Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Regeling stagiairs gemeente Groesbeek 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling stagiairs gemeente Groesbeek 2015
CiteertitelRegeling stagiairs gemeente Groesbeek 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. CAR/UWO, art. 1:2a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201501-01-2015Nieuwe regeling

30-06-2015

gmb-2015-61605

Z-15-23665

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling stagiairs gemeente Groesbeek 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek besluit:

tot het vaststellen van de navolgende regeling

Regeling stagiairs gemeente Groesbeek 2015

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a. Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek.

b. Stage

De mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de doelstellingen van de onderwijsinstelling waar de stagiair onderwijs volgt of van een medewerker van een andere organisatie om werkzaamheden te verrichten in het kader van een re-integratietraject.

c. Stagiair

Een student van een onderwijsinstelling of een medewerker vanuit een andere organisatie die om diverse redenen werkervaring op willen doen binnen de organisatie van de werkgever.

d. Rechtspositie

Een stagiair heeft geen dienstverband met de werkgever en kan geen rechten ontlenen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op medewerkers van de werkgever, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in de stage overeenkomst.

Artikel 2 Doel van de stage

Een stage is een middel om doelen te realiseren van het onderwijs, van de stagiair en van de gemeente:

 • a.

  voor het onderwijs is het doel het bevorderen van praktijkgericht onderwijs;

 • b.

  de stagiair heeft als doel meer informatie in verband met de beroepskeuze in te winnen en de integratie van beroep en praktijk;

 • c.

  voor de gemeente is het doel bij te dragen aan de realisering van de doelen van het onderwijs en de stagiair en het bevorderen van het imago van de gemeente als werkgever.

Artikel 3 Procedure

Het afdelingshoofd beslist over het aangaan van een stage overeenkomst na advies te hebben ingewonnen bij de P&O adviseur.

Artikel 4 Criteria

Een beslissing over een stage verzoek wordt genomen op basis van de volgende criteria:

 • a.

  de aard van het onderwijs en de kennis van de stagiair sluiten aan bij de te verrichten werkzaamheden bij de werkgever;

 • b.

  de stage past in het onderwijsprogramma en bij de kennis en de vaardigheden van de stagiair;

 • c.

  zowel door de onderwijsinstelling als door de gemeente wordt stagebegeleiding gegeven;

 • d.

  er is budget voor de te betalen vergoeding;

 • e.

  er is voldoende mogelijkheid om de gewenste begeleiding te bieden.

Artikel 5 Stageprogramma en -begeleiding

 • 1.

  Met de stagiair en de onderwijsinstelling worden afspraken gemaakt over de duur en de inhoud van de stage. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de stage overeenkomst, welke de stagiair aanlevert. Na ontvangst van alle documenten stelt de afdeling P&O een bevestiging op.

 • 2.

  Naast de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling zorgt ook de werkgever voor een goede begeleiding van de stagiair, zodat de stagiair zo goed mogelijk zijn stage opdracht kan vervullen. Zo nodig vindt er gedurende de stage bijsturing plaats.

 • 3.

  Het afdelingshoofd draagt (tijdig) zorg voor

  • a.

   Een werkplek

  • b.

   De aanmelding bij ICT

  • c.

   Het (vrijwillig) ondertekenen van de integriteitsverklaring

  • d.

   Het wegwijs maken binnen de organisatie

Artikel 6 Stagevergoeding

 • 1.

  Er geldt een netto stagevergoeding voor stages tussen de drie en zes weken van € 15,00 per week. De vergoeding wordt echter alleen verstrekt na overleg met de school.

 • 2.

  Er geldt een netto stagevergoeding per maand voor periodes van langer dan zes weken, met een differentiatie naar opleidingsniveau:

  LBO € 114,00

  MBO € 205,00

  HBO € 295,00

 • 3.

  De stagevergoeding is gebaseerd op een fulltime-stage, dat wil zeggen 36 uur per week. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato berekend.

 • 4.

  De stagiair ontvangt een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer conform de plaatselijke regeling. Dit voor zover deze kosten al niet op een andere wijze worden vergoed.

Artikel 7 Afspraken met stagiair

 • 1.

  De afspraken met de stagiair zijn geregeld in de individuele stage overeenkomst.

 • 2.

  In bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken. Indien de onderwijsinstelling hierover een uitspraak doet, zal de stageverlener (binnen redelijke grenzen) hier aan medewerking verlenen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

  Gelijktijdig worden alle regelingen t.b.v. stagiairs zoals vastgesteld door de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “regeling stagiairs gemeente Groesbeek 2015”.

 

Groesbeek, 30 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Groesbeek,

De secretaris,

De burgemeester,