Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom
CiteertitelRegeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201529-01-2016Nieuwe regeling

23-06-2015

Gemeenteblad 2015, 58044

BW15-00593

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de ontwikkeling van de sport en mede uitvoering te geven aan het sportbeleid van de gemeente Bergen op Zoom;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

R egeling subsidie s Sport en Bewegen Bergen op Zoom

 

HOOFDSTUK 1: BASISSUBSIDIE SPORTVERENIGINGEN

Artikel 1.1: Begripsomschrijvingen

Sportvereniging:

Een op het terrein van de sport actievevereniging:

 • a.

  die is aangesloten bij een landelijke door het NOC*NSF erkende sportbond;

 • b.

  die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom;

 • c.

  die gericht is op sportbeoefening door amateurs in recreatief en/of competitief verband;

 • d.

  die geen commerciële doelstelling heeft.

 

Sport:

De lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn en bevorderd worden, en waarvoor bepaalde regels gelden.

Artikel 1.2: Recht op basissubsidie

Sportverenigingen die minimaal één jaar bestaan of die zijn ontstaan uit een fusie van sportverenigingen hebben recht op de “basissubsidie sportverenigingen” bestaande uit een vast bedrag per lid, dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld met inachtneming van het door de raad vastgestelde budget.

Artikel 1.3: Procedurebepalingen

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de basissubsidie sportverenigingen dient de sportvereniging vóór 1 maart het volledig ingevulde aanvraagformulier in te vullen en samen met de ledenlijst per 1 januari van het betreffende subsidiejaar, met daarop vermeld alle leden, waarbij ten minste opgenomen moet zijn de achternaam en voorletters, adres en woonplaats én de geboortedatum.

 • 2.

  Tevens dient de aanvrager eenmalig een exemplaar van de statuten en/of het huishoudelijk reglement te

  overleggen;

 • 3.

  Tevens dient de aanvrager eenmalig een bewijs van aansluiting bij een organisatie zoals genoemd in artikel 1,

  eerste lid, onder a te overleggen;

 • 4.

  Het college kan de verleende subsidie verrekenen met bij de gemeente openstaande vorderingen;

 • 5.

  Het college beslist op de aanvraag vóór 15 april van het subsidiejaar.

 

HOOFDSTUK 2: S TIMULERINGSSUBSIDIE SPORT EN BEWEGEN (projecten en evenementen)

Artikel 2.1: Begripsomschrijvingen

Sportp roject :

Een samenhangend geheel aan sportactiviteiten gericht op het stimuleren van de sportdeelname en het beweeggedrag van de inwoners.

 

Sporte venement:

Een sportactiviteit, gericht op een bepaalde doelgroep, die publiek toegankelijk is en die eenmalig of terugkerend kan zijn.

Artikel 2.2 Recht op stimuleringssubsidie

Sportverenigingen en andere rechtspersonen die actief zijn in de gemeente Bergen op Zoom kunnen voor een stimuleringssubsidie in aanmerking komen ten behoeve van het realiseren van een sportproject of een sportevenement.

Voor rechtspersonen met een winstoogmerk geldt als aanvullende voorwaarde dat zij minimaal 50% zelf bijdragen aan de kosten van het project of het evenement.

Artikel 2.3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • -

  Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en gestelde criteria;

 • -

  een subsidie voor een project is eenmalig. Een project wordt voor maximaal 3 jaar ondersteund;

 • -

  evenementen kunnen wel terugkerend zijn, hiervoor kan iedere keer subsidie worden aangevraagd.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet toegankelijk is voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom;

 • b.

  de activiteit niet plaatsvindt in de gemeente Bergen op Zoom.

Artikel 2.5 Procedurebepalingen

 • -

  Om in aanmerking te komen voor stimuleringssubsidie dient de sportorganisatie het volledige aanvraagformulier voor een project in te vullen. Dit kan tweemaal per jaar, vóór 1 april en vóór 1 oktober (in het overgangsjaar 2015 vóór 1 juni);

 • -

  een aanvraag voor een evenement moet voor 1 maart worden ingediend;

 • -

  het college beslist op de aanvragen conform artikel 9 van de Algemene subsidieverordening;

HOOFDSTUK 3: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager, gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom”;

 • 3.

  De “regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom” in werking getreden op 1 januari 2015 wordt ingetrokken per 1 juli 2015;

 • 4.

  Aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 juli 2015 worden afgedaan op basis van de “regeling subsidie Sport en Bewegen Bergen op Zoom” in werking getreden op 1 januari 2015;

 • 5.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom”;

 • 6.

  De “regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom” treedt in werking op 1 juli 2015.

 

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. Mr. A.C. Spindler Dr. F.A. Petter