Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening op de Auditcommissie Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Auditcommissie Groesbeek 2015
CiteertitelVerordening Auditcommissie Groesbeek 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAuditcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van de Controleverordening Groesbeek 2015 verplicht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2015nieuwe regeling

26-03-2015

www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad van 1 april 2015, nr 27770

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Auditcommissie Groesbeek 2015

De raad van de gemeente  Groesbeek;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en griffier d.d. 10 maart 2015;

 

overwegende,

 

dat het instellen van een Auditcommissie op grond van de Controleverordening Groesbeek 2015 verplicht is;

 

  

b e s l u i t : 

 

Vast te stellen de “Verordening op de Auditcommissie Groesbeek 2015

 

Artikel 1. Instelling en begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  a. de commissie: de Auditcommissie;

 • b.

  b. de raad: de gemeenteraad;

 • c.

  c. het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de accountant: de in de Controleverordening  Groesbeek 2015 (art. 213 GW) zoals vastgesteld 8 januari 2015 bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

 • e.

  e. de voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • f.

  het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2. Doel

 • 1.

  De commissie heeft als doel afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening Groesbeek 2015 (art. 213 GW) en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in artikel 3.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheidene bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3 Taken en bevoegdheid

 • 1.

  De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten, die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid bedoelde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol;

  • b.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad betreffende de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • c.

   een overlegplatform te zijn voor de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen, zoals ook bedoeld in artikel 4, derde lid, Controleverordening Groesbeek 2015 (art.213 GW);

  • d.

   een overlegplatform te zijn over de uitkomsten van de door de accountant uitgevoerde controles;

  • e.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • f.

   het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant;

  • g.

   een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en college;

  • h.

   het adviseren aan de gemeenteraad over genoemde taken.

 • 3.

  De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit vijf raadsleden, waarvan er één voorzitter van de commissie is.

 • 2.

  De commissie heeft vier adviseurs te weten de wethouder van financiën, de manager van de afdeling bedrijfsvoering, de directeur (dan wel een door de directeur aan te wijzen vervanger) en de voorzitter van de rekenkamercommissie.

 • 3.

  De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 4.

  De raad benoemt de leden van de commissie

 • 5.

  De commissie kan andere interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 2.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 6. Voorzitter

 • 1.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7. Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van de taken van de commissie.

 • 2.

  De adviseurs worden in principe voor elke vergadering van de commissie uitgenodigd. De commissie kan besluiten om te vergaderen zonder één of meerdere adviseurs.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 4.

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 5.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

 • 6.

  Het vastgestelde verslag van niet openbare vergaderingen wordt vertrouwelijk ter kennis gebracht aan het college en de raad.

Artikel 8. Informeren raad

 • 1.

  De commissie informeert de raad in de raadsvergadering en het college over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden.

 • 2.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in de gemeenteraad. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening auditcommissie Groesbeek 2015”.

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervallen verklaring oude verordeningen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Gelijktijdig worden onderstaande verordeningen vervallen verklaard:

  - Verordening auditcommissie gemeente Millingen aan de Rijn en gemeente Groesbeek 2011 vastgesteld 26-4-2011;

  - Verordening auditcommissie 2008 Gemeente Ubbergen vastgesteld 29-5-2008.

 •  

   

  Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Groesbeek van 26 maart 2015,

  De voorzitter, de griffier,