Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Deelverordening Sport- en balletverenigingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Sport- en balletverenigingen 2012
CiteertitelDeelverordening Sport- en balletverenigingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht; artikel 4:23 lid 1
 2. Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012
 3. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2012Nieuwe regeling

30-08-2012

Groesbeeks Weekblad, 11-09-2012

Z-12-01867

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Sport- en balletverenigingen 2012

De raad van de gemeente Groesbeek;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het actief beoefenen van de amateursport en ballet in verenigingsverband waarbij gebruik gemaakt wordt van een accommodatie;

gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012;

besluit vast te stellen de volgende deelverordening:

deelverordening Sport- en balletverenigingen 2012

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze deelverordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012;

  • b.

   Jeugdleden: leden met een leeftijd tot 18 jaar.

 • 2.

  Voor zover begrippen niet in deze deelverordening zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten op de volgende gebieden:

  • a.

   voetbal

  • b.

   badminton

  • c.

   korfbal

  • d.

   volleybal

  • e.

   paardrijden

  • f.

   ballet

  • g.

   motorcross

 • 2.

  De activiteiten hebben betrekking op het lichamelijk bezig zijn met een spel- en wedstrijdelement of vastgelegde danstechnieken, waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden en met name gericht dienen te zijn op de jeugdleden.

Artikel 3. Subsidieontvanger

 • 1.

  Een vereniging komt in aanmerking voor een subsidie indien:

  • a.

   de vereniging zich richt op activiteiten voor Groesbeekse inwoners en;

  • b.

   de vereniging tenminste 25 leden heeft en;

  • c.

   de vereniging is aangesloten bij een landelijke bond.

 • 2.

  de peildatum voor het bepalen van het aantal leden als bedoeld in het voorgaande lid is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 4. Aanvullende gegevens bij aanvraag

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6, tweede lid, Algemene subsidieverordening wordt bij een aanvraag om subsidie een bewijs van inschrijving van een landelijke bond overgelegd.

Artikel 5. Berekening van de subsidie

 • 1.
  • Verenigingen die zich richten op de volgende sportgebieden:

   • -

    badminton

   • -

    volleybal

   • -

    paardrijden

   • -

    ballet

   • -

    korfbal voor de binnensport

    Krijgen:

    • a.

     een vast bedrag per vereniging van € 1.500, en

    • b.

     een bedrag per jeugdlid van € 50,00.

 • 2.

  de peildatum voor het bepalen van het aantal jeugdleden als bedoeld in het voorgaande lid is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 3.

  Verenigingen die zich richten op de sportgebieden:

  • -

   voetbal;

  • -

   korfbal voor de buitensport;

  • -

   motorcross;

   krijgen de volgende bedragen:

    

    

   2013

   2014

   2015

   2016

   bedrag per jeugdlid

   € 100

   € 100

   € 100

   € 100

   bedrag per veld

   € 2.900

   € 2.400

   € 1.700

   € 950

   bedrag per kleedlokaal*

   € 1.000

   € 600

   € 275

   € 150

   bedrag motorcrossaccommodatie

   € 1.800

   € 1.800

   € 1.800

   € 1.800

    

Artikel 6. Wijze van verdeling

Voor zover het totaal van de toe te kennen subsidies het subsidieplafond voor de activiteiten overschrijdt, gelden de volgende verdeelregels:

 • a.

  aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie voor hun activiteiten ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers;

 • b.

  voor zover het subsidieplafond ook overschreden wordt door het totaal van het toe te kennen bedrag dat is aangevraagd door verenigingen die het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid, op basis van het recht op subsidie op grond van de (deel)verordening, verdeeld onder de aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie voor activiteiten ontvingen.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig wordt de Subsidiedeelverordening Sportverenigingen Groesbeek 2002 ingetrokken.

 • 3.

  Deze deelverordening wordt aangehaald als: deelverordening sport- en balletverenigingen 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Groesbeek d.d. 30 augustus 2012

de burgemeester, de griffier,