Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Kwijtscheldingsregeling 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling 2013
CiteertitelKwijtscheldingsregeling Bergen op Zoom 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 16 en art. 28, lid 1, onder b, en lid 3
 3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201305-01-2015nieuwe regeling

19-12-2012

Bergen op Zoomse Bode, d.d. 30-12-2012

RVB12-0108

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling 2013

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 13 november 2012, nr. RVB12-0108;

Gelet op artikel 255 van de gemeentewet, artikel 16 en artikel 28, lid 1, onder b, en lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 1 en 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen,

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende

KWIJTSCHELDINGSREGELING 2013

Artikel 1 Kosten van bestaan

 • 1.

  De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van pensioengerechtigden gesteld op 100% van de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Stcrt. 2012, nr. 2031 d.d. 3 februari 2012).

Artikel 2 Natuurlijke personen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent

Een verzoek om kwijtschelding van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, wordt, voor zover het gaat om belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, op dezelfde wijze beoordeeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 1, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Voorgaande besluiten die betrekking hebben op de kosten van bestaan welke in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, worden ingetrokken met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2013.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kwijtscheldingsregeling Bergen op Zoom 2013’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Bergen op Zoom van 19 december 2012.

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

 

C.J.M. Terstappen