Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van de gemeente Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van de gemeente Groesbeek 2015
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van de gemeente Groesbeek 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerporganisatie college

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201506-01-2015nieuwe regeling

06-01-2015

www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad nr 2149 d.d. 9 januari 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek;

 

gelezen het voorstel van de gemeentesecretaris van Groesbeek van 11 december 2014;

 

gelet op het bepaalde in artikel 52 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat vanwege de herindeling het noodzakelijk is een nieuw Reglement van orde voor de vergaderingen van het college vast te stellen:

 

b e s l u i t : 

 

 • 1.

  Vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van de gemeente Groesbeek.

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van afwezigheid van één der wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens afwezigheid.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn werkzaamheden uit te voeren, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de secretaris.

Artikel 2 Dag en plaats van der vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op de dinsdag, op een in onderling overleg vast te stellen tijdstip, en voorts "zo vaak de voorzitter of een wethouder het nodig acht".

 • 2.

  Indien een wethouder een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij, onder opgave van redenen, aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De secretaris zorgt, na overleg met de voorzitter, voor een oproep voor deze vergadering - onder vermelding van de te bespreken onderwerpen - die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren op een in de gemeente gebruikelijke wijze aan de leden van het college wordt toegezonden.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Verhindering en quorum

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Wanneer de secretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de secretaris vervangt.

 • 3.

  Voor een geldige besluitvorming is vereist dat meer dan de helft van de leden heeft deelgenomen aan de besluitvorming. Een meerderheid is behaald bij de helft plus één van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 4 Agendering en besluitvorming

 • 1.

  Het college werkt volgens een (digitaal) systeem van doorlopende besluitvorming. Voorstellen worden door de gemeentesecretaris gedurende de gehele week aangeboden. Besluitvorming op de dinsdag vindt alleen plaats op voorstellen die  uiterlijk op de voorafgaande vrijdag voor 12.00 uur zijn aangeboden tenzij het college besluit daarop een uitzondering te maken.  

 • 2.

  Collegeleden zetten in het systeem bij elk voorstel een paraaf om aan te geven of:

  • a.

   zij ermee akkoord zijn,

  • b.

   het willen bespreken.

 • 3.

  Er is een parafenbesluit tot stand gekomen als alle leden van het college voor akkoord hebben geparafeerd.  

 • 4.

  Als één of meerdere collegeleden aangegeven dat bespreking in een vergadering is gewenst komt het voorstel op de bespreekagenda

 • 5.

  De bespreekagenda wordt op maandag om 12.00 uur gemaakt.

 • 6.

  De bespreekagenda wordt aan de leden van het college vooraf (digitaal) toegezonden. De volledige verzameling vergaderstukken is voor de leden ter inzage via het digitale agenderingssysteem.

Artikel 5 Parafenbesluiten

 • 1.

  Een parafenbesluit is een besluit dat buiten de collegevergadering tot stand komt zoals aangegeven bij artikel 4.

 • 2.

  Direct na het plaatsen van de laatste paraaf dateert de secretaris het parafenbesluit.

 • 3.

  Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening van de secretaris.

 • 4.

  De parafenbesluiten en de besluiten genomen op basis van de bespreekagenda vormen samen de (wekelijkse) besluiten van het college en worden opgenomen op de besluitenlijst als bedoeld in artikel 9.

Artikel 6 Amtelijke ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

Artikel 7 Deelneming derden aan de vergadering

Het college kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 8 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het geacht te zijn genomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.
  • a.

   als een lid van het college dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen, schriftelijk gestemd met gesloten en ongetekende briefjes.

  • b.

   als daarbij de stemming beperkt is tot één persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

  • c.

   als in de overige gevallen bij een eerste stemming temming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen, verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

 • 4.
  • a.

   Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.

  • b.

   Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 9 Besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van de presentielijst en de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt. Als dat een raadsvoorstel betreft wordt de stemverhouding ook in het betreffende raadsvoorstel opgenomen.

 • 3.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 4.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en toegezonden aan de leden van de raad.

Artikel 10 Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit regelement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 11 Portefeuillehoudersoverleg

 • 1.

  Op basis van de taakverdeling binnen het college (artikel 1, lid 1) vindt er periodiek overleg plaats tussen de portefeuillehouder en de afdelingsmanager, projectleider of programmamanager onder wiens ambtelijke verantwoordelijkheid (een deel van) de inhoud van de portefeuille valt.

 • 2.

  In het portefeuillehoudersoverleg worden in elk geval de afdelings- en projectplanning en de belangrijke in voorbereiding zijnde adviezen besproken. Het doel van het portefeuillehoudersoverleg is om, binnen de reeds bestaande en met het college afgesproken beleidslijnen, planning en prioriteitenstelling, tot een goede politiek-bestuurlijke en ambtelijke afstemming te komen.

 • 3.

  Bij de uitvoering van complexe projecten of programma’s kan het College een Stuurgroep instellen. De portefeuillehouder fungeert in dit geval als voorzitter of lid van de Stuurgroep. De projectleider fungeert als adviseur van de Stuurgroep.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag dat het college het heeft vastgesteld. Op dat moment vervallen:

 • -

  het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeesters en wethouders van Ubbergen;

 • -

  het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeesters en wethouders van Millingen aan de Rijn;

 • -

  het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeesters en wethouders van Groesbeek, vastgesteld op 8 maart 2005.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 6 januari 2015.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Nota-toelichting  

Algemeen

Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het college een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Onder werkzaamheden wordt blijkens de memorie van toelichting in de Gemeentewet (1994) onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe.

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde zal zijn in het zogenaamde constituerend beraad, de eerste vergadering van het college direct na de raadsvergadering waarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid die in artikel 168 Gemeentewet geboden wordt (mandaat aan individuele leden van het college). Naast de verdeling van de werkzaamheden kan de onderlinge vervanging worden geregeld. Vervanging zal onderling geregeld moeten worden of, indien mogelijk gezien het aantal wethouders (artikel 36 Gemeentewet), door het (tijdelijk) aanstellen van een extra wethouder. Met het derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet. Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering. Het vierde lid is een voorwaarde om de vervangingsprocedure in werking te kunnen zetten.

 

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

Met het eerste en derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid Gemeentewet. Ook hier is weer gekozen voor een algemeen flexibele formulering, waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het eerste lid en het tweede lid volgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college (zie artikel 34 Gemeentewet), maar ook een lid van het college ervoor kan zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering van het bepaalde in het tweede lid houdt overigens niet in dat de burgemeester de bevoegdheid zou toekomen een extra vergadering tegen te houden. De imperatieve formulering van het eerst lid staat daaraan in de weg. Het tweede lid geeft verder de procedure voor een extra vergadering weer. Hier zou ook bepaald kunnen worden dat voor de extra vergadering de stukken per e-mail worden verzonden.

 

Artikel 3 Verhindering

Dit artikel is naast een vastlegging van de procedure ook van belang om wellicht al voorafgaand aan de vergadering te kunnen constateren dat het benodigde quorum voor besluitvorming niet gehaald wordt (artikel 56 Gemeentewet). De voorzitter kan dan een nieuwe vergadering beleggen.

 

Artikel 4 Agendering en besluitvorming

De rol van de gemeentesecretaris bij de collegevergaderingen wordt in de artikelen 103 tot en met 105 van de Gemeentewet aangegeven. Nadere uitwerking van de taken van de secretaris vindt enerzijds plaats in dit reglement, anderzijds in de voorbeeld organisatiebesluiten waarin de instructie voor de gemeentesecretaris geïntegreerd is opgenomen. In dit artikel wordt aangegeven dat de secretaris verantwoordelijk is voor het doen toekomen van de agenda aan de collegeleden.

 

Lid 3: met alle collegeleden worden bedoeld degenen die in die week aanwezig zijn. Bij b.v. afwezigheid tijdens vakanties moeten besluiten kunnen worden genomen door de collegeleden die wel aanwezig zijn.

 

Artikel 5 Parafenbesluiten

Indien gebruik wordt gemaakt van een zogenoemd parafenbesluit, een conceptbesluit dat door de leden van het college van parafen wordt voorzien waarna dit door het college als een definitief meerderheidsbesluit wordt beschouwd, is de uitspraak van de Raad van State van 16 juli 2003 van belang (LJN-nr AH9850, zaaknr. 200200757/1). Doordat met een parafenbesluit in materiële zin besluitvorming buiten de collegevergadering plaatsvindt, dient dit bekend gemaakt te zijn hetzij op grond van het reglement van orde, hetzij op grond van een bekend gemaakte vaste praktijk. Daarbij moet bepaald zijn dat in een collegevergadering de mogelijkheid bestaat tot beraadslaging en besluitvorming over het te nemen (parafen)besluit en moet tevens duidelijk zijn wanneer het besluit wordt genomen.

 

Artikel 6 en 7 Ambtelijke ondersteuning en deelname van derden aan vergadering

Artikel 57 en 55 eerste lid Gemeentewet geven indirect aan dat het mogelijk is dat naast de collegeleden en de secretaris anderen bij de vergadering aanwezig kunnen zijn. Deze Gemeentewetartikelen geven aan dat de onschendbaarheid en de eventueel opgelegde geheimhouding voor allen aanwezig bij de vergadering geldt. Artikel 6 geeft allereerst de rol van de gemeentesecretaris weer.

 

Artikel 8 Stemmingen .

In de eerste plaats moet hier worden gewezen op artikel 56 Gemeentewet, dat een regeling bevat met betrekking tot zowel het vergader- als het besluitquorum ten aanzien van de vergaderingen van het college. Hoewel het ingevolge de Memorie van Toelichting bij dit artikel aan het college vrijstaat in het reglement van orde een zwaarder quorumvereiste te stellen, is hiervoor niet gekozen; het in de wet opgenomen stelsel is daarmee onverkort van toepassing.

 

Ten aanzien van het stemmen wordt opgemerkt, dat in de praktijk slechts zelden wordt gestemd. Het is mogelijk om hier aansluiting te zoeken bij de bepalingen over stemmingen die in het reglement van orde voor de raad zijn opgenomen (in het model artikelen 28, 30, 31 en 32). het is praktisch om regelingen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Wel is de regeling voor de raad erg uitgebreid. Hier is gekozen om alleen het meest noodzakelijke te regelen. Opvallend is dat in artikel 59 Gemeentewet artikel 31 niet van overeenkomstige toepassing is verklaard. Dat artikel bepaalt dat de stemming over het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen bij gesloten en ongetekende stembriefjes geschiedt. Verder is bepaald dat indien de stemmen over personen tot wie de keuze door een voordracht of herstemming is beperkt, staken, er in dezelfde vergadering een herstemming wordt gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Van de hierdoor geboden ruimte is in het reglement gebruikgemaakt. De opgenomen regeling komt erop neer dat in principe slechts wordt gestemd indien één van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over personen), tenzij ten aanzien van personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over zaken wordt dus of niet, of mondeling gestemd.

Indien gebruik wordt gemaakt van een zogenoemd parafenbesluit, een conceptbesluit dat door de leden van het college van parafen wordt voorzien waarna dit door het college als een definitief meerderheidsbesluit wordt beschouwd, is de uitspraak van de Raad van State van 16 juli 2003 van belang (LJN-nr AH9850, zaaknr. 200200757/1). Doordat met een parafenbesluit in materiële zin besluitvorming buiten de collegevergadering plaatsvindt, dient dit bekend gemaakt te zijn hetzij op grond van het reglement van orde hetzij op grond van een bekend gemaakte vaste praktijk. Daarbij moet bepaald zijn dat in een collegevergadering de mogelijkheid bestaat tot beraadslaging en besluitvorming over het te nemen (parafen)besluit en moet tevens duidelijk zijn wanneer het besluit wordt genomen.

 

Artikel 9 Besluitenlijst

Dit artikel regelt de verslagleggende taak van de secretaris en de wijze waarop het verslag wordt vastgesteld. Als op grond van artikel 55 van de Gemeentewet door het college een geheimhoudingsplicht is opgelegd, zal ten aanzien van de beraadslaging en eventuele besluiten over dit onderwerp een afzonderlijk verslag 'moeten worden gemaakt. Dit zal door de secretaris afzonderlijk moeten worden bewaard totdat de geheimhouding is opgeheven.

De Wet dualisering gemeentebestuur introduceert het begrip 'besluitenlijst'. Hierdoor is de bepaling over de verslaglegging aangepast. Op grond van artikel 60 Gemeentewet kan de raad regelen van welke beslissingen van het college de raad op de hoogte gesteld wil worden.

 

Artikel 10 Openbare vergadering

Ingevolge artikel 54 Gemeentewet is hoofdregel dat de vergaderingen met gesloten deuren plaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. Via artikel 9 wordt dit ook uitdrukkelijk aan het college overgelaten. Indien een vergadering van het college openbaar is, bepaalt het tweede lid van artikel 53 Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend moet maken.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Vanwege de herindeling worden gelijktijdig met het vaststellen van dit nieuwe reglement, de  huidige reglementen van de bij de herindeling betrokken gemeenten ingetrokken.