Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Berg en Dal 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Berg en Dal 2018
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoonambtenaar burgerlijke stand gemeente Berg en Dal 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201801-01-2018Nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-35045

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Berg en Dal 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal

 

overwegende dat de bestaande afspraken over de rechtspositie van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand onder de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek, niet in een regeling waren vastgelegd;

dat de herindeling met zich brengt dat nieuwe eenduidige afspraken worden gemaakt;

 

dat het college van de nieuwe gemeente Berg en Dal het wenselijk vindt dat een regeling wordt vastgesteld, met het oog op de rechtszekerheid;

 

dat met het Georganiseerd Overleg overeenstemming is bereikt over de inhoud van een nieuwe regeling;

 

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet;

besluit:

 

de navolgende regeling vast te stellen:

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Berg en Dal 2018

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

De werkgever:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal.

 

Buitengewoon ambtenaar:

De bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 2.

  De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR/UWO 6,5% (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

 • 3.

  De vergoeding voor huwelijken die voltrokken worden op een zaterdag, bedraagt 1,5 maal de vergoeding zoals genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  De vergoeding voor huwelijken die voltrokken worden op een zondag, bedraagt 2 maal de vergoeding zoals genoemd in het eerste lid.

 • 5.

  Voor assistentie bij een huwelijk ontvangt de Buitengewoon ambtenaar 50% van de vergoeding, zoals genoemd in het eerste lid.

 • 6.

  Voor een huwelijk op locatie bedraagt de toeslag 25% van de vergoeding, zoals genoemd in het eerste lid.

 • 7.

  De ambtenaar ontvangt eenmaal per jaar een vergoeding voor een cartridge, als tegemoetkoming in de drukwerk kosten. De hoogte van deze vergoeding is vastgesteld op € 45,- en wordt jaarlijks automatisch uitbetaald.

 • 8.

  Eventuele telefoonkosten kunnen op declaratiebasis via het online declaratieformulier worden vergoed.

Artikel 4 Vakantie

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar heeft recht op 0,35 uur vakantie per voltrokken huwelijk.

 • 2.

  Het verlof wordt direct na een voltrokken huwelijk opgenomen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend:

  • a.

   op verzoek van de ambtenaar overeenkomstig artikel 8:1 van de CAR/UWO;

  • b.

   wegens het bereiken van de AOW gerechtige leeftijd overeenkomstig artikel 8:2 en artikel 8:2a van de CAR/UWO;

  • c.

   wegens reorganisatie overeenkomstig artikel 8:3 van de CAR/UWO;

  • d.

   wegens arbeidsongeschiktheid overeenkomstig artikel 8:4, artikel 8:5 en artikel 8:5a van de CAR/UWO;

  • e.

   wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid overeenkomstig 8:6 van de CAR/UWO;

  • f.

   wegens overige ontslaggronden overeenkomstig artikel 8:7 en 8:8 van de CAR/UWO.

  • g.

   wegens ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding overeenkomstig artikel 8:12 en 8:12:1 van de CAR/UWO;

  • h.

   als disciplinaire straf overeenkomstig artikel 8:13 van de CAR/UWO;

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 6 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich anderszins schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Overige rechten en plichten

De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de buitengewoon ambtenaar:

 • a.

  de verplichtingen rond integriteit op basis van artikel 15:1 en 15:1b tot en met 15:1g CAR/UWO;

 • b.
 • c.

  de verplichting tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de gemeente geleden schade, voorzover deze aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is op grond van artikel 15:1:12 CAR/UWO;

 • d.

  de verplichting om tijdens de vervulling van zijn betrekking de voorgeschreven dienstkleding te dragen op grond van artikel 15:1:16 CAR/UWO;

 • e.

  aan de buitengewoon ambtenaar kan een ontzegging van de toegang worden gegeven op grond van artikel 15:1:19 CAR/UWO;

 • f.

  de verplichting op grond van artikel 15:1:20 CAR/UWO om infectieziekten te melden;

 • g.

  de buitengewoon ambtenaar kan aanspraak maken op vergoeding van geleden schade op grond van artikel 15:1:23 tot en met 15:1:25 CAR/UWO;

 • h.

  de Klokkenluidersregeling zoals bedoeld in artikel 15:2 CAR/UWO; en

 • i.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018. Per 1 januari 2018 vervangt deze regeling alle bestaande afspraken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Berg en Dal 2018’.

 

Groesbeek,16 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

De secretaris

E.W.J. van derVelde

De burgemeester

M.Slinkman

Toelichting

Salaris

De vergoeding is gebaseerd op het aantal uren dat een buitengewoon ambtenaar besteedt aan het voltrekken van een huwelijk. Deze regeling gaat uit van een gemiddelde tijdsbesteding van 4 uur, inclusief voorbereidingstijd.

Vergoeding voor niet ontvangen vakantieverlof

Verleden

Voorheen was in artikel 3, lid 2 geregeld dat het vakantieverlof die een buitengewoon ambtenaar opbouwt over de gewerkte uren, verrekend is in de vergoeding die wordt uitbetaald. Hiermee werden in feite vakantierechten afgekocht, dit vanwege het oproepkarakter van de werkzaamheden.

Heden

Echter, het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een werkgever de wettelijke vakantiedagen van een medewerker niet mag afkopen. Het LOGA heeft er daarom voor gekozen om de afkoop van vakantie niet meer op te nemen in de Rechtspositie Babs 2018. Dit is vanaf heden geregeld in Artikel 4 vakantieverlof.

Toelichting Art 4. Vakantieverlof

Het is niet praktisch als een buitengewoon ambtenaar vakantieverlof opneemt. Dit omdat de werkzaamheden op oproepbasis plaatsvinden. Om die reden is in artikel 4, lid 2 bepaald dat het verlof direct wordt opgenomen na een voltrokken huwelijk.