Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Berg en Dal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Berg en Dal
CiteertitelBeleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Berg en Dal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-10978

Zaaknummer Z-18-71815 Documentnummer VB/18/03548

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Berg en Dal

De burgemeester van de gemeente Berg en Dal,

 

overwegende dat:

 • -

  in artikel 35 van de Drank- en Horecawet is bepaald dat de burgemeester ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, enkel in bepaalde situaties en op aanvraag, ontheffing kan verlenen van het in artikel 3 gestelde verbod, mits de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die: a) de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en b) niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

 • -

  de burgemeester aan die ontheffing beperkingen en/of voorschriften kan verbinden;

 • -

  de eis dat die persoon tevens over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne moet beschikken bij wijziging van de Drank- en Horecawet is komen te vervallen;

 • -

  de burgemeester het – in het kader van verantwoord schenken van alcohol – echter noodzakelijk acht dat ook bij ‘bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard’ ten minste 1 leidinggevende over een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne beschikt;

 • -

  het daarom noodzakelijk wordt gevonden beleid vast te stellen voor het verlenen van een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet;

 • -

  de burgemeester op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht bevoegd is om hiervoor beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen:

De beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Berg en Dal

Beleidsregel

Aan een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet wordt in ieder geval de volgende voorwaarde verbonden:

De (zwak-)alcoholhoudende drankverstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

Dit betekent dat ten minste 1 ter plaatse aanwezige leidinggevende voldoet aan de wettelijke eisen (lid 1 sub a en b) en beschikt over een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

 

Deze voorwaarde wordt bij de aanvraag getoetst (naast overige wettelijke eisen) en laat onverlet dat een ontheffing kan worden geweigerd, onder beperkingen kan worden verleend of dat aan een ontheffing (andere) voorschriften kunnen worden verbonden.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan in een digitaal gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

Citeertitel

De beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Berg en Dal’.

 

Aldus besloten op: 18 december 2018

Burgemeester van Berg en Dal,

De burgemeester,