Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Deelverordening subsidiering gemeentelijke sportaccommodaties 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidiering gemeentelijke sportaccommodaties 2009
CiteertitelDeelverordening Subsidiëring Gemeentelijke Sportaccommodaties 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsportaccommodaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Welzijn Groesbeek 2002

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-200912-09-2012nieuwe regeling

16-04-2009

Groesbeeks Weekblad, 05-05-2009

WO/WZ/RVS/20090007(2)

Tekst van de regeling

Intitulé

DEELVERORDENING SUBSIDIËRING GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2009

De raad der gemeente G r o e s b e e k ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek van 24 maart 2009;

overwegende dat de noodzaak tot vermindering van de subsidie-uitgaven voor gemeentelijke sportaccommodatiesaanwezig is

Overwegende dat het nodig is om de subsidiesystematiek te structuren en aan te passen op basis van depraktijkervaringen opgedaan over de jaren 2008 en 2009

 

b e s l u i t :

 

1. Vast te stellen de Deelverordening gemeentelijke sportaccommodaties 2009 en kennis te nemen vande Deelnota sportaccommodaties 2009.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • -

  Sportaccommodatie: Een voorziening welke qua opzet, indeling en inrichting in hoofdzaak bestemd is voor sportactiviteiten.

 • -

  Sportvereniging: De vereniging of stichting die is aangesloten bij een sportbond.

 • -

  Sportbond: Een overkoepelende organisatie van sportverenigingen en/of organisaties die is aangesloten bij het NOC*NSF.

 • -

  Nieuwbouw: Het oprichten van een nieuwe sportaccommodatie.

 • -

  Verbouw: Het veranderen dan wel uitbreiden van een bestaande sportaccommodatie.

 • -

  Renovatie: Het vernieuwen en verbouwen van een bestaande sportaccommodatie.

 • -

  Bouwheer:Degene die opdracht geeft tot het ontwerpen en uitvoeren van een bouwwerk, met uitzondering van de aanleg van een (kunst-)grasveld. Daarbij is de gemeente bouwheer v.w.b. sec de aanleg van het veld. Voor overige aanverwante zaken zoals b.v. aanleg paden en verlichting is de aanvrager bouwheer

 • -

  Subsidieplafond:Het jaarlijks door de gemeenteraad in de gemeentebegroting vastgesteld subsidieplafond voor de bekostiging van nieuwbouw, verbouw en renovatie van gemeentelijke sportaccommodaties in beheer bij sportverenigingen. Dit subsidieplafond is onderdeel van de meerjareninvesteringsplanning, zoals neergelegd in de gemeentebegroting.

 • -

  Subsidievaststelling:Nadat een beschikking tot subsidieverlening is afgegeven,dient na afloop van de subsidieperiode een verzoek tot subsidievaststelling te worden gedaan. Bij deze aanvraag dient de aanvrager aan te tonen dat de activiteiten conform de subsidieverlening zijn verricht en de daarbij opgelegde verplichtingen zijn nagekomen. Tevens dient financiële rekening en verantwoording te worden afgelegd.Indien een beschikking tot subsidievaststelling wordt afgegeven, ontstaat rechtens "de aanspraak op subsidie".

 • -

  Hoofdactiviteit:De activiteit die betrekking heeft op de belangrijkste sportieve activiteit van de aanvrager.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze deelverordening bevat regels voor de onderstaande soorten subsidie op het terrein van het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid:

  • a.

   Nieuwbouw.

  • b.

   Verbouw.

  • c.

   Renovatie.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op de subsidiëring van alle subsidieonderdelen zoals in lid 1 is bedoeld en omschreven, en waarvoor geen andere gemeentelijke (deel) subsidieverordening geldt.

Artikel 3 Relatie met de Algemene Subsidie Verordening

Op deze deelverordening is de Algemene Subsidie Verordening Groesbeek 2002 van toepassing, tenzij uit deze deelverordening anders blijkt.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor één van de in artikel 2 genoemde subsidiesoorten, wordt tot uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het subsidiejaar waarvoor de subsidie is bedoeld bij het college van burgemeester en wethouders ingediend.

 • 2.

  Voor aanvragen die betrekking hebben op het subsidiejaar 2010 geldt een indieningtermijn zoals bedoeld in het eerste lid tot 1 mei 2009.

 • 3.

  Bij de indiening van de aanvraag wordt overlegd:

  • a.

   Een gespecificeerde begroting met toelichting;

  • b.

   Een bouwkundig plan dan wel een beschrijving of tekening van de voorgenomen activiteiten, met toelichting.

Artikel 5 Toekenningsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt verleend aan de hand van de in het tweede lid van dit artikel genoemde criteria.

 • 2.

  Bij de beoordeling van aanvragen worden de volgende criteria toegepast:

  • a.

   Bij een gevraagde investeringssubsidie dient sprake te zijn van een eigen bijdrage. In elk geval moet de aanvrager 20 % van de kosten van de activiteiten al dan niet met hulp van derden, financieren.

  • b.

   Een investeringssubsidie voor een kantine en bestuurskamer is uitsluitend mogelijk bij de eerste aanvraag voor nieuwbouw of wanneer een aanvrager daarvoor nog niet eerder een investeringssubsidie is toegekend.

  • c.

   Schade aan sportaccommodaties als gevolg van vandalisme wordt vergoed op basis van een schriftelijke aanvraag, met een bewijs van aangifte bij de politie en een onderbouwde kosten-opgave, mits de aanvrager de gesubsidieerde voorzieningen heeft verzekerd tegen brand-, vliegtuig- en stormschade voor zover geen gemeentelijke verzekering van toepassing is.

  • d.

   De normen van het NOC*NSF of de specifieke sportbond gelden als leidraad voor de subsidiering. Het college kan in verband met specifieke lokale omstandigheden afwijken van deze normen.

  • e.

   Het bouwheerschap ligt in principe bij de aanvrager.

  • f.

   Subsidie wordt, inclusief BTW voor zover niet verrekenbaar, alleen verleend voor de minimale voorzieningen om de hoofdactiviteit te kunnen beoefenen. Onder minimale voorzieningen worden in elk geval verstaan:

   • i

    velden voor de veldsporten.

   • ii

    banen voor motorcross en schutterij.

   • iii

    viswater voor de visvereniging.

   • iv

    en waar aantoonbaar nodig: hal, kleedkamers, verlichting avondtrainingen, bergruimte voor noodzakelijk geachte materialen, veilige parkeermogelijkheden voor auto's, veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen, omheiningen.

     

  • g.

   Kunstgrasvelden worden alleen gesubsidieerd indien dit de meest doelmatige oplossing is.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het subsidie wordt naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de Awb genoemde gevallen geweigerd, indien een gegronde reden bestaat dat:

  • a.

   De activiteiten van de aanvrager niet gericht zullen zijn op de gemeente Groesbeek of niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente;

  • b.

   De gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

  • c.

   De subsidieverstrekking niet past binnen het gemeentelijk beleid voor zover vastgesteld.

  • d.

   De vereniging onvoldoende levensvatbaar is.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn investeringen die boven de norm/normbedragen van het NOC*NSF zijn of worden aangebracht, of waartoe de gemeente geen toestemming heeft verleend.

 • 3.

  Voorbereidingsbudgetten of - kredieten worden niet verleend.

Artikel 7 Verplichtingen

Het college van burgemeester en wethouders kan de subsidieontvanger andere dan de in artikel 4:37 van de Awb genoemde verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  De raad stelt met het vaststellen van de gemeentebegroting, jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het college verdeelt de middelen van het subsidieplafond volgens onderstaande prioritering:

Prioriteit 1: nodig voor de hoofdactiviteit: in ieder geval velden voor veldsporten, banen voor motorcross en schutterij viswater voor de visvereniging.

Prioriteit 2: hal, kleedkamers, verlichting avondtrainingen, bergruimte voor noodzakelijke materialen, veilige parkeergelegenheid voor auto's, veilige stallingsmogelijkheden voor fietsen, omheiningen.

Prioriteit 3: kantine en bestuurskamer.

Voorrang heeft prioriteit 1 op prioriteit 2 en 3. Prioriteit 2 heeft voorrang op prioriteit 3.

Artikel 9 Subsidieverlening

Het college van burgemeester en wethouders verleent subsidie op een subsidieaanvraag na vaststelling van de gemeentebegroting van het betreffende subsidiejaar.

Artikel 10 Voorschotverlening

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een voorschot verlenen.

 • 2.

  Het maximale bedrag aan voorschotten wordt vermeldt in de verleningsbeschikking.

 • 3.

  Bevoorschotting vindt plaats op basis van door de vereniging ingediende declaraties. Deze regeling wordt in de beschikking tot subsidieverlening dan wel in een bij deze beschikking behorende overeenkomst vastgelegd.

 • 4.

  Binnen vier weken na de voorschotverlening moet het voorschot worden uitbetaald.

Artikel 11 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvrager dient op een door het college van burgemeester en wethouders aan te geven tijdstip een aanvraag tot subsidievaststelling in. Indien er geen tijdstip is vermeld geldt een termijn van een jaar na de datum van afgifte van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2.

  De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   Een verslag van de activiteiten.

  • b.

   Een overzicht van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven.

  • c.

   Het college kan het overleggen van andere dan de genoemde gegevens en bescheiden opleggen.

 • 3.

  De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 4.

  Het subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de subsidievaststelling betaald, en wel binnen vier weken, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 12 Meldingsplicht bij gewijzigde omstandigheden

Een aanvrager die subsidie heeft aangevraagd of aan wie subsidie is verleend, doet zo spoedig mogelijk melding aan het college van burgemeester en wethouders van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beslissing op de aanvraag dan wel een beslissing tot wijziging, intrekken of vaststellen van de subsidie.

Artikel 13 Slot en overgangsbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan van de bepalingen in deze verordening afwijken, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. Alvorens hiertoe te besluiten wordt het voorstel om medewerking te verlenen voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn gevoelen over het voorstel kenbaar te maken.

 • 3.

  Subsidieaanvragen in het kader van deze deelverordening die betrekking hebben op het subsidiejaar 2010 vallen onder de werking van deze deelverordening.

Artikel 14 Naamgeving en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Deelverordening Subsidiëring Gemeentelijke Sportaccommodaties 2009 en treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Tegelijkertijd wordt de Deelverordening Subsidiëring Gemeentelijke Sportaccommodaties 2008 ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Groesbeek

op 16 april 2009

De raadsgriffier, De voorzitter,