Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Bergen op Zoom 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Bergen op Zoom 2010
CiteertitelVerordening eigen bijdrage Maatschappelijke opvang Bergen op Zoom 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang 2001

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art 1
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 8
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 15
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 16
 5. Besluit maatschappelijke ondersteuning, art. 4.6
 6. Wet werk en Bijstand, art. 21 t/m 30
 7. Wet investeren in jongeren
 8. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

21-12-2010

Weekblad Bergen op Zoomse bode, 29-12-2010

RVB10-0105

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang Bergen op Zoom 2010

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van , nr. RVB10-0105;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende

VERORDENING EIGEN BIJDRAGE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Gezien:

De Wet maatschappelijke ondersteuning, Stb. 2006 nr. 351,

Artikel 1, lid 1 aanhef en onder c en lid 1 aanhef en onder d,

Artikel 1, lid 1 aanhef en onder g sub 7,

Artikel 8,

Artikel 15,

Artikel 16,

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb. 2006 nr. 450, artikel 4.6,

De Wet Werk en Bijstand, Staatsblad 2003 nr. 388,

Artikelen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 , 30

De Wet investeren in jongeren (WIJ), Staatsblad 2009, nr. 282 , hoofdstuk 4

De gemeentewet, artikel 149

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • b.

  WWB: de Wet Werk en Bijstand

 • c.

  WIJ: de Wet investeren in jongeren

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom.

 • e.

  Opvang in het kader van deze verordening omvat de onder f en g gedefinieerde voorzieningen.

 • f.

  24-uurs verblijf of voltijd verblijf maatschappelijke opvang waaronder crisisopvang: een tijdelijk verblijf gedurende een volledig etmaal of langer, voor mensen die dakloos of thuisloos zijn. De 24-uurs voorziening omvat onderdak, slaapgelegenheid, begeleiding op diverse aspecten en voeding.

 • g.

  Begeleid wonen: een woonvorm waarbij cliënten of zelfstandig wonen of in een kleine gemeenschap, begeleiding en of dagbesteding krijgen, maar (nog) geen regie hebben over een aantal aspecten van het wonen en een bijdrage aan een instelling voor opvang betalen.

 • h.

  Dagopvang: een onder condities openbaar toegankelijk dagverblijf bedoeld voor verblijf gedurende een beperkte periode van de dag, voor mensen die dakloos zijn of mensen die sterk vereenzaamd zijn. Dit geldt voor alle leeftijden. Dit kan inclusief koffie, thee of een beperkte maaltijd zijn. Er is geen sprake van structurele geplande activiteiten per cliënt.

 • i.

  Nachtopvang: een onder condities openbaar toegankelijk nachtverblijf bedoeld voor één nacht verblijf van mensen die dakloos zijn. Dit geldt voor alle leeftijden. Dit kan inclusief één of twee maaltijden, kledingruil en/of douche zijn.

 • j.

  Instelling: een organisatie (niet natuurlijk persoon) die een voorziening voor opvang exploiteert of trajecten voor opvang uitvoert met subsidie van een gemeente.

 • k.

  Cliënt in het kader van deze verordening: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die eventueel samen met minderjarige kinderen gebruikmaakt van een voorziening van een instelling voor opvang zoals gedefinieerd in deze verordening.

 • l.

  Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde norm exclusief vakantietoeslag van het betreffende kalenderjaar in de artikelen 20 tot en met 30 van de Wet Werk en Bijstand en in hoofdstuk 4 van de Wet investeren in jongeren (WIJ).

 • m.

  Norm persoonlijke uitgaven: de van toepassing zijnde normbedragen exclusief vakantietoeslag ingevolge artikel 23 lid 1 van de Wet Werk en Bijstand bij verblijf in een inrichting (het zak- en kleedgeld).

 • n.

  Eigen bijdrage: de bijdrage die de cliënt verschuldigd is voor enige vorm van opvang op basis van deze verordening.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de door het College aan te wijzen gesubsidieerde instellingen die een voorziening voor opvang exploiteren.

Artikel 3. Eigen bijdragen voor opvang

3.1

Er is een eigen bijdrage verschuldigd indien de cliënt gebruikmaakt van de volgende onder artikel 1, omschreven voorzieningen:

 • -

  24-uurs – of voltijd verblijf maatschappelijke opvang (incl. crisisopvang),

 • -

  Begeleid wonen.

3.2

De hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het college en vastgelegd in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen op Zoom; bij deze vaststelling wordt rekening gehouden met het gestelde in artikel 4.6 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Besluit van 2 oktober 2006, Stb. 2006 nummer 450, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 juni 2010, Stb. 2010 nummer 260.

3.3

Het college kan de inning van de eigen bijdrage van de cliënt mandateren aan de instelling die de maatschappelijke opvang verzorgt.

3.4.

Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de vaststelling en inning van de eigen bijdrage en deze vastleggen in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen op Zoom. Het besluit tot vaststelling van een eigen bijdrage is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

3.5

De hoogte van de eigen bijdragen voor 24-uurs – of voltijd verblijf worden jaarlijks opnieuw bepaald en vastgesteld op basis van de dan geldende bijstandsnormen, de norm voor persoonlijke uitgaven, de richtlijnen voor zorgverzekering en de normen van het Nibud.

De hoogte van de bijdrage voor begeleid wonen wordt jaarlijks op 1 januari verhoogd of verlaagd op basis van de feitelijke woonlasten (huur vermeerderd met directe woonlasten)

3.6

De eigen bijdrage voor 24-uurs of voltijd opvang en begeleid wonen wordt bepaald per maand. Voor de nachtopvang wordt de vergoeding per dag bepaald.

3.7

 • a)

  De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het verschil tussen het genoten inkomen van de cliënt minus de voor hem geldende zak- en kleedgeldnorm;

 • b)

  De eigen bijdrage wordt gemaximeerd tot een bedrag van € 747,50 per maand; de maximale eigen bijdrage uit het tweede lid van dit artikel kan door het college jaarlijks worden geïndexeerd;

 • c)

  Het college stelt inzake de berekening en vaststelling van de eigen bijdrage nadere regels vast in het Besluit eigen bijdragen maatschappelijke ondersteuning.

3.8.

Indien de instelling bij 24-uurs of voltijd opvang of begeleid wonen aan de cliënt geen voeding verstrekt, wordt de eigen bijdrage verminderd met een bedrag voor voeding. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekent.

Voor dagopvang en nachtopvang is geen eigen bijdrage verschuldigd. Wel kan de instelling een vergoeding vragen voor een maaltijd, koffie/ thee, was – of douchegelegenheid. Indien de instelling een vergoeding vraagt dient dit duidelijk zichtbaar in de betreffende voorziening te worden aangegeven. Ook dient de instelling de gemeente te informeren over de hoogte van de gevraagde vergoedingen.

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de verordening eigen bijdragen maatschappelijke opvang van de gemeente Bergen op Zoom van 29 november 2001.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Eigen Bijdrage Maatschappelijke Opvang Gemeente Bergen op Zoom 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

F.P. de Vos