Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Boomverordening Bergen op Zoom 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBoomverordening Bergen op Zoom 2005
CiteertitelBoomverordening Bergen op Zoom 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is niet exact te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200518-04-2011nieuwe regeling

29-09-2005

Weekblad Bergen op Zoomse bode, 8-10-2005

2005, RVB05-0113

Tekst van de regeling

Intitulé

Boomverordening Bergen op Zoom 2005

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van de heren LH. van der Kallen en drs. A.F.M. Siebelink, beiden raadslid, van 2 september 2005, nr. Init/05/04 ;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende

Boomverordening Bergen op Zoom 2005

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Boom

  Een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 cm. op een hoogte van 1,3 m. boven het maaiveld.

 • b.

  Houtopstand

  Eén of meer bomen.

 • c.

  Vellen

  Kappen, afzagen, rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, waarvan men weet of behoort te weten dat die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben dan wel de natuurlijke vorm van de houtopstand kunnen aantasten.

 • d.

  Boomwaarde

  De financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.

Artikel 2 Lijst van monumentale houtopstanden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van monumentale houtopstanden, waarvoor in geval van vellen een kapvergunning is vereist.

 • 2.

  De lijst van monumentale houtopstanden omvat in ieder geval een, vooreen ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, het kadastrale perceelsnummer, de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand.

Artikel 3 Opname op lijst van monumentale houtopstanden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een houtopstand plaatsen op de in artikel 2 lid 1 bedoelde lijst

 • 2.

  Op de totstandkoming van een besluit als bedoeld in lid 1 is afdeling 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat burgemeester en wethouders in elk geval advies inwinnen bij een of meerdere instellingen die bescherming van bomen en houtopstanden tot hun statutaire doelstelling hebben.

 • 3.

  Met ingang van de datum waarop de eigenaar van de houtopstand de kennisgeving van het voornemen tot plaatsing op de in lid 1 bedoelde ijst ontvangt tot het moment dat opname op die lijst plaatsvindt c.q. vaststaat dat de houtopstand niet op die lijst wordt geplaatst is artikel 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing

Artikel 4 Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een houtopstand te vellen die voorkomt op de in artikel 2 lid 1 vermelde lijst

 • 2.

  Het 'm het eerste lid van dit artikel gestelde verbod geldt niet voor een houtopstand die moet worden geveld krachtens de plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Aanvraag vergunning

De vergunning moet schriftelijk en onder bijvoeging van een situatieschets worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene(n) die krachtens zakelijk recht of krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

Artikel 6 Zakelijk karakter vergunning

 • 1.

  De vergunning geldt voor zowel de aanvrager als voor zijn rechtsverkrijgende.

 • 2.

  De rechtsverkrijgende is verplicht van de rechtsovergang binnen twee weken schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Weigeringsgronden

De vergunning kan worden geweigerd op grond van:

 • a.

  de natuurwaarde van de houtopstand;

 • b.

  de landschappelijke waarde van de houtopstand;

 • c.

  de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

 • d.

  de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

 • e.

  de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

 • f.

  de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Artikel 8 Standaardvoorwaarde van niet gebruik

 • 1.

  Een vergunning die op grond van deze verordening is verleend wordt pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt.

 • 2.

  Indien gedurende de bezwaar termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders in daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komende gevallen bepalen, dat de vergunning onmiddellijk van kracht wordt.

Artikel 9 Vervaltermijn vergunning

De vergunning als bedoeld in het vorige artikel vervalt, indien daarvan niet binnen de in de vergunning aan te geven termijn van maximaal één jaar ten aanzien van de gehele houtopstand waarvoor een vergunning is aangevraagd gebruik is gemaakt

Artikel 10 Bijzondere vergunningvoorschriften

 • 1.

  Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen moet worden verplant

 • 2.

  Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de vergunning het voorschrift verbinden dat de vergunning niet ten uitvoer mag worden gelegd tot een in de toekomst gelegen nauwkeurig omschreven moment

Artikel 11 Ziekte, aantasting, gevaar

Indien burgemeester en wethouders van mening zijn dat een op de in artikel 2 lid 1 bedoelde lijst opgenomen houtopstand ziek of aangetast is, dan wel naar hun oordeel gevaar oplevert of kan opleveren voor de verspreiding van die ziekte of aantasting, of anderszins gevaar of schade kan toebrengen aan personen of goederen, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond dan wel aan degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, bij aanschrijving de verplichting opleggen om de betreffende houtopstand te vellen of op een nadere door burgemeester en wethouders te bepalen wijze te behandelen binnen een door hen in de aanschrijving te bepalen termijn en overeenkomst^ de door hen gegeven aanwijzingen.

Artikel 12 Verhouding tussen kap- en bouw- óf aanlegvergunning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stemmen de procedures betreffende kapvergunning, uitwegvergunning en bouw- of aanlegvergunning in het ontwerpstadium op elkaar af.

 • 2.

  De kapvergunningen, uitwegvergunningen en bouw- en aanlegvergunningen worden zoveel mogelijk per project gelijktijdig behandeld.

 • 3.

  Een kapvergunning kan worden geweigerd op de enkele grond dat sloop-, bouw- en/of aanlegplannen dan wei de plannen tot de aanleg van uitweg nog niet definitief zijn.

 • 4.

  Een kapvergunning kan worden geweigerd, nadat een bouw- of aanlegvergunning is veneend, indien de rechthebbende aanvrager van die bouw- of aanlegvergunning niet, niet tijdig, of niet volledig de aanwezigheid heeft vermeld van de houtopstand aan burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de krachtens deze verordening gegeven voorschriften onderscheidenlijk verplichtingen worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

Artikel 14 Toezicht op naleving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2005.

Artikel 16 Aanhalingstitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel 'Boomverordening Bergen op Zoom 2005'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 SEP. 2005

De griffier

F.P. de Vos

de voorzitter

Lijst van monumentale houtopstanden (behorende bij de "Boomverordening Bergen op Zoom 2005")

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

Gelet op artikel 2 van de Boomverordening Bergen op Zoom 2005,

Besluit vast te stellen:

Lijst van monumentale houtopstanden (behorende bi) de "Boomverordening Bergen op Zoom 2005")

Bergen op Zoom

Standplaats (adres)

Kadestraaf perceelsnummer

Omschrijving boomsoort/leeftijd/ conditie)

eigenaar

 

 

 

 

Balsedreef/

Klaverveldenweg

BGN01G4793

Tilia europaea (Hollandse linde) 2x

De heer P. Dirker

Thaliaplein

BGN01G7923

Platanus x acerifolia gewone plataan)

Gemeente Bergen op Zoom

Zuivelstraat

BGN01G6536

Platanus x acerifolia gewone plataan)

Gemeente Bergen op Zoom

Halsteren

Standplaats adres)

Kadestraal erceelsnummer

Omschrijving boomsoort/leeftijd/ conditie)

eigenaar

 

 

 

 

Dorpsstraat 20 nabij de Martinuskerk

HROOC4024

Fraxinus exc. Pendula (treures)

Protestantse gemeente Halsteren

Aldus vastgesteld in de vergadering van

De secretaris, De burgemeester,

Drs. A. Haasnoot. Drs. J.M.M. Polman