Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2012
CiteertitelRegeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom, art. 2, tweede lid
 2. Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom, art. 3, tweede lid
 3. Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom, art. 5, tweede lid
 4. Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom, art. 6
 5. Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom, art. 7, derde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201201-01-201208-01-2013Nieuwe regeling

03-01-2012

Bergen op Zoomse Bode, d.d. 08-01-2012

BW11-01666

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2012.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

overwegende dat vanwege de verordeningplicht voor participatie van schoolgaande kinderen de regeling aanpassing behoeft;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3, tweede lid, artikel 5, tweede lid, artikel 6 en artikel 7, derde lid van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom;

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening van de gemeente Bergen op Zoom;

 • b.

  bijdrage: de met toepassing van deze uitvoeringsregeling door het college te verlenen subsidie in de verschuldigde kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten;

 • c.

  aanvrager: de meerderjarige inwoner van de gemeente Bergen op Zoom en als zodanig ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, die een aanvraag om een bijdrage op grond van deze uitvoeringsregels indient;

 • d.

  norm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, sub c van de Wet werk en bijstand.

Artikel 2. Doelgroep

a.De bijdrage kan worden toegekend aan een aanvrager die minstens gedurende de periode van één jaar is aangewezen op een inkomen op of onder 110% van de relevante norm.

b.Als periode onder a wordt in aanmerking genomen het kalenderjaar voorafgaande aan de datum waarop de kosten zijn gemaakt.

Artikel 3. Procedurebepalingen

De bijdrage dient te worden aangevraagd uiterlijk binnen vier weken na het einde van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 4. Beslistermijn

Uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beschikking over de verlening en vaststelling van de bijdrage afgegeven.

Artikel 5. Activiteiten die voor een bijdrage in aanmerking komen

 • 1.

  De bijdrage wordt verstrekt in de kosten van:

  • a.

   lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging;

  • b.

   deelneming aan muziek- en/of dansonderwijs;

  • c.

   bezoek aan zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop en/of pretpark;

  • d.

   deelneming aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten;

  • e.

   activiteiten op het gebied van het maatschappelijk welzijn.

 • 2.

  De categoriale bijzondere bijstandsregeling op grond van de Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 waarop in een kalenderjaar aanspraak kan worden gemaakt dan wel in de loop van het kalenderjaar een beroep kan worden gedaan, is uit oogpunt van deze regeling een voorliggende voorziening. Deze bijstand dient op de bijdrage in mindering te worden gebracht.

Artikel 6. Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  In de kosten van muziek- en dansonderwijs aan het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom wordt een bijdrage verstrekt van maximaal 50%; bij kosten lager dan € 300,00 is de bijdrage het bedrag van de werkelijke kosten met een maximum van € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de kosten van sociaal-culturele activiteiten, niet zijnde die als vermeld in het eerste lid, is de bijdrage maximaal € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar.

 • 3.

  Indien aan een lid van een huishouden in een kalenderjaar een bijdrage is verstrekt ingevolge het eerste lid, kan ten behoeve van dat gezinslid geen bijdrage meer worden verleend ingevolge het tweede lid voor zover hiermee het maximum van € 150,00 wordt overschreden.

 • 4.

  Indien aan een lid van een huishouden in een kalenderjaar een bijdrage is verstrekt ingevolge het tweede lid, kan ten behoeve van dat gezinslid slechts een bijdrage worden verleend ingevolge het eerste lid onder aftrek van de reeds eerder dat jaar verstrekte bijdrage op grond van het tweede lid.

Artikel 7. Verplichtingen

Desgevraagd dienen ter beoordeling van het recht op een bijdrage door de aanvrager de volgende bescheiden te kunnen worden overgelegd:

 • a.

  een bewijsstuk van de kosten, waarvoor de bijdrage wordt gevraagd;

 • b.

  bewijsstukken betreffende de op het aanvraagformulier vermelde inkomsten.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling wordt aangehaald als: ”Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2012”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 januari 2012 en heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

 • 2.

  De “Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima”, vastgesteld bij besluit van 21 december 2010, vervalt per 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2012.

De secretaris, De burgemeester,