Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Algemeen Ondermandaatbesluit Team Ruimtelijke Ordening van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Ondermandaatbesluit Team Ruimtelijke Ordening van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2015
CiteertitelAlgemeen Ondermandaatbesluit Team Ruimtelijke Ordening van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeentelijke Organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemeen Mandaatbesluit 2015
 2. Algemeen Ondermandaatbesluit afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-201520-02-2018nieuwe regeling

13-04-2015

Gemeenteblad 2015, 32915

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Ondermandaatbesluit Team Ruimtelijke Ordening van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 2015

De teammanager van het team Ruimtelijke Ordening van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling besluit:

 

Gelet op het Algemeen Mandaatbesluit 2015 en het ondermandaatbesluit 2015;

 

En gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Ondermandaat te verlenen aan de tot het team Ruimtelijke Ordening behorende medewerkers belast met vergunningverlening voor de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst met mandaten;

 

De afdelingenmanager van de Afdeling Stedelijke Ontwikkeling in het ondermandaat SO 2015 heeft bepaald dat het verlenen van ondermandaat door de teammanager mogelijk is;

 

Het zowel een beslis- als ondertekeningsmandaat betreft;

 

De gemandateerde bevoegdheden niet kunnen worden uitgeoefend als het politiek gevoelige dossiers betreft;

 

Te bepalen dat dit ondermandaatbesluit in werking treedt de dag na publicatie;

 

Bergen op Zoom,

13 april 2015

 

 

L.A.R. Rijk

Teammanager Ruimtelijke Ordening

 

 

Ondermandaat aan:

 

Medewerkers Team Ruimtelijke Ordening

 

 

Omgevingsregelgeving algemeen

 • 1.

  Het ondertekenen van een bewijs van ontvangst van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 • 2.

  Het ondertekenen van het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 3.1 van de Wabo.

 • 3.

  Het beslissen om het indienen van schriftelijke stukken behorende bij een aanvraag toe te staan (artikel 4.3 lid 2 Bor).

 • 4.

  Het beslissen tot aanhouding aanvraag en het ondertekenen van de mededeling daarvan (artikel 3.3 t/m 3.6 Wabo).

 • 5.

  Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om omgevingsvergunning (artikel 3.9 lid 2 en 3.12 lid 8 Wabo).

 • 6.

  Beslissen over de wijziging van een omgevingsvergunning 1e fase (artikel 2.5 lid 6 Wabo).Het op een andere naam overschrijven van de omgevingsvergunning (artikel 2.25 Wabo – overdragen vergunningen en overdragen mededeling).

 • 7.

  Het aanvragen van advies als bedoeld in de artikel 2.26 van de Wabo.

 • 8.

  Het aanvragen van en adviseren over aanvragen om verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo.

 • 9.

  Het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.27 en 2.28 van de Wabo indien en voor zover de vereiste verklaring van geen bedenkingen is afgegeven en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier.

 • 10.

  Het weigeren, wijzigen en intrekken van een omgevingsvergunning (ex artikel 2.29 tot en met artikel 2.33a Wabo), alsmede het nemen van beslissingen tot het niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen Omgevingsvergunning en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier.

 

Omgevingsregelgeving voor de activiteit bouwen,

 • 1.

  Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (ex artikel 2.1lid 1, onder a Wabo) en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier.

 • 2.

  De beoordeling of een activiteit bouwen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.3 en 2.7 (en bijlage II) van het Besluit omgevingsrecht (Besluit van 25 maart 2010) in strijd is met redelijke eisen van welstand.

 • 3.

  De controle van statische berekeningen met bijbehorende tekeningen.

 • 4.

  Het beslissen op verzoeken om vrijstelling op grond van de Bouwverordening.

 • 5.

  Het afhandelen van een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 1.20 van het Bouwbesluit 2012.

 • 6.

  Het op een andere naam overschrijven van omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 10.3 en 10.4 Bouwverordening – overdragen vergunningen en overdragen mededeling).

 

Omgevingsregelgeving voor de activiteit afwijken (bestemmingsplan)

 • 1.

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, onder b van de Wabo en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier.

 • 2.

  Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo zoals bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 1°, 2° van de Wabo en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier.

 • 3.

  Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform Bro artikel 1.2.1 lid 1, Bro artikel 1.2.2 lid 2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

 

Omgevingsregelgeving voor de activiteit gebruiken (brandveiligheid)

 • 1.

  Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder d Wabo) en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier.

 

Omgevingsregelgeving voor de activiteit slopen 

 • 1.

  Het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 , onder f tot en met h van de Wabo:

 • 2.

  f. het slopen, verstoren verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier;

 • 3.

  g. het slopen van een bouwwerk in de gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald;

 • 4.

  h. het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier of;

 • 5.

  Het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.

 • 6.

  Het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.2, lid 1,onder a tot en met c, van de Wabo (ingevolge provinciale of gemeentelijke verordening); een bouwwerk te slopen;

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

 • 7.

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo en indien geen sprake is van een politiek gevoelig dossier.

 

Omgevingsregelgeving voor de overige Wabo activiteiten

 • 8.

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen of veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder d, van de Wabo.

 • 9.

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit maken, hebben of veranderen van een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder e, van de Wabo.