Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Subsidieplafonds voor 2016 gemeente Berg en Dal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds voor 2016 gemeente Berg en Dal
CiteertitelSubsidieplafonds voor 2016 gemeente Berg en Dal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2015Nieuwe regeling

05-11-2015

gmb-2015-109083

VB/Raad/15/00154

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds voor 2016 gemeente Berg en Dal

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek van 29 september 2015;

overwegende dat in de Kadernota 2016 de beleidsmatige en financiële kaders zijn vastgelegd en dat deze in de Programmabegroting 2016 zijn verwerkt;

dat tijdens de vergadering een amendement is ingediend om:

 • -

  de middelen voor het LOP met € 25.000 te verhogen, maar daarbij nadrukkelijk rekening te houden met de belangen van de agrarische sector;

 • -

  voor erfgoedontwikkeling binnen de bebouwde kom € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen.

besluit:
 • 1.

  Het budget voor het Uitvoeringsprogramma LOP structureel te verhogen met € 25.000;

 • 2.

  Voor erfgoedontwikkeling binnen de bebouwde kom € 25.000 per jaar beschikbaar te stellen;

 • 3.

  De Programmabegroting 2016 vast te stellen en het tekort van € 801.000 in 2016 te dekken uit de algemene reserve.

 • 4.

  De reserve Jeugd en Wmo in te stellen, en hieraan een bedrag van € 746.000 toe te voegen ten laste van de algemene reserve beklemd.

 • 5.

  De in het MIP opgenomen investeringen te voteren.

 • 6.

  De subsidieplafonds per deelverordening en per voormalige gemeente vast te stellen conform de bijlagen in de Programmabegroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op

5 november 2015.

De raadsgriffier,

J.A.M. van Workum

De voorzitter,

Mr. M. Slinkman

Bijlage

Conform het bepaalde in artikel 4:27 Awb worden betreffende subsidieplafonds onderstaand bekend gemaakt waarbij tevens wordt vermeld dat de wijze van verdeling is aangegeven in de betreffende deelverordening.

 

De subsidieplafonds: