binnen redelijke termijn schriftelijk rapportage aan de Wmo-cliëntenraad. Daarbij wordt in ieder geval (indien van toepassing) aangegeven wat er met de door de Wmo-cliëntenraad gegeven advies is of wordt gedaan.

 • 10.

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Wmo-cliëntenraad. De Wmo-cliëntenraad en de contactambtenaar hebben minimaal vier keer per jaar structureel overleg.

 • 11.

  De samenwerking tussen de gemeente en de Wmo-cliëntenraad wordt jaarlijks in één van bovengenoemde gesprekken geëvalueerd.

 • 12.

  Indien er geen Wmo-cliëntenraad binnen de gemeente functioneert, zullen burgemeester en wethouders de totstandkoming van een Wmo-cliëntenraad actief bevorderen.

 • 13.

  De Wmo-cliëntenraad bewerkstelligt dat de doelgroepen die zij vertegenwoordigt, regelmatig worden geraadpleegd en bij hun werkzaamheden worden betrokken.

 • 14.

  De in dit artikel genoemde vergaderingen zijn niet openbaar.

Artikel 5 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De Wmo-cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

 • 2.

  De leden van de Wmo-cliëntenraad mogen zich bij verhindering laten vervangen.

 • 3.

  De Wmo-cliëntenraad heeft een voorzitter die wordt gekozen door de leden van de Wmo-cliëntenraad.

 • 4.

  De leden van de Wmo-cliëntenraad en de voorzitter worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  De Wmo-cliëntenraad en de daarin vertegenwoordigde organisaties doen een voordracht voor door het college van burgemeester en wethouders te benoemen leden van de Wmo-cliëntenraad.

 • 6.

  Bij de samenstelling van de Wmo-cliëntenraad wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van alle in de Wmo genoemde doelgroepen.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1.

  De leden en de voorzitter van de Wmo-cliëntenraad worden benoemd voor een periode van drie jaar.

 • 2.

  De leden en voorzitter treden af volgens een rooster zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement (artikel 7).

 • 3.

  De leden en de voorzitter kunnen voor herbenoeming worden voorgedragen.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   Indien een lid daar zelf om verzoekt

  • b.

   Bij overlijden

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders kan (op voorstel van de leden van de Wmo-cliëntenraad) een lid, ongeacht zijn functie, schorsen, van zijn functie ontheffen, dan wel diens benoeming intrekken. Een daartoe strekkend voorstel van de Wmo-cliëntenraad dient te worden aangenomen met een meerderheid van stemmen. Het college van burgemeester en wethouders zal geen gebruik maken van deze bevoegdheid voordat hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Huishoudelijk reglement

 • 1.

  De Wmo-cliëntenraad stelt een huishoudelijk reglement vast. In dit huishoudelijk reglement kunnen onder meer nadere regels worden opgenomen met betrekking tot stemprocedures, het aftreedschema, het aantal vergaderingen, de consultatie van de achterbannen/ doelgroepen, de plaatsvervangende leden e.d.

 • 2.

  In het huishoudelijk reglement wordt bovendien de wijze van uitnodigen van deskundigen, het overleg met de contactpersoon van de gemeente, de wijze waarop declaraties moeten worden ingediend, het aanvragen van subsidie e.d. geregeld.

 • 3.

  Het huishoudelijk reglement wordt in samenspraak met de contactpersoon van de gemeente opgesteld en gaat ter informatie naar het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de Wmo-cliëntenraad zodanige middelen ter beschikking dat de Wmo-cliëntenraad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening haar taken uit te voeren.

 • 2.

  Als vergoeding voor onkosten als deskundigheidsbevordering, presentiegeld, documentatie, ondersteuning, overleg met de achterban e.d. kan bij de gemeente een verzoek om subsidie worden ingediend.

 • 3.

  Een subsidie wordt verleend op basis van de aanvraag (inclusief een activiteitenplan en een begroting) en wordt vastgesteld aan de hand van een (financieel) jaarverslag.

 • 4.

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Wmo-cliëntenraad bij het college van burgemeester en wethouders een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening met betrekking tot de Wmo niet voorziet, beslist het gemeentebestuur samen met de Wmo-cliëntenraad.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Cliëntenparticipatie Wmo 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 10 september 2013

H.N.G. Brinkman, voozitter

C.J. Jonges, griffier