Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Beleidsregels voor het plaatsen/ophangen van aankondigingsborden en spandoeken gemeente Berg en Dal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het plaatsen/ophangen van aankondigingsborden en spandoeken gemeente Berg en Dal
CiteertitelBeleidsregels voor het plaatsen/ophangen van aankondigingsborden en spandoeken gemeente Berg en Dal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregels voor het plaatsen/ophangen van aankondigingsborden en spandoeken 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/CVDR617439/CVDR617439_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-10921

Zaaknummer Z-18-71815 Documentnummer VB/18/03548

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het plaatsen/ophangen van aankondigingsborden en spandoeken gemeente Berg en Dal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal,

 

gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 2:10 van de APV;

 

overwegende dat:

het gewenst is om met het oog op het gebruik van de openbare ruimte in beleidsregels criteria vast te leggen die een nadere invulling geven aan artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Berg en Dal (hierna APV) met betrekking tot het plaatsen van aankondigingsborden en het ophangen van spandoeken;

besluit vast te stellen:

Beleidsregels voor het plaatsen/ophangen van aankondigingsborden en spandoeken

 

Afdeling 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Aankondigingsborden: reclameborden zijnde een sandwich- of driehoeksbord ter aankondiging van een evenement, collecte of inzamelingsactie van een bedrijf dan wel een organisatie;

 • b.

  Lichtmast: een mast op een openbare plaats uitgerust met een lichtbron van openbare verlichting;

 • c.

  Bebouwde kom: de bebouwde kom, bedoeld in artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • d.

  Openbare weg: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • e.

  Evenement: is een georganiseerde publieke gebeurtenis al dan niet commercieel;

 • f.

  Spandoek: een aankondiging op een gespannen doek langs, boven of in de directe nabijheid van de openbare weg, voor het bekendmaken van evenementen (commercieel en niet-commercieel), collectes of inzamelingsacties.

Afdeling 2 Aankondigingsborden

Artikel 2 Toepassingsbereik aankondigingsborden

 • 1.

  Bij het plaatsen van een aankondigingsbord moet het gaan om een evenement.

 • 2.

  De aankondigingsborden mogen geen productverkoop bevatten.

 • 3.

  Aankondigingsborden moeten worden uitgevoerd in duurzaam en weerbestendig materiaal.

 • 4.

  Aankondigingsborden mogen niet in de grond verankerd worden. Dit ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen.

Artikel 3 Afmetingen aankondigingsborden

Het aankondigingsbord heeft de volgende maximale afmetingen: A0-formaat (841 x 1189 mm).

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De locaties voor het plaatsen van aankondigingsborden in de openbare ruimte zijn vrij te bepalen met in achtneming van de voorwaarden onder artikel 6.

 • 2.

  Er mogen geen aankondigingsborden worden geplaatst langs provinciale wegen, tenzij hiervoor vergunning is verkregen van de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Artikel 5 Beperking aantal en duur

 • 1.

  Een vergunning voor het plaatsen van aankondigingsborden in de openbare ruimte wordt, voor zover het evenement plaatsvindt in de gemeente Berg en Dal, verleend voor maximaal 20 aankondigingsborden gedurende twee weken per evenement, waarbij niet meer dan 10 borden per kern mogen worden geplaatst.

 • 2.

  Voor evenementen die plaatsvinden buiten de gemeente Berg en Dal of alleen doorkomst hebben door de gemeente wordt per evenement vergunning verleend voor maximaal 6 aankondigingsborden gedurende een week, waarbij niet meer dan 2 borden per kern mogen worden geplaatst.

 • 3.

  Er mogen in de gemeente tegelijkertijd aankondigingsborden staan voor maximaal 3 evenementen als bedoeld onder lid 1 en voor maximaal 1 evenement als bedoeld onder lid 2.

 • 4.

  Vergunning wordt aangevraagd door middel van het daarvoor vastgestelde formulier.

 • 5.

  De aankondigingsborden dienen 2 dagen na de vergunningsperiode verwijderd te zijn.

Artikel 6 Veiligheid

 • 1.

  De verkeersveiligheid mag op geen enkele wijze in gevaar komen. Daarom moeten aankondigingsborden zodanig geplaatst dan wel bevestigd zijn dat zij:

  • a.

   niet verder uitsteken dan strikt noodzakelijk;

  • b.

   het eventuele object waaraan ze worden bevestigd niet beschadigen;

  • c.

   geen enkele belemmering vormen voor het verkeer en het vrije uitzicht van verkeersdeelnemers.

 • 2.

  Bij bevestiging van een aankondigingsbord aan een lichtmast dient het inspectieluik van de lichtmast te allen tijde goed bereikbaar te zijn.

 • 3.

  Op een aankondigingsbord mag geen reclame-uiting staan die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, een en ander ter beoordeling van de gemeente.

Afdeling 3 Spandoeken

Artikel 7 Spandoeken

 • 1.

  Aankondigingen middels spandoeken moeten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Berg en Dal of de regio en moeten betrekking hebben op activiteiten of gebeurtenissen die in de gemeente of de regio plaatsvinden.

 • 2.

  Per evenement mogen er 2 spandoeken in dezelfde periode worden opgehangen, waarvan maximaal 1 per kern.

 • 3.

  Een vergunning voor het ophangen van een spandoek wordt verleend voor een periode van maximaal 2 weken per evenement.

 • 4.

  Spandoeken dienen uiterlijk 2 dagen na de vergunningsperiode verwijderd te zijn.

 • 5.

  Het aanbrengen van de spandoeken geschiedt zodanig dat de veiligheid niet in gevaar kan komen.

 • 6.

  Het verkeer en het vrije uitzicht van verkeersdeelnemers mag op geen enkele wijze worden belemmerd.

 • 7.

  Spandoeken moeten worden uitgevoerd in duurzaam en weerbestendig materiaal.

 • 8.

  Het ophangen van spandoeken kan worden toegestaan op de volgende aangewezen plekken indien het spandoek in verband met de verkeersveiligheid minstens 4,5 meter boven de weg wordt opgehangen:

  • a.

   Nieuweweg ter hoogte van afslag naar Dries te Groesbeek;

  • b.

   Clarenbeekseweg ter hoogte van de gedenknaald/Tivoli te Berg en Dal;

  • c.

   Heerbaan bij huisnummer 246 te Millingen aan de Rijn;

  • d.

   Hoek Rijksstraatweg/Nieuwe Rijksweg te Beek.

 • 9.

  Andere locaties zijn eventueel mogelijk als de eigenaren van betrokken gebouwen of bomen daarmee instemmen en het vanuit verkeerstechnisch en visueel oogpunt geschikt is.

Afdeling 4 Verkiezingen

Artikel 8 Verkiezingen

Voor het plaatsen van aankondigingsborden en ophangen van spandoeken in het kader van verkiezingen geldt dit beleid niet voor zover de ‘Beleidsregels voor het plaatsen van verkiezingsborden’ van toepassing zijn.

Afdeling 5 Slotbepalingen

Artikel 9 Handhaving

 • 1.

  Indien in strijd wordt gehandeld met deze beleidsregels of zonder vergunning borden worden geplaatst of spandoeken worden opgehangen, zal er door of namens burgemeester en wethouders van Berg en Dal handhavend worden opgetreden. De kosten komen in dat geval voor rekening van de overtreder.

 • 2.

  Eventuele beschadigingen van gemeentelijke eigendommen of aan eigendommen van derden, die zijn ontstaan door het aanbrengen, de aanwezigheid of het verwijderen van aankondigingsborden of spandoeken, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking hiervan via een digitaal gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels voor het plaatsen/ophangen van aankondigingsborden en spandoeken gemeente Berg en Dal’.

Aldus besloten op: 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal,

De secretaris,

de burgemeester,

 

Welke regels gelden er voor het plaatsen van aankondigingsborden?

 • 1.

  Bij het plaatsen van een aankondigingsbord moet het gaan om een evenement.

 • 2.

  Aankondigingsborden mogen geen productverkoop bevatten.

 • 3.

  Aankondigingsborden hebben maximaal het A0-formaat: 841 x 1189 mm.

 • 4.

  Aankondigingsborden mogen niet geplaatst worden langs provinciale wegen, tenzij hiervoor vergunning is verkregen van de Gedeputeerde Staten van Gelderland.

 • 5.

  Er mogen maximaal 20 aankondigingsborden geplaatst worden voor twee weken per evenement. Hiervan mogen er maximaal 10 per kern geplaatst worden. Dit geldt alleen voor evenementen die plaatsvinden in de gemeente Berg en Dal.

 • 6.

  Voor evenementen die plaatsvinden buiten de gemeente of alleen doorkomst hebben door onze gemeente, gelden andere regels: maximaal 5 aankondigingsborden gedurende 1 week, waarvan maximaal 2 borden per kern.

 • 7.

  Er mogen voor maximaal 3 evenementen per kern tegelijkertijd aankondigingsborden staan.

 • 8.

  De aankondigingsborden moeten uiterlijk 2 dagen na de vergunningsperiode verwijderd zijn.

 • 9.

  De aankondigingsborden mogen op geen enkele manier de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Denk hierbij aan: laat de borden niet te ver uitsteken, beschadig het object waar ze aan vastzitten niet, laat de borden geen belemmering vormen voor het verkeer en de vrije uitzicht van verkeersdeelnemers.

 

Welke regels gelden er voor het ophangen van spandoeken?

 • 1.

  Per evenement mogen er 2 spandoeken in dezelfde periode worden opgehangen, waarvan maximaal 1 per kern. Dit voor een periode van maximaal 2 weken per evenement.

 • 2.

  De spandoeken moeten uiterlijk 2 dagen na de vergunningsperiode verwijderd zijn.

 • 3.

  Het ophangen van spandoeken kan op de volgende aangewezen plekken worden toegestaan, indien deze op minstens 4,5 meter boven de weg worden opgehangen:

  • a.

   Nieuweweg ter hoogte van afslag naar Dries te Groesbeek;

  • b.

   Clarenbeekseweg ter hoogte van de gedenknaald/Tivoli te Berg en Dal;

  • c.

   Heerbaan bij huisnummer 246 te Millingen aan de Rijn;

  • d.

   Hoek Rijksstraatweg/Nieuwe Rijksweg te Beek.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. De gemeente gaat hier zorgvuldig mee om. Gegevens die we van u ontvangen gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Meer informatie kunt u vinden op www.bergendal.nl/privacy, of door te bellen naar 14024.