Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berg en Dal

Subsidieverordening aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Berg en Dal 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerg en Dal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Berg en Dal 2019
CiteertitelSubsidieverordening breedband internet buitengebied gemeente Berg en Dal 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2019Nieuwe regeling

25-04-2019

gmb-2019-107126

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Berg en Dal 2019

De raad van de gemeente Berg en Dal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2019;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen met betrekking tot subsidieverlening om de aanleg van breedband internet in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal te stimuleren;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Subsidieverordening aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Berg en Dal 2019

Artikel 1. Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aansluitkosten: de eenmalige kosten die aan de kant van de aanvrager worden gemaakt en die noodzakelijk zijn om een hoogwaardig breedband internetabonnement af te kunnen nemen;

 • b.

  aanvrager: een bewoner, ondernemer of de eigenaar of bestuur van een organisatie, gevestigd op een adres in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal die met een daartoe vastgesteld aanvraagformulier de subsidie aanvraagt ten behoeve van dat adres;

 • c.

  adres: een in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen benaming voor een verblijfsobject, standplaats of ligplaats;

 • d.

  buitengebied: het deel van de gemeente Berg en Dal dat als buitengebied is gedefinieerd op de website: kaart.bergendal.nl alsmede de bedrijventerreinen Bouwkamp, Molenveld, De Ren, De Mies (ged.) en Lieskens Wengs;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal;

 • f.

  hoogwaardig breedband internet: een rechtstreekse internetverbinding zonder datalimiet met een downloadsnelheid van minstens 30 Mb/s (megabytes per seconde);

 • g.

  provider: een rechtspersoonlijkheid bezittend bedrijf of instelling die een hoogwaardige breedband internetverbinding aanbiedt;

 • h.

  subsidiegrondslag: een tegemoetkoming in de aansluitkosten van een adres in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal op een hoogwaardige breedband internetverbinding zonder datalimiet;

Artikel 2. Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan personen of organisaties:

 • a.

  die woonachtig zijn of zijn gevestigd op een adres in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal,

 • b.

  ten behoeve van activiteiten zoals omschreven in artikel 3, waarvoor geen andere vorm van subsidie is toegekend door de gemeente Berg en Dal.

Artikel 3. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan eenmalig worden verstrekt ten behoeve van de aansluitkosten van een adres in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal op een netwerk voor hoogwaardig breedband internet, onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

Artikel 4. Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd voor zover voor een adres meer dan eenmaal subsidie wordt gevraagd;

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd voor zover niet wordt voldaan aan de subsidievereisten in artikel 5 en 8;

 • 3.

  Subsidie wordt geweigerd als het subsidieplafond is bereikt;

 • 4.

  Subsidie wordt geweigerd als de aanvraag ná 1 juli 2020 wordt ingediend.

Artikel 5. Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen dient aanvrager

  • a.

   woonachtig of gevestigd te zijn op een adres in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal; en

  • b.

   een contract te hebben afgesloten, voor een aansluiting op een netwerk voor hoogwaardige breedband internetverbinding van meer dan 30 Mb/s zonder datalimiet;

 • 2.

  Voor ondernemingen en rechtspersonen die een subsidie aanvragen, geldt als aanvullende eis dat zij door middel van een de-minimisverklaring aantonen dat er aan hen geen ongeoorloofde staatsteun met de subsidie wordt verstrekt;

 • 3.

  De aansluiting van het hoogwaardige breedband internetverbinding is gerealiseerd ná 1 januari 2019.

Artikel 6. Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 850.000,00;

 • 2.

  De subsidie bedraagt per adres in het buitengebied van de gemeente Berg en Dal het factuurbedrag (inclusief BTW) met een maximum van € 500,00 van de subsidiegrondslag.

Artikel 7. Aanvraag subsidie

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal bij het college ingediend. Een factuur waaruit blijkt dat de aansluiting op hoogwaardig breedband internet heeft plaatsgevonden moet worden bijgevoegd (geüpload).

 • 2.

  Ondernemingen en rechtspersonen dienen bij de aanvraag een de-minimisverklaring bij te voegen.

 • 3.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 4.

  Het college beslist binnen 6 weken na het tijdstip van binnenkomst op de aanvraag.

Artikel 8. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Aanvrager dient binnen drie maanden na de factuurdatum een aanvraag voor subsidie te hebben ingediend.

 • 2.

  Indien verantwoording wordt gevraagd, legt de aanvrager bewijsstukken over waaruit blijkt dat de aansluiting op hoogwaardig breedband internet heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Indien door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kan het college van burgemeester en wethouders een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieverordening breedband internet buitengebied gemeente Berg en Dal 2019.

 

Aldus vastgesteld te Berg en Dal op 25 april 2019

De raadsgriffier

J.A.M. vanWorkum

De voorzitter

mr. M.Slinkman