Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2014
CiteertitelMarktgeldverordening Bergen op Zoom 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en Gemeentelijke Belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201405-01-2015nieuwe regeling

18-12-2013

Bergen op Zoomse Bode, 29-12-2013

RVB13-0105

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2014

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013, nr. RVB13-0105;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

mede gelet op het advies van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2014

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de wekelijkse warenmarkt welke de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

 • b.

  standplaats: een aan de belastingplichtige ter beschikking gestelde plaats op de markt;

 • c.

  vaste plaats: een standplaats die tot wederopzeggens ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

 • d.

  seizoenplaats: een standplaats waarop tijdens een gedeelte van het jaar seizoengebonden producten worden verkocht;

 • e.

  dagplaats: een standplaats, niet zijnde een vaste standplaats;

 • f.

  vergunninghouder: degene aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • g.

  oppervlakte van de standplaats: de breedte van de standplaats vermenigvuldigd met een standaarddiepte van 4 meter.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam van ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de vergunninghouder.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de oppervlakte van de standplaats en bedraagt:

  • a.

   voor een vaste plaats, per jaar, per m2 € 71,00welk bedrag wordt verhoogd met een toeslag per standplaats, per jaar, van € 48,50

  • b.

   voor een seizoenplaats, per maand, per m2€ 6,30

  • c.

   voor het incidenteel innemen van extra ruimte naast de opper- vlakte waarvoor het marktgeld op jaarbasis wordt berekend, per dag, per m2 € 1,40

  • d.

   voor een dagplaats, per marktdag, per m2 € 1,40

   evenwel met een minimum per dagplaats van € 7,00

    

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld worden onderdelen van eenheden van tijd of afmeting voor een geheel gerekend.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld voor een vaste plaats is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht ter zake van een vaste plaats in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het marktgeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht ter zake van een vaste plaats in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde marktgeld, als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 4,50 per m2.

 • 4.

  Het marktgeld voor een seizoenplaats is verschuldigd bij het begin van het seizoen waarin van de standplaats gebruik wordt gemaakt.

 • 5.

  Het marktgeld voor een dagplaats is verschuldigd bij de aanvang van het innemen van een standplaats.

 • 6.

  Wanneer de belastingplichtige die gebruik maakt van een vaste standplaats gedurende meer dan vijf weken aantoonbaar buiten zijn/haar wil niet in staat geweest is de weekmarkt te bezoeken en evenmin gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zich te laten vervangen, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde marktgeld als er volle kalendermaanden zijn, gedurende welke van de standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld voor een vaste plaats of een seizoenplaats wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Het marktgeld voor een dagplaats wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  Het marktgeld voor een vaste plaats en voor een seizoenplaats moet worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval:

  • a.

   het totaalbedrag van het op de kennisgeving vermelde marktgeld niet minder dan € 50,-- bedraagt en

  • b.

   de termijnbedragen per termijn niet groter zijn dan € 1.500,-- en

  • c.

   de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, het marktgeld wordt betaald in zoveel gelijke termijnen als na de maand van dagtekening van de kennisgeving nog kwartalen in het belastingjaar overblijven, met dien verstande, dat het aantal betalingstermijnen steeds minimaal 2 telt. Het nog resterende gedeelte van een kalenderkwartaal waarin het aanslagbiljet is gedagtekend, wordt voor een geheel kwartaal gerekend. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van het kalenderkwartaal volgende op de dagtekening van het aanslagbiljet, elk van de volgende termijnen vervalt telkens een kwartaal later.

 • 3.

  Het marktgeld voor een dagplaats moet worden betaald ingeval de kennisgeving:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De in het tweede lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat de automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan geldt de betaaltermijn als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  Het marktgeld voor een dagplaats wordt verschuldigd en moet worden betaald op het tijdstip waarop van de standplaats gebruik wordt gemaakt.

 • 6.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Marktgeldverordening 2013’, vastgesteld bij besluit van de raad van 19 december 2012, nummer RVB12-0108, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Marktgeldverordening Bergen op Zoom 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ………… 2013

De griffier, De voorzitter,

 

C.J.M. Terstappen