Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 Groesbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012 Groesbeek
CiteertitelLegesverordening 2012 Groesbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLeges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe verordening

22-12-2011

Groesbeeks weekblad, 27-12-2011

RVS112107

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2012 Groesbeek

De raad van de gemeente Groesbeek;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011.440);

gezien het advies van de VNG;

Besluit:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 Groesbeek

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbji een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van dag 'n' in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van dag 'n' tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.  

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven:

 • a.

  voor het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • c.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of het verrichten van interne diensten ten behoeve van de gemeente voor zover de leges niet meer bedragen dan € 250,-;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges worden een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is neit van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Legesverordening 2011 Groesbeek' vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010 en bijbehorende tarieventabel wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012 Groesbeek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 22 december 2011.

De raadsgriffier, De voorzitter,

Afschriften:

Uitgave gemeentelijke belastingen, Receptie gemeentehuis Groesbeek, Afdeling financiën, cluster BVS

Tarieventabel behorende bij Legesverordening 2012 Groesbeek

 

Indeling tarieventabel

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiesregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaats

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunningen

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving

Hoofdstuk 2

Beoordeling schetsplan dan wel conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Verminderingen

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Principeverzoeken

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijziging zonder activiteit

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet genoemde aanvragen

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1        Algemene Dienstverlening 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken:

 

 

 

1.1.1.1

op alle dagen, behalve op vrijdag, zaterdag en op zon- en feestdagen

  269,00

 

1.1.1.2

op vrijdagen

  300,00

 

1.1.1.3

op zaterdagen

  431,00

 

1.1.1.4

op zon- en feestdagen behoudens kerstdagen, paas- en pinksterdagen

  747,00

 

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

52,60

 

1.1.2.1

Indien de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap plaats vindt op een andere locatie dan het gemeentehuis niet zijnde  een bijzonder huis als bedoeld in artikel 1.1.2 vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van

 

 

 

 

 

 

 

 

158,00

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.3.1

een trouwboekje/partnerschapboekje

27,25

 

1.1.3.2

indien het een gekalligrafeerde uitvoering betreft, worden de tarieven onder 1.1.3.1 en 1.1.3.2 verhoogd met

 

 

        

 

7,35

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen voor de voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, per getuige

 

 

 

    

 

 

10,50

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

   

 

16,70

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 48,70

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

48,70

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

  

 

 48,70

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

 9,35

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in artikel 1.2.1.1., 1.2.1.2 en 1.2.1.3

 21,85

1.2.1.6

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag  van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt.

30,00

1.2.1.7

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag  van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

40,00

1.2.1.8

tot het verstrekken van een reisdocument indien het eerder verstrekte document bij de aanvraag niet of niet volledig kan worden overgelegd worden de tarieven als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 verhoogd met

 

 

32,25

 

 

 

 

1.2.2.1

de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

 45,90

1.2.2.2

Het tarief als genoemd in artikel 1.2.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in artikel 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in artikel 1.2.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

1.2.2.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

21,80

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 37,00

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het verwerken van een proces-verbaal c.q. verklaring van vermissing, boven het tarief als bedoeld in 1.3.1

 32,25

 

 

 

 

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

 33,50

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 6,30

 

met dien verstande dat indien de aanvraag via de daartoe bestemde mogelijkheid in de productencatalogus op de internetsite www.groesbeek.nl is ingediend, het tarief per verstrekking bedraagt.

 4,00

1.4.2.2

per verstrekking op internationaal uittreksel papier

12,50

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking  

 6,30

1.4.4.2

per verstrekking op internationaal uittreksel papier

 12,50

 

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in, artikel 10, tweede lid van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,27

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 16,70

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vervaardigen van een spreadsheet met gegevens uit het GBA voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

16,70

 

 

 

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van GBA gegevens door middel van selectie basis tarief van € 100,- vermeerderd met € 0,10 per regel.

 

 

 

€100,00

plus

€ 0,10 per regel

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiesregister

N.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

 14,70

1.7.1.2

een afschrift van de toelichting op de gemeentebegroting

 29,60

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

 14,70

1.7.1.4

een afschrift van de toelichting op de gemeenterekening

 29,60

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering of een carrouselvergadering, per pagina

 0,06

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij de politieke markt, per pagina

 0,06

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor één kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen en de carrouselvergaderingen, inclusief verzending

 14,40

1.7.2.2.2

op alle stukken, met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1, behorende bij de politieke markt, inclusief verzending

 60,60

1.7.2.2.3

op de verslagen van de raadsvergaderingen en de carrouselvergaderingen, exclusief verzending

 

 

5,15

1.7.2.2.4

op alle stukken met uitzondering van de stukken als bedoeld in onderdeel 1.7.1 behorende bij de politieke markt, exclusief verzending

 

 

 32,60

1.7.2.3

tot het verstrekken van een afschrift van een gemeentelijke verordening per pagina

 0,37

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of een pdf bestand  van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

 0,27

 

1.8.1.1.2

in formaat A3

 0,62

 

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan of een pdf bestand, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan op:

 

 

 

1.8.1.2.1

A2 of A1 formaat

 7,70

 

1.8.1.2.2

A0 formaat

 9,25

 

 

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 15,40

 

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

 15,40

 

1.8.2.3

van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

 5,15

 

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

 5,15

 

1.8.2.5

de kadastrale massale output

 6,20

 

1.8.2.6

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publieke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 15,40

 

 

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

 6,20

 

1.8.3.2

het relatiebestand adres kadastraal perceel, per gelegde relatie

 6,20

 

1.8.3.3

het adressencoördinatenbestand, per adrescoördinaat

 6,20

 

 

 

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van kadastrale informatie middels de gemeentelijke aansluiting op het kadasternetwerk, per inlichting

 6,20

 

 

 

 

 

 

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van gegevens van een geregistreerd object, pand of verblijfsobject voor niet wettelijk bepaalde afnemers,

per (verblijfs)object/pand

met een minimum bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

154,15

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn

 6,30

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

 6,30

1.9.4

tot het verkrijgen van een of meerdere

gewaarmerkte kopieën per vijfvoud

 6,30

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 16,70

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1.1

een afschrift of fotokopie of pdf bestand van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op A4 formaat

 0,26

1.10.2.1.2

per pagina op A3 formaat

 0,62

1.10.2.1.3

per pagina op A2 of A1 formaat

 7,70

1.10.2.1.4

per pagina op A0 formaat

 9,25

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

 3,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvesting

 

 

 

N.v.t.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

 75,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

 75,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

13,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaats

 

 

 

N.v.t.

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet           

 25,70

1.15.2

tot het overdragen, intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

 20,55

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van 12 maanden voor één speelautomaat 

56,50

1.16.1.2

voor een periode van 12 maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

en voor iedere volgende speelautomaat

56,50

34,00

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode langer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd,

voor de eerste speelautomaat

en voor iedere volgende speelautomaat

 

 

 

 

 

 

226,50

136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

 

 

 

 

15,30

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

 

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

 

 

 

 

 

 

5,15

 

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

 

 

 

1.18.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een instemmingsbesluit ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren bedraagt

 

 

 

 

198,40

1.18.1.2

Het bovenstaande tarief wordt, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, verhoogd met

coördinatiekosten per meter (m1) te leggen kabels en leidingen, behalve indien het nieuwbouwtrajecten betreft.

 

 

 1,77

 

 

 

 

 

 

1.18.2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren bedraagt

 

 

 34,80

 

 

 

 

1.18.3

Het in 1.18.1.1 en 1.18.2 genoemde tarief wordt indien over een melding coördinatieoverleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

 

 

 

 

 

 

274,00

1.18.3.1

Het in 1.18.1.1 en 1.18.2 genoemde tarief wordt indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

Begroting

1.18.3.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.3.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)​

 

 

 

 

40,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) indien de eerder uitgegeven kaart bij de aanvraag niet overlegd kan worden

 

 

 

 

75,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een gehandicaptenparkeerplaats

100,00

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 4,31

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën of pdf bestanden van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

 0,27

1.20.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

 0,62

1.20.1.2.3

per pagina op papier van A2, A1 of A0-formaat

 5,14

1.20.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 12,85

1.20.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

 

 0,27

1.20.1.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV (gebruik openbare weg)

 12,85

1.20.1.6

om ontheffing voor het stoken van bijvoorbeeld vreugdevuren en andere vuren als bedoeld in artikel 5:34 van de APV

 51.40

 

 

 

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor een aanvraag om een repressieve inzet van de brandweer, gemeld vanuit een Particuliere Alarm Centrale, waarbij het bevoegd gezag geen eisen stelt aan deze installaties, de particuliere en de Particuliere Alarm Centrale contractueel alarmopvolging zijn overeengekomen en er geen sprake is van een directe noodsituatie zoals vermeld in de Wet op de veiligheidsregio's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      552,00

 

 

 

 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag om een repressieve inzet van de brandweer, gemeld vanuit een Openbaar Brandmeld Systeem, waarbij het bevoegd gezag eisen stelt aan deze installaties en de alarmopvolging, de alarmopvolging niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden dan wel door de gebruiker onvoldoende toezicht is gehouden op het gebruik van het Openbaar Brandmeld Systeem en er geen sprake is van een directe noodsituatie zoals vermeld in Wet op de veiligheidsregio's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      552,00

 

 

 

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aan derden schriftelijk verstrekken van bodeminformatie/milieuhygiënische bodemgesteldheid per kadastraal object/perceel.

 

 

 

 

 

 

58,30

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling schetsplan danwel aanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om beoordeling van een schetsplan danwel conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

 

 

percentage van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

       

 

25%

2.2.2

Indien de conceptaanvraag betrekking heeft op omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten en de conceptaanvraag voor advies dient te worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingevolge artikel 48, eerste lid van de Woningwet wordt dit bedrag verhoogd met de overeenkomstig artikel 2.3.1.2 berekende (volledige) kosten van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (ongeacht of het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief of negatief luidt). Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van de conceptaanvraag uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

a. indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen:

€ 80,00

 

 

b. indien de bouwkosten € 5.000,- of meer bedragen

van de bouwkosten

1,60%

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Indien de onder 2.3 bedoelde omgevingsvergunning voor advies wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingevolge artikel 48, eerste lid van de Woningwet, wordt het onder 2.3.1 genoemde bedrag verhoogd met 1,9 ‰ met een minimum van € 45,- ingeval van geraamde bouwkosten van € 1,- tot en met € 500.000,-,

plus van het gedeelte van de bouwsom

van € 500.000,01 tot en met € 2.500.000,-                            

plus van het gedeelte van de bouwsom

van € 2.500.000,01 tot en met € 5.000.000,-                                   

plus van het gedeelte van de bouwsom

van € 5.000.000,01 en meer                                                   

Voor woningbouw van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd geldt bij de tariefberekening het volgende:

bij complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen, wordt het tarief berekend zoals hierboven vermeld;

bij complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 5 woningen berekend;

bij complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 6 woningen berekend;

bij complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 8 woningen berekend;

bij complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 10 woningen berekend;

bij complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 12 woningen berekend;

bij complexen van 51 tot en met 60 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 14 woningen berekend;

bij complexen van 61 en meer gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 16 woningen berekend.

Hierbij geldt dat etage- en galerijwoningen e.d. als één bouwblok worden beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 

In het geval er sprake is van een bouwvergunning waarnaast ook een monumentenvergunning noodzakelijk is en hiervoor tevens een integraal advies door het Gelders Genootschap wordt uitgebracht, geldt een factor van 1,8 x het reguliere tarief. Indien er meerdere extra disciplines voor de advisering van het Gelders Genootschap nodig zijn, geldt een factor van 2,2 x het regulier tarief.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten van

het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit volledig verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6‰

 

 

0,25‰

 

 

0,11‰

 

2.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een beschikking, houdende verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 2.23 WABO

€ 108,00

 

 

 

 

 

 

Advies derden

 

2.3.1.4

Indien ten aanzien van een aanvraag tot een omgevingsvergunning advies van derden wordt ingewonnen, worden de onder dat punt bedoelde bedragen verhoogd met het bedrag van de externe

advieskosten. Het op deze wijze berekende legesbedrag wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de

aanvrager schriftelijk medegedeeld.

 

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het berekende legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de gemaakte externe advieskosten volledig verschuldigd.

Begroting   

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

€ 123,30

 

 

 

2.3.1.5.1

De leges verband houdende met een aanvraag onder 2.3.1.5 komen niet voor restitutie in aanmerking.

 

 

 

 

2.3.1.5.2

Indien de aanvraag als bedoeld onder 2.3.1.5 voor advies wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, geldt dat het ingevolge 2.3.1.2 berekende bedrag aan verschuldigde leges wordt vermenigvuldigd met factor 1,5

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

€ 75,00

 

2.3.2.2

In afwijking van artikel 2.3.2.1 wordt geen leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanlegvergunning voor het omzetten van grasland in bouwland waarbij gebruik wordt gemaakt van de techniek van de niet kerende grondbewerking, het zogenaamde mulchen, mits de grond in het najaar ingezaaid wordt met een groenbemester, bodembedekker of wintergewas

 

 

 

 

 

 

  vrijstelling

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º of 2º van de Wabo wordt toegepast:

€ 108,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

2.3.3.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van besluit als bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in rekening gebracht

€ 1.590,00

 

2.3.3.2.2

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van deze aanvraag (positief) besluit tot het (laten) opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor een projectbesluit danwel buiten toepassingverklaring, wordt naast de leges in artikel 2.3.3.2.1  in rekening gebracht

€ 5.087,00

 

2.3.3.2.3

Als het college van burgemeester en wethouders besluit tot start van tervisielegging op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, wordt naast de leges op grond van artikel 2.3.3.2.1 en 2.3.3.2.2 in rekening gebracht

€ 2.618,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 108,00

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 108,00

 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 108,00

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 108,00

 

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 108,00

 

2.3.3.8

indien artikel 50 lid 3 van de Woningwet wordt toegepast (doorbreken aanhoudingsplicht)

€ 108,00

 

2.3.3.9

indien artikel 50a, lid 3 van de Woningwet wordt toegepast (doorbreken aanhouding exploitatieplan)

€ 108,00

 

 

2.3.4

Exploitatieplan

 

 

2.3.4.1

Indien een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend

 

€ 108,00

2.3.4.2

Indien de aanvraag moet worden getoetst aan de regels van een exploitatieplan

 

 

€ 62,00

 

2.3.5

Brandveilig gebruik

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief

vermeerderd met een verhoging ingevolge artikel 2.3.5.2

 

 

€ 771,00  

2.3.5.2

De verhoging bedraagt per volle eenheid van 100 vierkante meter gebruiksoppervlakte:

 

 

2.3.5.2.1

gebouwen met een gezondheidszorgfunctie

ingeval het bouwwerk betreft een bejaardenoord, of ziekenhuis

 

 

 

€ 51,40

 

ingeval het bouwwerk betreft een tehuis met woon- en dagverblijf

 

 

€ 77,10

 

2.3.5.2.2

gebouwen met een logiesfunctie

 

 

 

ingeval het bouwwerk betreft een hotel

€102,80

 

ingeval het bouwwerk betreft een discotheek

€ 51,40

 

ingeval het bouwwerk betreft een restaurant, café, kantine, kinderdagverblijf of wijkcentrum

€ 51,40

 

ingeval het bouwwerk betreft een sporthal of sportzaal

€ 51,40

2.3.5.2.3

gebouwen met een onderwijsfunctie

ingeval het bouwwerk betreft een onderwijsinstelling

 

€ 25,70

2.3.5.2.4

overige gebouwen

 

 

 

Bij de indeling in bovenstaande categorieën gelden de definities zoals gehanteerd in het Bouwbesluit.

 

€ 102,80

2.3.5.2.5

Bij een gebouw met een gecombineerde gebruiksfunctie wordt de opslag per volle eenheid van 100 vierkante meter zoals bedoeld in artikel 2.3.5.2 berekend naar rato van het aantal vierkante meters per categorie. Het basisbedrag ingevolge artikel 2.3.5.1 wordt per gebruiksvergunning slechts eenmaal berekend.

 

 

2.3.6

Revisie brandveilig gebruik

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanvraag tot het verstrekken van een revisievergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Gebruiksbesluit waarvoor reeds een omgevingsvergunning brandveilig gebruik is afgegeven maar waar sedertdien enkel interne bouwkundige wijzigingen hebben plaatsgevonden waarbij de vergunningsvoorwaarden niet worden gewijzigd en of administratieve wijzigingen

 

 

 

 

 

 

 

€ 77,10

2.3.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een revisievergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in 2.11.1 van het Gebruiksbesluit waarvoor reeds een gebruiksvergunning is afgegeven maar waar sedertdien bouwkundige wijzigingen hebben plaatsgevonden, waarbij het vloeroppervlak van het pand wordt gewijzigd en of wijzigingen in het pand waarbij de vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd

 

 

 

 

 

 

 

€ 385,35

2.3.6.3

Indien de bouwkundige wijziging een uitbreiding in vierkante meters gebruiksoppervlakte betreft wordt het onder artikel 2.3.5.1 vermeerderd met het van toepassing zijnde tarief uit artikel 2.3.5.2 per volle eenheid van 100 vierkante meter uitbreiding gebruiksoppervlakte.

 

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Groesbeek 2006 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 92,50

2.3.7.1.1

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

 

€ 92,50

2.3.7.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Groesbeek 2006 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 92,50

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.8.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 102,75

2.3.8.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 102,75

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 10,75

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€ 10,75

 

 

 

 

2.3.11

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

€ 107,90

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

 

 

€ 107,90

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

 

 

 

€ 107,90

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 107,90

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft::

€  107,90

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

€  107,90

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief,

 

2.3.15.1

indien bij de aanvraag een beoordeling van de resultaten van een vooronderzoek inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in NEN 5727 dient plaats te vinden

€ 30,85

2.3.15.2

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid moet worden verstrekt als bedoeld in NEN 5740,

€ 61,70

 

 

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 Begroting

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 107,90

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€  53,95

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

€ 107,90

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

€ 215,75

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

€ 323,65

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van niet in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1  niet (verder) in behandeling wordt genomen, wordt 50 % van de verschuldigde leges in rekening gebracht

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraagomgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt 50% teruggaaf van de op grond van onderdeel 2.3.1.1 geheven leges verleend.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

Indien van een verleende vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten geen gebruik wordt gemaakt en binnen 1 jaar na verlening van de vergunning, deze vergunning op schriftelijk verzoek van de aanvrager wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 50% van de ingevolge onderdeel 2.3.1.1 geheven leges verleend.

 

 

 

 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.5.4.1

Indien de gevraagde vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten wordt geweigerd, wordt van de ingevolge 2.3.1.1 verschuldigde leges 50% in rekening gebracht. De kosten van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit blijven volledig verschuldigd.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen en welstand

 

 

De aanvrager is de kosten van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en welstand volledig verschuldigd. Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.4, 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Principeverzoeken

 

 

 N.v.t.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

 

€ 107,40

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot herziening of uitwerking van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid en artikel 3.6 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in rekening gebracht

€ 1.590,00

2.8.1.2

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van deze aanvraag (positief) besluit tot het (laten) opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan, wordt naast de leges in artikel 2.8.1.1 in rekening gebracht

€ 5.087,00

2.8.1.3

Als het college van burgemeester en wethouders besluit tot start van tervisielegging op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, wordt naast de leges op grond van artikel 2.8.1.1 en 2.8.1.2 in rekening gebracht

€ 2.618,00

2.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening wordt in rekening gebracht 50% van de bedragen voor de respectievelijke fasen genoemd in de artikelen 2.8.1.1 t/m 2.8.1.3.

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 47,00

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde aanvragen

 

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 47,00

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot overschrijving van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening

€ 11,25

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning voor het maken van (handels)reclame als bedoeld in artikel 4:15 van de APV

€ 62,70

2.10.3.1

Indien de onder 2.10.3 bedoelde vergunning voor advies wordt voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, wordt het onder 2.10.3 genoemde bedrag verhoogd met

€ 45,00

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 87,35

 

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde vergunning ingevolge artikel 30, van de Drank- en Horecawet.

Hierbij gaat het om administratieve wijzigingen die geen expliciete controle van de inrichting vragen.

 

 

 12,85

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 15,40

 

 

 

 

3.1.4

Voor de exploitatie van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

 46,25

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

3.2.1

Tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV met een te verwachten bezoekersaantal tot en met 1.500 personen

 

 

 

 

 

 

25,70

 

vanaf 1.500 personen

77,00

 

 

 

3.2.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4:6 van de APV:

 

 

3.2.2.1

geldig voor één dag

 12,85

3.2.2.2

geldig voor een aaneengesloten periode van twee of meer dagen doch niet langer dan één week

 20,55

3.2.2.3

geldig voor een aaneengesloten periode ten hoogste één jaar

 71,95

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunningaanvraag voor seksinrichting en/of escortbedrijf als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de APV

Begroting

3.3.1

Voor een aanvraag als bedoeld in 3.3 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager de kosten medegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het berekende legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten volledig verschuldigd.

In de genoemde tarieven worden in elk geval opgenomen:

a. kosten van deskundigen, indien en voor zover die deskundigen dienen te worden ingeschakeld, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een anavraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b. de kosten van openbare kennisgeving indien en voor zover deze noodzakelijk zijn, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde publicatiekosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

N.v.t.

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.v.t.

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting (bijv. een tent) op basis van de Brandbeveiligingsverordening bedraagt voor inrichtingen waar meer dan 50 mensen gelijktijdig in kunnen verblijven met een bruto oppervlakte

tot 200 m²:

van 200 m² tot 300 m²

van 300 m² tot 400 m²

van 400 m² tot 500 m²

van 500 m² tot 600 m²

van 600 m² tot 700 m²

van 700 m² tot 800 m²

van 800 m² tot 900 m²

van 900 m² tot 1000 m²

van 1000 m² of meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,00

52,00

78,00

104,00

130,00

156,00

182,00

208,00

234,00

260,00

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

3.7.1

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 14 van de Luchtvaartwet en artikel 5, lid 6, van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (helikoptervluchten)

 12,85

 

 

 

 

 

3.7.2

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 14, lid 2 onder a, van de Luchtvaartwet en artikel 10, lid 2 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (ballonvaarten)

 12,85

 

 

 

 

 

 

3.7.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van geld (o.a. collecte) of goederen als bedoeld in artikel 5:13 van de APV

 

 

 5,15

 

 

 

 

 

 

3.7.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein als bedoeld in artikel 4:18 van de APV

 15,40

 

 

 

 

 

 

3.7.5

tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5:18 van de APV:

 

 

 

3.7.5.1

geldig voor één dag

 13,00

 

3.7.5.2

geldig voor een aaneengesloten periode van twee of meer dagen doch niet langer dan één week

 20,55

 

3.7.5.3

geldig voor een aaneengesloten periode van één maand of een gedeelte daarvan, doch langer dan één week

 28,30

 

3.7.5.4

geldig voor een aaneengesloten periode in één kalenderjaar, welke langer duurt dan vier maanden

 119,00

 

 

 

 

 

3.7.6

tot het verkrijgen van een vergunning voor een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV

 

Begroting

 

3.7.6.1

Voor een aanvraag als bedoeld in 3.7.6 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager de kosten medegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het berekende legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend, zijn de kosten volledig verschuldigd.

In de genoemde tarieven worden in elk geval opgenomen:

a. kosten van deskundigen, indien en voor zover die deskundigen dienen te worden ingeschakeld, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b. de kosten van openbare kennisgeving indien en voor zover deze noodzakelijk zijn, een en ander met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde publicatiekosten, blijkend uit een begroting, die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

3.7.7

om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 13,00

 

 

Deze Tarieventabel behoort bij het raadsbesluit van 22 december 2011 tot vaststelling van de 'Legesverordening 2012 Groesbeek'.

 

 

De raadsgriffier,                             De voorzitter,