Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Deelverordening Ouderenbonden /-verenigingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Ouderenbonden /-verenigingen 2012
Citeertiteldeelverordening ouderbond - ouderenverenigingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23 lid 1
 2. Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012
 3. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2012Nieuwe regeling

30-08-2012

Groesbeeks Weekblad, 11-09-2012

Z-12-01867

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Ouderenbonden /-verenigingen 2012

De Raad van de gemeente Groesbeek;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het behartigen van de belangen van leden door middel van het organiseren van activiteiten op onder andere sociaal, cultureel, (re)creatief en educatief terrein.

gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012;

besluiten vast te stellen de volgende deelverordening :

deelverordening ouderenbonden/-verenigingen 2012

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  1.In deze deelverordening wordt verstaan onder

  • a.

   ASV: Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012

  • b.

   Pensioengerechtigde leeftijd: leeftijd waarop het recht op AOW ontstaat.

 • 2.

  Voor zover begrippen niet in deze deelverordening zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen met

  • a.

   voornamelijk leden die de pensioengerechtigde leeftijd hebben en;

  • b.

   activiteiten op gebied van sociaal, cultureel, recreatief en educatief terrein.

Artikel 3. Subsidieontvanger

 • 1.

  Een ouderenbond of ouderenvereniging komt aanmerking voor subsidie indien:

  • a.

   de ouderenbond of ouderenvereniging beschikt over een minimumaantal leden van 25;

  • b.

   de ouderenbond of ouderenvereniging zich richt op activiteiten voor Groesbeekse inwoners

 • 2.

  De peildatum voor het bepalen van de omvang van het aantal leden met de pensioengerechtigde leeftijd is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 4. Berekening van de subsidie

Vast bedrag per ouderenbond /-vereniging: € 250,-

Bedrag per pensioengerechtigde € 17,50,-

Artikel 5. Verdeling van het subsidieplafond

Voor zover het totaal van de toe te kennen subsidies het subsidieplafond voor de ouderenbonden/- verenigingen overschrijdt, gelden de volgende verdeelregels:

 • a.

  ouderenbonden of ouderenverenigingen die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers;

 • b.

  voor zover het subsidieplafond ook overschreden wordt door het totaal van het toe te kennen bedrag dat is aangevraagd door ouderenbonden of ouderenverenigingen die het voorgaande jaar ook een subsidie ontvingen, wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid, op basis van het recht op subsidie op grond van de (deel)verordening, verdeeld onder de ouderenbonden of ouderenverenigingen die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig wordt de Subsidiedeelverordening ouderenbonden/-verenigingen Groesbeek 2002 ingetrokken.

 • 3.

  Deze deelverordening wordt aangehaald als: deelverordening ouderbond - ouderenverenigingen 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Groesbeek d.d. 30 augustus 2012

de burgemeester, de griffier,