Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening elektronische kennisgeving Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Groesbeek 2015
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Groesbeek 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpelktronische kennisgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2015nieuwe regeling

08-01-2015

Gemeenteblad nr 3767 d.d. 14 januari 2015

MUG-14-00104

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Groesbeek 2015

De raad van de gemeente Groesbeek;

 

gelezen het voorstel van de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek, van 28 oktober 2014

 

overwegende dat:

het noodzakelijk is een goede juridische grondslag te hebben voor digitale publicaties

 

b e s l u i t : 

 • Vast te stellen onderstaande Verordening elektronische kennisgeving Groesbeek 2015;

 

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Groesbeek 2015

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Groesbeek 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 8 januari 2015.

De raadsgriffier,  De voorzitter,

J.A.M. van Workum

H.W.C.G. Keereweer