Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Verordening Wet inburgering gemeente Berg en Dal 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet inburgering gemeente Berg en Dal 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening Wet inburgering gemeente Berg en Dal 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. X Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nieuwe regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Verordening Wet inburgering gemeente Berg en 2017

15-12-2016

gmb-2017-1284

Z-16-47964

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet inburgering gemeente Berg en Dal 2017

 

De raad der gemeente Berg en Dal,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal van 15 november 2016;

 

gelet op artikel 147 Gemeentewet en artikel X van de Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige;

 

overwegende:

 

dat met ingang van 1 januari 2013 de gemeenten niet langer verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van inburgeringstrajecten en het handhaven van nieuwkomers;

 

dat op grond van de overgangsbepaling (artikel 19, 23, 24f en 35 Wi) de verordeningsplicht, voor inburgeraars die vóór 1 januari 2013 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vielen, blijft bestaan;

 

dat de gemeente na 1 januari 2013 nog wel verantwoordelijk blijft voor het succesvol afronden van lopende inburgeringsvoorzieningen, al gestarte handhavingstrajecten en statushouders die een verblijfsstatus hebben ontvangen vóór 1 januari 2013 maar pas na voornoemde datum worden gehuisvest in de gemeente Berg en Dal;

 

dat het in verband met de gemeentelijke herindeling noodzakelijk is om deze verordening per 1 januari 2017 te harmoniseren;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Wet Inburgering gemeente Berg en Dal 2017

 

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal;

  • b.

   de wet: de Wet inburgering zoals deze luidde op 31 december 2012;

  • c.

   de wetswijziging: de wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wettten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (Stb.2012, 430).

  • d.

   inburgeringsplichtige: persoon, die vóór 1 januari 2013 een verblijfsstatus heeft gekregen, en inburgeringsplichtig is. In Artikel 3 wordt omschreven welke personen inburgeringsplichtig zijn.

 • 2.

  De begripsomschrijvingen in de wet, de wetswijziging en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

 

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringsvoorzieningen.

 • 2.

  Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen in ieder geval gebruik van de volgende middelen:

  • a.

   het verstrekken van schriftelijk voorlichtingsmateriaal;

  • b.

   het geven van digitale informatie op de website van de gemeente Berg en Dal.

 

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening of taalkennis-voorziening

 

 

Artikel 3 Inburgeringsaanbod

Het college biedt een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening aan de inburgeringsplichtige, te weten:

 • 1.

  de houder van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 en;

 • 2.

  de geestelijke bedienaar, bedoeld in artikel 1, onderdeel g van de wet, die geen oudkomer is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet, voor zover deze uiterlijk 31 december 2012 inburgeringsplichtig is geworden.

 

Artikel 4 De samenstelling van de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening

 • 1.

  Het college stemt de inburgeringsvoorzieningof de taalkennisvoorziening aan de inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3 onder a af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige.

 • 2.

  Indien de inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3 onder a een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden, draagt het college er zorg voor dat de inburgeringsvoorziening op de voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt afgestemd.

 • 3.

  Aan de inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3 onder a biedt het college maatschappelijke begeleiding aan.

 

Artikel 5 De inning van de eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet wordt in ten hoogste 6 termijnen betaald.

 • 2.

  Het college legt in de beschikking tot vaststelling van de inburgeringsvoorziening of de taalkennisvoorziening de termijnen van betaling vast. Indien het college de eigen bijdrage verrekent met de algemene bijstand, wordt dat in de beschikking vastgelegd.

 

Artikel 6 Opleggen van verplichtingen

Het college kan een inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3 bij beschikking een of meer van de volgende verplichtingen opleggen:

 • a.

  het deelnemen aan de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening;

 • b.

  het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider;

 • c.

  het deelnemen aan voortgangsgesprekken;

 • d.

  voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringsexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II op een tijdstip dat door het college wordt bepaald;

 • e.

  het melden indien door ziekte dan wel door andere relevante omstandigheden niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan;

 • f.

  overige verplichtingen die het bereiken van het doel van de inburgeringscursus kunnen ondersteunen. 

 

Hoofdstuk 3. Het aanbod van een inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening

 

Artikel 7 De procedure van het doen van een aanbod

 • 1.

  Het college doet het aanbod, bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de wet schriftelijk. Het aanbod wordt gezonden naar het adres waar de inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3 in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

 • 2.

  In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening die wordt aangeboden en worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan die voorziening worden verbonden.

 • 3.

  De inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3 aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen twee weken het college schriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt.

 • 4.

  Wanneer de inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3 het aanbod aanvaardt, neemt het college binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling het besluit tot vaststelling van de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening overeenkomstig het gedane aanbod.

 

Artikel 8 De inhoud van de beschikking

Het besluit tot vaststelling van de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening bevat in ieder geval:

 • 1.

  een beschrijving van de inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening;

 • 2.

  een opgave van de rechten en verplichtingen van de inburgeringsplichtige bedoeld in artikel 3;

 • 3.

  de datum waarop het inburgeringsexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II moet zijn behaald;

 • 4.

  de termijnen en wijze van betaling.

 

Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete

 

Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen

 • 1.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 200 indien de inburgeringsplichtige of de persoon ten aanzien van wie het college op redelijke gronden kan vermoeden dat deze inburgeringsplichtige is geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, bedoeld in artikel 25, vierde lid van de wet.

 • 2.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 300 indien de inburgeringsplichtige geen of onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de voor hem vastgestelde inburgeringsvoorziening of taalkennisvoorziening, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de wet of aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 6 van deze verordening.

 • 3.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 300 indien de inburgeringsplichtige niet binnen de in artikel 7, eerste lid, van de wet bedoelde termijn of binnen de door het college op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel a, van de wet verlengde termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.

 

 

Artikel 10 Verhoging van de bestuurlijke boete bij herhaling van de overtreding

 • 1.

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt ten hoogste € 200> indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.

 • 2.

  De bestuurlijke boete voor overtredingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt ten hoogste € 300 indien de inburgeringsplichtige zich binnen twaalf maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte overtreding opnieuw schuldig maakt aan dezelfde overtreding.

 • 3.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 300 indien de inburgeringsplichtige niet binnen de door het college op grond van artikel 32 van de wet vastgestelde termijn zijn inburgeringsexamen heeft behaald.

 • 4.

  De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste € 300 indien de inburgeringsplichtige niet binnen de door het college op grond van artikel 33 van de wet vastgestelde termijn het inburgeringsexamen heeft behaald.

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017. De ‘Verordening Wet inburgering gemeente Groesbeek 2013’, de ‘Verordening Wet inburgering gemeente Millingen aan de Rijn’ en de ‘Verordening inburgering gemeente Ubbergen 2013’ vervallen per 1 januari 2017.

 

Artikel 12 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Wet inburgering gemeente Berg en Dal 2017’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Berg en Dal op

15 december 2016

De raadsgriffier, De voorzitter,