Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Bergen op Zoom 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Bergen op Zoom 2016
CiteertitelMarktverordening Bergen op Zoom 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAPV, Openbare Orde & Economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2016Nieuwe regeling

25-02-2016

Gemeenteblad 2016, 26258

RVB15-0092

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Bergen op Zoom 2016

De raad van de gemeente Bergen op Zoom ;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

 

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende Verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Bergen op Zoom 2016.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bakplaats aangewezen plaats voor het bakken van bijvoorbeeld vis, frites etc.;

 • b.

  Branche-indeling de indeling in (sub-)branches en het aantal marktkooplieden per branche;

 • c.

  Dagplaats de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een meeloper, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • d.

  Eigen materiaal onder eigen materiaal wordt verstaan een verkoopwagen of markavan (incl. een bijbehorende parasol);

 • e.

  Markt de door het college ingestelde warenmarkt;

 • f.

  Marktmeester de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • g.

  Marktterrein de gehele openbare of publiek toegankelijke oppervlakte grond, die bij artikel 2 is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • h.

  Meeloper de natuurlijke persoon die in aanmerking wenst te komen voor de toewijzing van een dagplaats, en niet over een vergunning voor een vaste standplaats of standwerkerpas beschikt;

 • i.

  Ontheffing Toestemming anders dan op grond van een standplaatsvergunning;

 • j.

  Standplaats de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van markthandel;

 • k.

  Standwerker de natuurlijke persoon die in aanmerking wenst te komen voor een standwerkerplaats en niet over een vergunning voor een vaste standplaats of meeloperspas beschikt van de markthandel;

 • l.

  Standwerken de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • m.

  Standwerkerplaats de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • n.

  Vaste standplaats de standplaats die na één jaar van rechtswege wordt verlengd;

 • o.

  Vergunninghouder de natuurlijke persoon aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een vaste standplaats;

 • p.

  Waarnemer degene die op basis van een ontheffing een standplaats inneemt voor een vergunninghouder van een vaste standplaats.

Artikel 2 Inrichting van de markt

Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

 • a.

  de dagen en openingstijden;

 • b.

  het aantal standplaatsen;

 • c.

  de afmetingen van de standplaatsen;

 • d.

  de opstelling en indeling van de markt;

 • e.

  welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats, bakplaats en voor eigen materiaal;

 • f.

  een lijst met branches en subbranches;

 • g.

  een maximum aantal vergunninghouders per subbranche.

Artikel 3 Wijziging van de weekmarkt

 • 1.

  Het college kan op grond van dringende redenen besluiten dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden op een andere dag, een ander tijdstip of op een andere plaats in overleg met Centrale Vereniging Ambulante Handel, bewoners en ondernemers vertegenwoordigd in de marktcommissie.

 • 2.

  Het college is bevoegd te besluiten dat de markt niet zal plaatsvinden indien het daartoe dringende redenen aanwezig acht.

Artikel 4 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over standplaatsen

Artikel 6 Standplaats

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder toewijzing daarvan door het college.

Artikel 7 Toewijzing standplaatsen

 • 1.

  Een standplaats wordt toegewezen als vaste standplaats.

 • 2.

  De toewijzing van een vaste standplaats geschiedt door middel van het verlenen van een vergunning.

Artikel 8 Vereisten innemen standplaats

 • 1.

  Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking:

  • a.

   een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en

  • b.

   die aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan de publiekrechtelijke verplichtingen op grond van de inschrijving in het Handelsregister en

  • c.

   legaal in Nederland verblijft;

  • d.

   indien een aanvraag voor een vergunning is ingediend bij het college,

 • 2.

  Het eerste lid onder d is niet van toepassing indien het gaat om een omzetting van een tijdelijke vergunning naar een vergunning voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  Indien een persoon, zoals bedoeld in het eerste lid, zijn bedrijfsactiviteiten heeft georganiseerd in een rechtspersoon, wordt de vergunning op naam gesteld van deze persoon of een andere bij de rechtspersoon betrokken persoon. Een vergunning wordt echter niet uitgegeven indien reeds een vergunning op naam is gesteld van een andere bij dezelfde rechtspersoon betrokken persoon.

 • 4.

  Een persoon die zich in de periode van een jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om een vergunning aantoonbaar schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog op de markt komt niet in aanmerking voor een vergunning.

Artikel 9 Intrekking van een vergunning

 • 1.

  Het college trekt een vergunning voor een standplaats in:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij de vergunning op grond van artikel 10 van het Marktreglement wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een vergunning voor een standplaats intrekken:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien de vergunninghouder niet langer voldoet aan de in artikel 8 genoemde vereisten;

 • c.

  bij arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, 12 maanden na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij op grond van artikel 10 van het Marktreglement de vergunning wordt overgeschreven;

 • d.

  indien een vergunninghouder zijn standplaats voor een periode van 12 maanden of meer heeft laten vervangen in het kader van de regeling als bedoeld in artikel 11van het Marktreglement.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 10 van het Marktreglement is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10 Intrekking en schorsing standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 kan het college een vergunning voor een standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat dan wel waarneemt:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening, de nadere regels of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  de aanwijzingen van de marktmeester niet opvolgt, of;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 11 Uitsluiting dagplaatshouder en standwerker

Het college kan een meeloper of standwerker van de toewijzing van een dagplaats of standwerkerplaats voor 5 jaar uitsluiten, danwel in het geval van een meeloper voor ten hoogste 4 marktdagen of in het geval van een standwerker voor ten hoogste 1 jaar, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening en de nadere regels overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  de aanwijzingen van de marktmeester niet opvolgt; of

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 12 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een standplaatshouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.

Artikel 13 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt bestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden bestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 14 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 15 Intrekking oude regeling

De “Verordening op de bijzondere en wekelijkse warenmarkt(en) voor de gemeente Bergen op Zoom 2008”, vastgesteld op 17 december 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 16 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de “Verordening op de bijzondere en wekelijkse warenmarkt(en) voor de gemeente Bergen op Zoom 2008” gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de “Verordening op de bijzondere en wekelijkse warenmarkt(en) voor de gemeente Bergen op Zoom 2009” is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, is daarop het recht van de vorige marktverordening van toepassing.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Bergen op Zoom 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2016.

 

de griffier, de voorzitter,

 

C.J.M. Terstappen F.A. Petter