Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

CORV mandaten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCORV mandaten
CiteertitelCORV mandaten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-201526-05-2016Nieuwe mandaat

13-01-2015

Gemeenteblad 15-7047

1165976

Tekst van de regeling

Intitulé

CORV mandaten

Burgemeester en wethouders van Beemster,

 

gelet op de Jeugdwet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat:

- het college per 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorgtaken;

- het gedwongen kader (= kinderbescherming en jeugdreclassering) onderdeel van deze taken uitmaakt;

- voor de uitwisseling van (persoons)gegevens binnen het gedwongen kader de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) in het leven geroepen is; - medewerkers van Veilig Thuis alsmede expliciet genoemde beleidsmedewerkers jeugd van de gemeente Purmerend en expliciet genoemde adviseurs Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Purmerend gemachtigd dienen te worden om namens het college berichten en gegevens te mogen versturen en/of ontvangen via CORV;

 

b e s l u i t e n :

I

Onder Veilig Thuis wordt in dit machtigingsbesluit verstaan:

het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

II.

de volgende machtigingen te verlenen:

 

 

Onderwerp

Gemachtigd

1.

Het afhandelen van zorgmeldingen van de politie via CORV

medewerkers Veilig Thuis

2.

Het afhandelen van zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling via CORV

idem

3.

Het versturen van berichten en het ontvangen van notificaties via CORV (inclusief berichten en notificaties in het kader van kinderbeschermings-maatregelen)

beleidsmedewerkers jeugd van de gemeente Purmerend: M. Zijlstra, P.J.S.A. Janssen, S. de Vries adviseurs OOV van de gemeente Purmerend: M. van Vliet, M. van Berkel

III.
 • A.

  Aan de onder II. genoemde machtigingen de volgende instructies te verbinden:

  • a.

   de gemachtigde maakt van zijn machtiging geen gebruik als:

   • -

    burgemeester en wethouders een specifieke handeling via CORV zelf willen verrichten;

   • -

    door het verrichten van de handeling via CORV door de gemachtigde de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling kan worden gewekt;

  • b.

   de plaatsvervanger van de gemachtigde heeft dezelfde bevoegdheden als de gemachtigde zelf;

  • c.

   de gemachtigde heeft minimaal één maal per zes maanden overleg over het gebruik van zijn machtiging met een teammanager van de afdeling MO van de gemeente Purmerend;

  • d.

   de onder 3. genoemde gemachtigden, moeten in het bezit zijn van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) die niet ouder is dan twee jaar;

 • B.

  De instructies, genoemd onder A. a tot en met c, hebben uitsluitend interne werking. Als de gemachtigde deze instructies niet in acht neemt, blijven de gevolgen van de verrichte handeling dan ook geheel in stand.

IV.

Voor de gemachtigde, in zijn hoedanigheid van bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, gelden de volgende aanvullende instructies:

 • a.

  de gemachtigde verwerkt de aan hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens met de noodzakelijke zorgvuldigheid;

 • b.

  de gemachtigde treft de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de door hem te verrichten verwerkingen en stelt het college in staat te controleren of aan deze instructie voldaan wordt:

  • -

   de gemachtigde werkt mee aan de uitvoering van de Baselinetoets Informatiebeveiliging en Privacy;

  • -

   de gemachtigde werkt mee aan de realisatie van de aanbevelingen die volgen uit de uitvoering van deze baselinetoets;

 • c.

  de gemachtigde zal onmiddellijk na het ontdekken, beveiligingsinbreuken of datalekken melden aan het college;

 • d.

  de gemachtigde zal onmiddellijk na een daartoe door of namens het college gedaan verzoek, alle van het college afkomstige persoonsgegevens in het kader van CORV overleggen;

 • e.

  zodra de machtiging is ingetrokken, vernietigt de gemachtigde de persoonsgegevens ten aanzien waarvan het college de verantwoordelijke is, tenzij in het intrekkingsbesluit iets anders wordt bepaald;

 • f.

  de gemachtigde stelt het college in staat om te voldoen aan zijn verplichtingen als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

V.

Op de verwerking van persoonsgegevens door de gemachtigde is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (NEN/ISO 27001 en NEN/ISO 27002) van overeenkomstige toepassing.

VI.

De machtiging, inclusief de onder III. en onder IV. genoemde instructies, gelden als rechtshandeling in de zin van artikel 14, tweede lid, Wet bescherming persoonsgegevens.

VII.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Beemster, 13 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Beemster,

de secretaris,

E. Kroese - Vrolijks

de burgemeester,

H.N.G. Brinkman

Hierbij verklaart gemachtigde, geen medewerker van de gemeente Beemster zijnde, overeenkomstig artikel 10:4 juncto artikel 10:12 Algemene wet bestuursrecht, in te stemmen met de aan hem gegeven machtiging:

(plaats)

Naam en functie gemachtigde: