Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening winkeltijden Groesbeek 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Groesbeek 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden Groesbeek 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Een krachtens de ‘Verordening winkeltijden Groesbeek 1998’ verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201425-09-2015nieuwe regeling

27-02-2014

Gemeenteblad 6 maart 2014, nr 12388

Z-14-09390

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Groesbeek 2014

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat de nieuwe Winkeltijdenwet meer ruimte biedt aan het lokale niveau om bij verordening regels vast te stellen over mogelijke openstelling op zon- en feestdagen en dat de plaatselijke ondernemers de behoefte tonen om de geboden ruimte te kunnen benutten;

overwegende dat na afweging van alle betrokken belangen enige begrenzing wel gewenst is;

b e s l u i t : 

Vast te stellen de bijgaande Verordening winkeltijden Groesbeek 2014

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen, met uitzondering van Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag.

Artikel 3 Bijzondere vrijstellingen

De in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

 • d.

  winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom, met uitzondering van het verkopen van goederen;

 • e.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen, met uitzondering van het verkopen van goederen;

 • f.

  de straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

 • g.

  het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard in een gebouw of anderszins te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • h.

  het in of op het terrein van sportcomplexen in een gebouw of anderszins te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • i.

  het in of op het terrein van bejaardenoorden in een gebouw of anderszins te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, hobbyartikelen, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 4 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   jubilea, (sport)evenementen, beurzen, veilingen, tentoonstellingen, exposities, braderieën, festivals of daarmee vergelijkbare manifestaties die op één locatie plaatsvinden.

 • 2.

  Het college kan voorschriften en beperkingen aan de ontheffing verbinden, waarbij degene aan wie de ontheffing is verleend deze verplicht dient na te komen.

 • 3.

  De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel of activiteit op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling op basis van de ontheffing.

Artikel 5 Behandelen aanvraag om ontheffing

 • 1.

  Indien een aanvraag om ontheffing als bedoeld in deze verordening wordt ingediend minder dan zes weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Het college kan de beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast alle ambtenaren van politie, de buitengewone opsporingsambtenaren werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente en de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening winkeltijden Groesbeek 1998’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de ‘Verordening winkeltijden Groesbeek 1998’ verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘Verordening winkeltijden Groesbeek 1998’ maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Groesbeek 2014.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Groesbeek in zijn openbare vergadering van 27 februari 2014

De raadsgriffier, De voorzitter,

J.A.M. van Workum H.W.C.G. Keereweer