Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Aanv. bepalingen inzake de Parkeerverord. 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanv. bepalingen inzake de Parkeerverord. 2003
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-200522-03-2011nieuwe regeling

06-12-2005

Weekblad Bergen op Zoomse bode, 18-12-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanv. bepalingen inzake de Parkeerverord. 2003, 3e wijziging en Parkeerbelastingverord. 2006 en plaatsen met mogelijkheid tot het aanbrengen van een wielklem

 

 

Paragraaf I Definities en begripsomschrijvingen

Gebieden:

Ring:

Westersingel – Noordsingel – Burg. Vergroessenstraat - Korte Parkstraat – Lange Parkstraat - Bredasestraat – Wassenaarstraat - Van Dedemstraat – Auvergnestraat – Glymesstraat – Boutershemstraat

Centrum:

geheel gebied binnen ring

Schil:

gereguleerd gebied buiten ring

Sectoren:

De te onderscheiden gebieden worden verder opgedeeld in sectoren of zones.

Parkeerquotum:

Het aantal uit te geven vergunningen per belanghebbendenplaats.

Parkeerautomaat/-meter:

Parkeerautomaat:

Automaat die na inworp van een munt of betaling met de chipknip een ticket geeft waarop de geldige parkeertijd staat aangegeven. Een parkeerautomaat wordt gebruikt voor meerdere parkeerplaatsen.

Parkeermeter:

Automaat die na inworp van een munt de toegestane parkeertijd aangeeft. Een parkeermeter wordt voor één of twee plaatsen gebruikt.

Vergunningen en ontheffingen:

Parkeerontheffing: Met deze ontheffing mag geparkeerd worden op plaatsen waar normaal gesproken niet geparkeerd mag worden.

 

Parkeervergunning: Geeft belanghebbenden (bewoners/bedrijven) in het gereguleerd gebied vrijstelling van betaalplicht aan de parkeerautomaten. De vergunning is in een van de aangewezen sectoren geldig. Fiscaalrechtelijke handhaving is wel mogelijk. Geeft belanghebbenden (bewoners/bedrijven) recht om op aangewezen locatie te parkeren op gereserveerde vergunningenplaatsen. Fiscaalrechtelijke handhaving is niet mogelijk.

 

Woon-werk vergunning: Geeft belanghebbenden (werknemers van bedrijven welke zich bevinden binnen het gereguleerd gebied) vrijstelling van betaalplicht aan de parkeerautomaten. Fiscaalrechtelijke handhaving is wel mogelijk.

 

Winkelvergunning: Geeft belanghebbenden (werknemers van bedrijven welke zich bevinden binnen het gereguleerd gebied) vrijstelling van betaalplicht aan de parkeerautomaten. Fiscaalrechtelijke handhaving is wel mogelijk.

 

Bezorgvergunning: Geeft belanghebbenden (bedrijven met een bezorgdienst) in het gereguleerd gebied vrijstelling van betaalplicht aan de parkeerautomaten. Fiscaalrechtelijke handhaving is wel mogelijk.

 

Schoolvergunning: Geeft belanghebbenden (ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen) in het gereguleerd gebied vrijstelling van betaalplicht aan de parkeerautomaten. De vergunning is in een van de

aangewezen sectoren geldig. Fiscaalrechtelijke handhaving is wel mogelijk

 

Zorgvergunning Geeft belanghebbenden (werkzaam in de gezondheidszorg) in combinatie met het esculaap in het gereguleerde gebied vrijstelling van de betaalplicht aan de parkeerautomaten. Fiscaalrechtelijke handhaving is wel mogelijk.

Paragraaf II Ad artikel 2 lid 1 Parkeerverordening 2003 en ad artikel 2 lid a en artikel 9 Parkeerbelastingverordening 2006

 • 1.

  Voor de weggedeelten en aantal plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders en het voldoen aan de parkeerbelastingplicht binnen het gereguleerd gebied wordt verwezen naar bijlage 1, de tabel ‘Overzicht gereguleerd parkeren’.

 • 2.

  Voor vergunninghouders is het niet toegestaan om met de vergunning bij een parkeermeter te parkeren.

Paragraaf III Ad artikel 2 lid 2 Parkeerverordening 2003

 • 1.

  De regeling voor het parkeren door vergunninghouders is geldig van: maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 18.30 uur, op koopavond tot 21.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur.

 • 2.

  De regeling voor parkeren door belanghebbenden met een woon-werk vergunning is geldig van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 18.30 uur, op koopavonden tot 21.00 uur.

 • 3.

  De regeling voor parkeren door belanghebbenden met een winkelvergunning is geldig van maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 18.30 uur, op koopavond tot 21.00 uur en op koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Paragraaf IV Ad artikel 3 lid 2a Parkeerverordening 2003

Voorwaarden voor het verstrekken van een vergunning zijn:

 • 1

  De eigenaar of houder van het motorvoertuig wonend in het centrum

  • A.

   moet als bewoner in het gebied staan ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie (GBA);

  • B.

   mag niet in het bezit zijn van een eigen parkeervoorziening binnen een straal van 200 meter van de woning in de vorm van een garage, carport, of een plaats in een parkeerkelder.

 • 2

  De eigenaar of houder van het motorvoertuig wonend op de ring of in de schil moet als bewoner in het gebied staan ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie (GBA).

 • 3

  Er mogen maximaal twee vergunningen per woonadres verstrekt worden.

 • 4

  De vergunning wordt afgegeven voor de sector waarin de eigenaar of houder van een motorvoertuig woont.

Paragraaf V Ad artikel 3 lid 2b Parkeerverordening 2003

 • 1.

  Per bedrijf kan maximaal 30% van het totale aantal medewerkers aan vergunningen worden verstrekt.

 • 2.

  Een werknemer kan als medewerker worden meegeteld op het moment dat deze een arbeidsovereenkomst heeft van 14 uur of meer per week.

Paragraaf VI Ad artikel 3 lid 2c Parkeerverordening 2003

 • 1.

  Per bedrijf kan maximaal 30% van het totale aantal medewerkers aan vergunningen worden verstrekt.

 • 2.

  Een werknemer kan als medewerker worden meegeteld op het moment dat deze een arbeidsovereenkomst heeft van 14 uur of meer per week.

 • 3.

  Voor de woon-werk vergunningen, welke geldig zijn van ma. t/m vr. van 08.30 - 18.30 uur en op koopavonden tot 21.00 uur, geldt, naast datgene dat in lid 1 van deze paragraaf is bepaald, dat het maximum te verstrekken vergunningen wordt verminderd met de bij de vestiging van de medewerker aanwezige parkeercapaciteit op eigen terrein.

 • 4.

  Indien er voldoende vrije plaatsen in een sector aanwezig zijn, kunnen er meerdere vergunningen voor maximaal één jaar verstrekt worden.

Paragraaf VII Ad artikel 3 lid 3 Parkeerverordening 2003

 • 1.

  Aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die een beroep uitoefent in de gezondheidszorg en ter uitvoering van dat beroep regelmatig verschillende bewoners in de gereguleerde gebieden moet bezoeken en kan aantonen dat nabij de woning geparkeerd moet worden, wordt in overleg met Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV het noodzakelijk aantal zorgvergunningen verstrekt. Indien de zorgvergunning in combinatie met het esculaap gevoerd wordt, wordt dit aangemerkt als een parkeerontheffing.

 • 2.

  Aan de ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen binnen het gereguleerd gebied kan een schoolvergunning verstrekt worden. De schoolvergunning is geldig binnen de sector waar de school is gevestigd gedurende 15 minuten voor en na aanvang van de school.

 • 3.

  Bij een huwelijksplechtigheid is het mogelijk om maximaal 5 gratis parkeerontheffingen te verstrekken, geldig in de nabijheid van de plaats waar de plechtigheid plaatsvindt.

 • 4.

  Bij een uitvaartdienst behoeft de rouwauto, waarin het stoffelijk overschot wordt vervoerd, geen parkeerontheffing en kan in de directe nabijheid van de plaats waar de plechtigheid plaatsvindt, geparkeerd worden. Daarnaast is het mogelijk om bij een uitvaartdienst maximaal 5 gratis parkeerontheffingen te verstrekken, geldig in de nabijheid van de plaats waar de plechtigheid plaatsvindt.

 • 5.

  Aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig, werkzaam bij de gemeente Bergen op Zoom en ter uitvoering van het beroep regelmatig op plaatsen in de gereguleerde gebieden moet zijn en niet over een dienstauto kan beschikken, kan het noodzakelijk aantal vergunningen, geldend voor heel Bergen op Zoom, worden verstrekt.

 • 6.

  Aan gehandicapten, in het bezit van een Europese gehandicaptenparkeerkaart, die werkzaam zijn bij een bedrijf, gevestigd in de gereguleerde gebieden kan een vergunning voor de betreffende sector verstrekt worden.

 • 7.

  Aan eigenaren of houders van motorvoertuigen die niet voldoen aan artikel 3 van de Parkeerverordening 2003 kan een tijdelijke vergunning (ontheffing) verstrekt worden indien zij werkzaamheden binnen de gereguleerde gebieden moeten uitvoeren.

 • 8.

  Tijdens symposia, festiviteiten, langdurige bouwactiviteiten, etc. is het mogelijk om parkeerplaatsen voor een bepaalde tijd te ‘reserveren’. Voor deze plaatsen wordt dan een vergunning verstrekt. Afhankelijk van het tijdstip waarop de gereserveerde plaatsen benodigd zijn, worden de beschikbare plaatsen aangewezen door Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV.

 • 9.

  Dienstauto’s van openbare diensten van de gemeente Bergen op Zoom die als zodanig herkenbaar zijn behoeven geen vergunning.

Paragraaf VIII Ad artikel 4 Parkeerverordening 2003

 • 1.

  De weggedeelten die bestemd zijn voor vergunninghouders worden ingedeeld in de volgende sectoren: Gebied Centrum Voor de sectorindeling van de weggedeelten die bestemd zijn voor parkeren door vergunninghouders in het gebied centrum wordt verwezen naar bijlage 1, de tabel ‘overzicht gereguleerd parkeren’.

  Gebied Ring / Schil: Voor de indeling van de sectoren I t/m VII, gelegen in dit gebied, wordt verwezen naar bijlage 1 ‘overzicht gereguleerd parkeren’.

 • 2.
  • a.

   Het parkeerquotum in het gebied Centrum, zoals dit is beschreven in lid 1 van deze paragraaf, wordt één keer per kwartaal geïnventariseerd.

  • b.

   Indien blijkt dat het parkeerquotum te hoog of te laag is, kan Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV het uit te geven aantal vergunningen verlagen c.q. verhogen.

  • c.

   Indien het parkeerquotum binnen het gebied Centrum wordt overschreden, wordt de aanvrager, een alternatieve sector aangeboden. Indien ook deze alternatieve sector niet mogelijk is, wordt de aanvrager op een wachtlijst gezet op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

 • 3.
  • a.

   Het parkeerquotum in het gebied Ring / Schil, zoals dit is beschreven in lid 1 van deze paragraaf, wordt, naar aanleiding van de beschikbaarheid van plaatsen, naar inzicht van Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV vastgesteld met inachtneming van hetgeen staat beschreven in paragraaf IV van deze bijlage.

  • b.

   Het parkeerquotum in het gebied Ring / Schil wordt twee keer per jaar geïnventariseerd

  • c.

   Indien blijkt dat het parkeerquotum te hoog of te laag is, kan Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV het uit te geven aantal vergunningen verlagen c.q. verhogen.

  • d.

   Indien het parkeerquotum binnen één van de sectoren in het gebied Ring / Schil wordt overschreden, wordt de aanvrager op een wachtlijst gezet op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

 • 4.

  Indien noodzakelijk kan Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV zowel een gebiedsindeling als een sectorindeling wijzigen.

Paragraaf IX Ad artikel 5 lid 1 Parkeerverordening 2003

 • 1.

  De aanvraag van een vergunning geschiedt middels het invullen van het formulier ‘Aanvraagformulier voor een parkeervergunning’. Dit formulier kan bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV worden afgehaald, dan wel aangevraagd worden.

 • 2.

  Op het ‘ Aanvraagformulier voor een parkeervergunning’ staan de aanvullende eisen omschreven waaraan een belanghebbende dient te voldoen om zodoende een geldige aanvraag voor een vergunning in te dienen.

Paragraaf X

 • 1.

  De aanvullende bepalingen inzake de Parkeerverordening 2003, 2e wijziging worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2.

  De Aanvullende bepalingen inzake de Parkeerverordening 2003, 3e wijziging treden in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Datum:

Secretaris

Drs. A. Haasnoot

burgemeester

Drs. J.M.M. Polman

Bijlage 1 bij Aanvullende bepalingen Parkeerverordening 2003, 3e wijziging en Parkeerbelastingverordening 2006: "Overzicht gereguleerd Parkeren" en plaatsen met mogelijkheid tot het aanbrengen van een wielklem

Straat / plein

Sector

Combinatie betaald / vergunning

betaald parkeren

vergunning of bezoekerspas

Combinatie betaald / abonnement

Achter de Luxor

Centrum

X

 

 

 

Achter London

Centrum

X

 

 

 

Antwerpsestraat tussen Auvergnestraat en Erasmuslaan

3

X

 

 

 

Antwerpsestraat tussen Korte Bosstraat en Van Dedemstraat

Centrum

X

 

 

 

Antwerpsestraat tussen Van Dedemstraat en Erasmuslaan

2

X

 

 

 

Antwerpsestraat tussen Zuid-Oostsingel en Erasmuslaan

1

X

 

 

 

Antwerpsestraat tussen Zuidsingel en Erasmuslaan

4

X

 

 

 

Antwerpsestraatweg tussen Antwerpsestraat en Prins Bernhardlaan

4

X

 

 

 

Arn. Asselbergsstraat

Centrum

X

 

 

 

Auvergnestraat

centrum + 3

X

 

 

 

Battusplaats

 

 

 

 

X

Belvedèrestraat tussen Glymesstraat en Zuid-Westsingel

3

 

 

X

 

Boerhaaveplein naast huizen

7

 

 

X

 

Boerhaaveplein naast parkeerterrein

7

 

X

 

 

Boutershemstraat

centrum + 3

X

 

 

 

Bredasestraat

centrum

X

 

 

 

Bredasestraat tussen Stationsstraat en Oude Stationsweg

2

X

 

 

 

Brouwerijbaan

1

X

 

 

 

Burg de Roocklaan

4

X

 

 

 

Burg. Hulshofstraat

2

X

 

 

 

Burg. Mathonstraat

centrum

X

 

 

 

Burg. Vergroessenstraat

centrum

X

 

 

 

Coehoornparkstraat

2

X

 

 

 

Coehoornstraat tussen Glymesstraat en Koepelstraat

centrum

X

 

 

 

Coehoornstraat tussen Glymesstraat en Zuid-Westsingel

3

X

 

 

 

Dumontsdreef

centrum

X

 

 

 

Eikstraat

6

X

 

 

 

Galenuslaan tussen Van Swietenlaan en Wierlaan

7

 

 

X

 

Galgenbaan

5

X

 

 

 

Glacisstraat

5

X

 

 

 

Glymesstraat

centrum + 3

X

 

 

 

Goudenbloemstraat

centrum

X

 

 

 

Hermusstraat

2

X

 

 

 

Hofstraat

centrum

X

 

 

 

Hooghuisstraat

centrum

X

 

 

 

Hoogstraat

centrum

X

 

 

 

Iepstraat

6

X

 

 

 

Jacob Battuslaan

1

X

 

 

 

Jacob Obrechtlaan

1

X

 

 

 

Jasmijnstraat

6

X

 

 

 

Keldermanslaan

1

X

 

 

 

Kloosterstraat

centrum

X

 

 

 

Koepeldwarsstraat

centrum

X

 

 

 

Koepelplaats

centrum

X

 

 

 

Koepelstraat

centrum

X

 

 

 

Koning Willem I str.

4

X

 

 

 

Koning Willem II straat

4

X

 

 

 

Koning Willem III straat

4

X

 

 

 

Korenbeursplein

centrum

X

 

 

 

Korenbeursstraat

centrum

X

 

 

 

Korenmarkt

centrum

X

 

 

 

Korte Parkstraat

centrum

X

 

 

 

Lange Parkstraat

centrum

X

 

 

 

Lievevrouwestraat

centrum

 

X

 

 

Lijsterbesstraat

6

X

 

 

 

Lindebaan

centrum

X

 

 

 

Louis Porquinlaan

1

X

 

 

 

Mathijsenstraat

7

 

 

X

 

Meeussenstraat

2

X

 

 

 

Minderbroederstraat

centrum

X

 

 

 

Noordsingel

centrum

X

 

 

 

Oude Stationsweg

2

X

 

 

 

Oude Wouwsebaan

6

X

 

 

 

Paracelsuslaan naast huizen

7

 

 

X

 

Paracelsuslaan thv huisartsenpost

7

 

X

 

 

Parallelweg tussen Wouwsestraatweg en Eikstraat

6

X

 

 

 

Pasteurlaan tussen Wierlaan en Boerhaaveplein

7

 

 

X

 

Pastoor Joorenplein

centrum

X

 

 

 

Peter Vineloolaan

1

X

 

 

 

Plein 13

1

X

 

 

 

Potterstraat

centrum

X

 

 

 

Prins Bernhardlaan

4

X

 

 

 

Robert Kochlaan

7

 

 

X

 

Röntgenstraat

7

 

 

X

 

Scholiersberg

centrum

X

 

 

 

Schoolstraat

centrum

X

 

 

 

Seringstraat

6

X

 

 

 

Sint Antoniusstraat

centrum

X

 

 

 

Sint Catharinaplein

centrum

X

 

 

 

Stationsplein

2

X

 

 

 

Stationsstraat

2

X

 

 

 

Steenbergsestraat

centrum

 

X

 

 

t Singeltje

centrum

X

 

 

 

Van Dedemstraat

centrum + 2

X

 

 

 

Van der Rijtstraat

centrum

X

 

 

 

Van Swietenlaan oostzijde

7

 

X

 

 

Van Swietenlaan westzijde

7

 

 

X

 

Wassenaarstraat

centrum + 2

X

 

 

 

Westersingel

centrum

X

 

 

 

Weverskat

centrum

X

 

 

 

Zuidmolenstraat

centrum

X

 

 

 

Zuid-Oostsingel parkeerterrein naast NS

 

 

 

 

X

Zuid-Oostsingel tussen Antwerpsestraat en Jacob Obrechtlaan

1

X

 

 

 

Zuid-Oostsingel tussen Antwerpsestraat en Stationsplein

2

X

 

 

 

Zuidsingel

4

X

 

 

 

Zuid-Westsingel

3

X