Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Mandaatbesluit voor de besluitvorming op grond van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 (Blok C)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit voor de besluitvorming op grond van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 (Blok C)
CiteertitelMandaatbesluit voor de besluitvorming op grond van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 (Blok C)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit mandaat betreft bevoegdheden uit de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016. Die verordening is regionaal afgestemd en vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2015Nieuwe regeling

03-11-2015

gmb-2015-107403

VB/15/00769

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit voor besluitvorming op grond van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 (Blok C)

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Groesbeek;

Overwegende, dat de raad van de gemeente Groesbeek de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 heeft vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen met betrekking tot de regionaal te subsidiëren jeugdhulp in de blokken C1 en C2;

Dat de subsidieverlening op grond van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 regionaal wordt verzorgd door het ROB van de gemeente Nijmegen;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016;

besluit:

vast te stellen het volgende

Mandaatbesluit voor de besluitvorming op grond van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, met inbegrip van de ondertekening van de dienaangaande stukken;

Artikel 2 Mandaatverlening

Aan wethouder B. Frings van gemeente Nijmegen wordt de volgende bevoegdheid gemandateerd:

Het nemen van een beslissing op aanvragen tot subsidieverlening of –vaststelling in het kader van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 (art. 3).

Artikel 3 Instructie

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegde wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 4 Ondermandaat

Het is niet toegestaan ondermandaat te verlenen.

Artikel 5 Instemming

De gemandateerde stemt schriftelijk in met de mandaatverlening.

Artikel 6 Ondertekening

De uitgaande stukken op grond van dit mandaatbesluit worden als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,

namens het college,

gevolgd door de handtekening, de naam en daaronder de functieaanduiding van de functionaris

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit voor de besluitvorming op grond van de Verordening Subsidie Jeugdhulp 2016 (Blok C)".

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Groesbeek op

3 november 2015

De secretaris

J.W. Looijen

De burgemeester

Mr. M. Slinkman

Burgemeester en wethouders van Gemeente Groesbeek,