Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Algemeen Ondermandaatbesluit Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Ondermandaatbesluit Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
CiteertitelAlgemeen Ondermandaatbesluit Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeentelijke Organisatie (intern)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Algemeen Mandaatbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-201213-02-201205-07-2013nieuwe regeling

03-04-2012

Bergen op Zoomse Bode, d.d. 13-05-2012

RE-0000354

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

 

De afdelingsmanager Maatschappelijke Dienstverlening

 

Gelet op het Algemeen Mandaatbesluit;

 

Gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency en een betere dienstverlening aan de burgers wenselijk is bepaalde bevoegdheden op te dragen aan medewerkers;

 

besluit:

 

 • I.

  Ondermandaat te verlenen aan de tot de afdeling behorende medewerkers voor de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst met mandaten;

 

 • II.

  het ondermandaatbesluit van 1 juli 2011 in te trekken;

 

 • III.

  Te bepalen dat dit ondermandaatbesluit in werking treedt op 3 april 2012 en terug werkt tot 13 februari 2012.

 

 

Bergen op Zoom,

 

Afdelingsmanager, S. Verstraten

 

 

 

 

Mandaatlijst

Alle teammanagers en teamcoördinator van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

 

 • 1.

  Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen.

 • 2.

  Het stellen van bezwaarschriften in handen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

 • 3.

  Het beslissen over verlengingen van de beslistermijn van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb.

 • 4.

  Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb.

 • 5.

  Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb.

 • 6.

  Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb.

 • 7.

  Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb.

 • 8.

  Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift.

 • 9.

  Het indienen van een verweerschrift.

 • 10.

  Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:18 van de Awb.

 • 11.

  Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte).

 • 12.

  De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming).

 • 13.

  Het doen van mededeling van de goedkeuring van raadsbesluiten door gedeputeerde staten aan derden.

 • 14.

  Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse Staatscourant.

 • 15.

  Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden de afdeling betreffende.

 • 16.

  Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover deze beslissingen betrekking hebben op de onderliggende aanvragen/bezwaren voor zover het hun afdeling betreft.

 • 17.

  Het beslissen om verbeurde dwangsommen in te vorderen op basis van de Invorderingsbeschikking en artikel 5:37 Awb.

 • 18.

  Het beslissen op het invorderen van de kosten bestuursdwang op grond van de kostenbeschikking en artikel 5:25, lid 6 Awb.

 • 19.

  Het beslissen op het doen van een betaling in verband met een bestuurlijke geldschuld op grond van artikel 4:86 Awb.

 • 20.

  Het vragen van uitstel bij aanvraagprocedures inzake subsidies en aanverwante regelingen.

 • 21.

  Het doen van kennisgeving van (de resultaten van) afhandeling van subsidie-voorstellen door gemeenteraad en   gedeputeerde staten.

 • 22.

  Aanvragen en afrekenen rijksbijdragen.

 

A. Teammanager Publieksdiensten

 

 • 1.

  Het ingevolge art. 83 van de Wet GBA doen van een kennisgeving van een voornemen tot:

  a. het niet of slechts ten dele gevolg geven aan een aangifte;

  b. het niet opnemen van een gegeven over de burgerlijke stand, dan wel tot het niet als zodanig aanmerken van een geschrift daarover, dat als akte is aangeboden;

  c.  het niet opnemen van een gegeven over de nationaliteit;

  d. het ambtshalve overgaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten plaatsvinden;

 • a.

  het, bij een opgenomen algemeen gegeven, plaatsen van een aantekening over de juistheid van dat gegeven of over strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde.

 • 2.

  Het nemen van besluiten dat het onder 1 genoemde voornemen wordt uitgevoerd indien daarop niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gereageerd.

 • 3.

  Het niet voldoen aan een verzoek tot:

  -   inzage en afschrift;

  -   het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot;

  -   verwijdering van gegevens bij adoptie of geslachtswijziging;

  -   een correctierecht.

 

(Bevoegdheden gemandateerd door de Burgemeester)

4. Het weigeren, inhouden, wijzigen en vervallen verklaren van reisdocumenten.

5. Het afgeven, het ongeldig verklaren en het weigeren van rijbewijzen alsmede het afgeven van een verklaring van afgifte van een rijbewijs.

6. Het opvragen van gegevens uit het politieregister, bij de rechtbank en de minister van Justitie naar aanleiding van aanvraag tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag.

7. Het bevestigen of weigeren van verzoeken om verkrijging van het Nederlanderschap door optie.

8. Het afgeven en het weigeren van een bewijs van Nederlanderschap.

9. Het opvragen van gegevens uit het politieregister (herkenningsdienst), bij de rechtbank en de minister van Justitie in het kader van de naturalisatiewetgeving.

10.Het opvragen van de verblijfsstatus bij de vreemdelingendienst in het kader van de naturalisatiewetgeving.

11. Het adviseren op naturalisatieverzoeken.

12. Het verlenen van een verlof tot ontheffing van ontleding van een stoffelijk overschot.

13. Het verlenen van een verlof tot uitstel van begraving c.q. verbranding van een stoffelijk overschot.

14. Het afgeven van een laissez-passer voor lijken.

15. Het afgeven van een verlof tot het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot.

 

 

B. Teammanager Beleid

 

 • 1.

  Het benoemen van en het bevestigen van het aftreden van leden van de Ouderenadviesraad, de gehandicaptenadviesraad, de Integratie Advies Raad en de Jeugdraad.

 • 2.

  De uitvoering van hoofdstuk 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met uitzondering van hoofdstuk 1, afdeling 4 en hoofdstuk 2, afdeling 3 en 4.

 • 3.

  De uitvoering van de Verordening Kwaliteitsregels Peuterpeelzaalwerk.

 • 4.

  Het geven van een opdracht aan de GGD West-Brabant voor het uitvoeren van een onderzoek bij de gastouder (na aanvraag tot registratie in het register kinderopvang).

 • 5.

  Het beslissen op de aanvraag tot registratie als gastouderbureau in het register kinderopvang.

 • 6.

  Het vaststellen en indienen van declaraties en jaarverantwoordingen bij en ten behoeve van het ministerie inzake de Wet Inburgering Nieuwkomers, de Wet Inburgering, de Tijdelijke regeling Outkomers en de regeling PAVEM.

 • 7.

  Alle reguliere correspondentie vanuit het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999, waaronder:

  - verzoeken om aanvullende informatie naar aanleiding van toetsing van Veiligheidsrapportages;

  - schriftelijke beoordelingen van Veiligheidsrapportages;

  - schriftelijke rapportages naar aanleiding van de uitgevoerde jaarlijkse inspectie.

 • 8.

  Het beslissen op aanvragen van gesubsidieerde instellingen om toestemming voor het vormen van bestemmingsreserves en de maximale hoogte daarvan voor zover de subsidieregeling voor het beleidsterrein dit toestaat.

 • 9.

  De vaststelling van subsidies voor zover deze vaststelling overeenkomt met of lager is dan de verleende subsidie.

 • 10.

  Het verlenen van uitstel aan gesubsidieerde instellingen voor het indienen van subsidie-aanvragen en de subsidieverantwoording.

 • 11.

  Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van voorschotten op toegekende subsidies.

 • 12.

  Het beslissen op aanvragen van gesubsidieerde instellingen om toestemming voor het vormen van bestemmingsreserves en de maximale hoogte daarvan voor zover de subsidieregeling voor het beleidsterrein dit toestaat.

 • 13.

  Het vaststellen van subsidies op grond van de Algemene Subsidieverordening tot  € 7.500,- conform de voor het beleidsterrein vastgestelde subsidieregeling en beleidsregels.

 • 14.

  Het vaststellen van besluiten tot het verlenen van subsidies op basis van de “Beleidsregel subsidieverleningactiviteiten in het kader van het vrijwilligersbeleid en mantelzorg” tot een bedrag van € 5.000,--.

 • 15.

  Het aanwijzen van ambtenaren als toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

C. Teammanager Wmo-voorzieningen

 

 • 1.

  Het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van die wet.

 • 2.

  Het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van die wet, indien deze wet op grond van de overgangsbepalingen Wmo van toepassing is.

 

 

D. Teamcoördinator Programma’s en Projecten

 

 • 1.

  Het beslissen op aanvragen van gesubsidieerde instellingen om toestemming voor het vormen van bestemmingsreserves en de maximale hoogte daarvan voor zover de subsidieregeling voor het beleidsterrein dit toestaat.

 • 2.

  De vaststelling van subsidies voor zover deze vaststelling overeenkomt met of lager is dan de verleende subsidie.

 • 3.

  Het verlenen van uitstel aan gesubsidieerde instellingen voor het indienen van subsidie-aanvragen en de subsidieverantwoording.

 • 4.

  Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van voorschotten op toegekende subsidies.

 • 5.

  Het beslissen op aanvragen van gesubsidieerde instellingen om toestemming voor het vormen van bestemmingsreserves en de maximale hoogte daarvan voor zover de subsidieregeling voor het beleidsterrein dit toestaat. Het vaststellen van subsidies op grond van de Algemene Subsidieverordening tot  € 7.500,- conform de voor het beleidsterrein vastgestelde subsidieregeling en beleidsregels.