Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2015
CiteertitelAlgemeen Ondermaandaatbesluit Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeentelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-201505-04-201520-02-2018nieuwe regeling

05-04-2015

Gemeenteblad 2015, 28897

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2015

De afdelingsmanager van de Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, de heer drs. S.P.M. Verstraten,

 

besluit,

 

gelet op het Algemeen Mandaatbesluit 2015,

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht,

 

I.ondermandaat te verlenen aan de tot de afdeling behorende teammanagers voor de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst met mandaten;

 • II.

  te bepalen dat de teammanagers ondermandaat kunnen verlenen aan hun medewerkers voor de uitvoering van bepaalde bevoegdheden.

 • III.

  te bepalen dat de teammanagers elkaar in onderling overleg kunnen vervangen.

 • IV.

  te bepalen dat dit ondermandaatbesluit na publicatie in werking treedt op 5 april 2015.

 

5 april 2015, Bergen op Zoom

 

De heer drs. S.P.M. Verstraten

 

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 2015

 

Ondermandaat aan:

 

Alle teammanagers

 • 1

  Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen.

 • 2

  Het stellen van bezwaarschriften in handen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

 • 3

  Het beslissen over verlengingen van de beslistermijn van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb.

 • 4

  Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb.

 • 5

  Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb.

 • 6

  Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb.

 • 7

  Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb.

 • 8

  Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift.

 • 9

  Het indienen van een verweerschrift.

 • 10

  Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:18 van de Awb.

 • 11

  Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte).

 • 12

  De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming).

 • 13

  Het doen van mededeling van de goedkeuring van raadsbesluiten door gedeputeerde staten aan derden.

 • 14

  Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse Staatscourant.

 • 15

  Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden de afdeling betreffende.

 • 16

  Het beslissen op verzoeken om informatie zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur, met uitzondering van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur afkomstig van leden van de gemeenteraad.

 • 17

  Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover deze beslissingen betrekking hebben op de onderliggende aanvragen/bezwaren voor zover het hun afdeling betreft.

 • 18

  Het beslissen om verbeurde dwangsommen in te vorderen op basis van de Invorderingsbeschikking en artikel 5:37 Awb.

 • 19

  Het beslissen op het invorderen van de kosten bestuursdwang op grond van de kostenbeschikking en artikel 5:25, lid 6 Awb.

 • 20

  Het beslissen op het doen van een betaling in verband met een bestuurlijke geldschuld op grond van artikel 4:86 Awb.

 • 21

  Het vaststellen van subsidies op grond van de Algemene Subsidieverordening tot € 7.500,- conform de voor het beleidsterrein vastgestelde subsidieregeling en beleidsregels.

 • 22

  De vaststelling van subsidies voor zover deze vaststelling overeenkomt met of lager is dan de verleende subsidie.

 • 23

  Het verlenen van uitstel aan gesubsidieerde instellingen voor het indienen van subsidie-aanvragen en de subsidieverantwoording.

 • 24

  Het beslissen op aanvragen tot het verlenen van voorschotten op toegekende subsidies.

 • 25

  Het beslissen op aanvragen van gesubsidieerde instellingen om toestemming voor het vormen van bestemmingsreserves en de maximale hoogte daarvan voor zover de subsidieregeling voor het beleidsterrein dit toestaat.

 • 26

  Het aanwijzen van ambtenaren als toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 27

  Het aanstellen van medewerkers, niet zijnde aangesteld als ambtenaren, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar.

 • 28

  Het aanvragen van subsidie.

 • 29

  De toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in de Algemene subsidieverordening tot een bedrag van € 2.500,-

 • 30

  Het (gedeeltelijk) weigeren van subsidieaanvragen tot € 7.500,-

 • 31

  Aanvragen en afrekenen rijksbijdragen;

 • 32

  Het vragen van uitstel bij aanvraagprocedures inzake subsidies en aanverwante regelingen.

 • 33

  Het doen van kennisgeving van (de resultaten van) afhandeling van subsidie-voorstellen door gemeenteraad en gedeputeerde staten.

 • 34

  Het beslissen op bezwaarschriften tegen bij mandaat genomen besluiten, indien en voor zover het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt gevolgd en niet gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in artikel 10:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Teammanager Publieksdiensten

 

 • 1.

  Het ingevolge art. 83 van de Wet GBA doen van een kennisgeving van een voornemen tot:

  a. het niet of slechts ten dele gevolg geven aan een aangifte;

  b. het niet opnemen van een gegeven over de burgerlijke stand, dan wel tot het niet als zodanig aanmerken van een geschrift daarover, dat als akte is aangeboden;

  c. het niet opnemen van een gegeven over de nationaliteit;

  • d.

   het ambtshalve overgaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten plaatsvinden;

   e.het, bij een opgenomen algemeen gegeven, plaatsen van een aantekening over de juistheid van dat gegeven of over strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde.

 • 2.

  Het nemen van besluiten dat het onder 1 genoemde voornemen wordt uitgevoerd indien daarop niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gereageerd.

 • 3.

  Het niet voldoen aan een verzoek tot: - inzage en afschrift; - het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot; - verwijdering van gegevens bij adoptie of geslachtswijziging; - een correctierecht.

 • 4.

  Het weigeren, inhouden, wijzigen en vervallen verklaren van reisdocumenten.

 • 5.

  Het afgeven, het ongeldig verklaren en het weigeren van rijbewijzen alsmede het afgeven van een verklaring van afgifte van een rijbewijs.

 • 6.

  Het opvragen van gegevens uit het politieregister, bij de rechtbank en de minister van Justitie naar aanleiding van aanvraag tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag.

 • 7.

  Het bevestigen of weigeren van verzoeken om verkrijging van het Nederlanderschap door optie.

 • 8.

  Het afgeven en het weigeren van een bewijs van Nederlanderschap.

 • 9.

  Het opvragen van gegevens uit het politieregister(herkenningsdienst), bij de rechtbank en de minister van Justitie in het kader van de naturalisatiewetgeving.

 • 10.

  Het opvragen van de verblijfsstatus bij de vreemdelingendienst in het kader van de naturalisatiewetgeving.

 • 11.

  Het adviseren op naturalisatieverzoeken.

 • 12.

  Het verlenen van een verlof tot ontheffing van een stoffelijk overschot.

 • 13.

  Het verlenen van een verlof tot uitstel van begraving c.q. verbranding van een stoffelijk overschot.

 • 14.

  Het afgeven van een laissez-passer voor lijken.

 • 15.

  Het afgeven van een verlof tot het opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot.

   

Teammanager Maatschappij

 

 • 1.

  Het doen van kennisgeving van (de resultaten van) afhandeling van subsidie-voorstellen door gemeenteraad en gedeputeerde staten.

 • 2.

  Het vaststellen van besluiten tot het verlenen van subsidies op basis van de “Beleidsregel subsidieverlening activiteiten in het kader van het vrijwilligersbeleid en mantelzorg” tot een bedrag van € 5.000,--.

 • 3.

  Het benoemen van en het bevestigen van het aftreden van leden van de Ouderenadviesraad, de gehandicaptenadviesraad, de Integratie Advies Raad en de Jeugdraad;

 • 4.

  De uitvoering van hoofdstuk 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met uitzondering van hoofdstuk 1, afdeling 4 en hoofdstuk 2, afdeling 3 en 4.

 • 5.

  De uitvoering van de Verordening Kwaliteitsregels Peuterpeelzaalwerk.

 • 6.

  Het geven van een opdracht aan de GGD West-Brabant voor het uitvoeren van een onderzoek bij de gastouder (na aanvraag tot registratie in het register kinderopvang).

 • 7.

  Het beslissen op de aanvraag tot registratie als gastouderbureau in het register kinderopvang.

 • 8.

  Het vaststellen en indienen van declaraties en jaarverantwoordingen bij en ten behoeve van het ministerie inzake de Wet Inburgering Nieuwkomers, de Wet Inburgering, de Tijdelijke regeling Outkomers en de regeling PAVEM.

 • 9.

  Het beslissen in het kader van de vergoeding c.q. deelname in van gemeentewege geregeld vervoer ingevolge de onderwijswetgeving.

 • 10.

  Het toestaan van vervangende leerplicht op grond van artikelen 3a en 3b van de Leerplichtwet en het verlenen van vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5, 5A en15 van de Leerplichtwet.

 • 11.

  Het nemen van besluiten ingevolge de Jeugdwet alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de wet;

   

Teammanager WMO

 

 • 1.

  Het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van die wet.

 • 2.

  Het beslissen op aanvragen ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van die wet, indien deze wet op grond van de overgangsbepalingen Wmo van toepassing is.

 • 3.

  Het beslissen in het kader van de vergoeding c.q. deelname in van gemeentewege geregeld vervoer ingevolge de onwijswetgeving.

   

Teammanager Veiligheid, Handhaving en Toezicht

 

 • 1

  Het geven van een schriftelijke aanwijzing aan een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.65, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen kinderopvang.

 • 2.

  Het geven van een schriftelijke aanwijzing aan een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.23, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen kinderopvang.

 • 3.

  Het ondertekenen van een boetebeschikking (bestuurlijke boete).

 • 4.

  Het ondertekenen van een waarschuwing, vooraankondiging of vooraanschrijving.

 • 5.

  Het beslissen op een verzoek tot afgifte van een gedoogbeschikking.

 • 6.

  Het beslissen over het verlengen van de begunstigingstermijn van een handhavingsbesluit.

 • 7.

  Het beslissen over het uit- en afstellen van het effectueren van een handhavingsbesluit.

 • 8.

  Het intrekken van een bestuursrechtelijk dwangbesluit (na constatering dat voldaan is aan de lastgeving of er een andersluidend besluit dient te worden genomen).

 • 9.

  Het afwijzen van een verzoek om over te gaan tot handhaving.

 • 10.

  Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht. Ondermandaat van deze bevoegdheid is niet mogelijk.

 • 11.

  De uitoefening van de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving door middel van bestuursdwang of dwangsom indien en voor zover sprake is van overtreding van de bepalingen in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergen op Zoom 2007.

 • 12.

  De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang door middel van het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg geplaatst voertuig, zoals bedoeld in artikel 170, eerste lid van de Wegenverkeerswet, alsmede het op schrift stellen van het bestuursdwangbesluit.

 • 13.

  De bevoegdheid om een bewaringsregister van de weggesleepte voertuigen bij te houden zoals bedoeld in artikel 170 vierde lid van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 14.

  De bevoegdheid om de kosten, verbonden aan de bestuursdwang terug te betalen zoals bedoeld in artikel 172, lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 15.

  De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 11 van het Besluit wegslepen van voertuigen, om aan belanghebbenden op verzoek gegevens uit het bewaringsregister te verstrekken.

 • 16.

  De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5:29 van de Algemene wet bestuursrecht, tot het opmaken van een proces-verbaal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

 • 17.

  Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, m.u.v. de ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 (stoken van vuur).

 • 18.

  Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Drank- en Horecawet en de Drank- en Horecaverordening.

 • 19.

  Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Wet op de Kansspelen, de Speelautomatenverordening en de Speelautomatenhallenverordening.

 • 20.

  Het beslissen op een aanvragen om vergunning, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Wet op de dierenbescherming.

 • 21.

  Het beslissen op aanvragen om ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar in het kader van de Luchtvaartwet.

 • 22.

  Alle reguliere correspondentie vanuit het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999, waaronder:

  • -

   verzoeken om aanvullende informatie naar aanleiding van toetsing van Veiligheidsrapportages;

  • -

   schriftelijke beoordelingen van Veiligheidsrapportages;

  • -

   schriftelijke rapportages naar aanleiding van de uitgevoerde jaarlijkse inspectie.