Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 229, eerste lid aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

03-11-2011

Berkelbericht 15 november 2011

Raadsbesluit 3 november 2011, nummer 18A; collegevoorstel 13 september 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerrechten 2012

Raadsvergadering : 3 november 2011

Agenda nr. : 18 A

 

De raad van de gemeente Berkelland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2011;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de :

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BRANDWEERRECHTEN 2012

 

Artikel 1 - Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 - Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 - Maatstaf van heffing en tarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4 - Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

Artikel 6 - Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 - Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 - Overgangsrecht

De “Verordening brandweerrechten 2011” van 4 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ”Verordening brandweerrechten 2012”.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

3 november 2011.

de griffier, de voorzitter,

TARIEVENTABEL 2012

Tarieventabel behorende bij de Verordening Brandweerrechten 2012

0

Algemeen

 

 

Alle in deze tabel opgenomen bedragen zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

1

Wacht en controlediensten

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.1

Het verrichten van wacht- en waakdiensten per personeelslid, per uur of gedeelte hiervan

€ 21,45

2

Behandeling van brandslangen

 

 

Niet van toepassing

 

3

Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

 

3.1.

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal of gedeelte ervan, van een:

 

3.1.1

Brandslang, per slanglengte

€ 2,00

3.1.2

Brandblusapparaat, exclusief vulling

€ 15,75

4

Verrichten van rookproeven

 

 

Niet van toepassing

 

5

Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

 

5.1.

Het tarief bedraagt ter zake het behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

5.1.1

Het vullen van een persluchttoestel, per liter

€ 0,70

5.1.2.

Het gebruik van een persluchttoestel compleet met masker

€ 18,20

6

Verrichten van diensten

 

6.1.

Voorzover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief per uur of gedeelte daarvan voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van:

 

6.1.1

Een tankautospuit

€ 91,75

6.1.2

Een hulpverleningswagen

€ 97,95

6.1.3

Een ladderwagen

€ 32,30

6.1.4

Een motorspuit

€ 30,45

6.1.5

Een klokpomp

€ 16,35

6.1.6

Een gereedschapswagen

€ 79,45

6.2

Indien met betrekking tot de hierboven 6.1. bedoelde diensten gebruik wordt gemaakt van personeel van de brandweer, worden per personeelslid per uur of gedeelte daarvan bovenstaande tarieven verhoogd met

€ 22,95

7

Aansluiting op brandmeldsysteem

 

 

Niet van toepassing

 

8

Reinigen van wegen

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het reinigen van wegen:

 

8.1.1

Vlekken van 1-10 m²

€ 178,90

8.1.2

Spoor tot 100m¹

€ 298,15

8.1.3

Spoor tot 500m¹

Als onder 8.1.2

 

8.1.3.1

Te vermeerderen voor een spoor met een breedte tot 10 cm per volgende 100 m¹

€ 119,25

8.1.3.2

Te vermeerderen voor een spoor breder dan 10 cm per volgende 100 m¹

€ 178,90

8.1.4

Spoor van meer dan 500 m¹ als onder 8.1.3 en 8..1.3.1 en 8.1.3.2

 

8.1.4.1

Te vermeerderen voor een spoor met een breedte tot 10 cm per volgende 100 m¹

€ 59,45

8.1.4.2

Te vermeerderen voor een spoor breder dan 10 cm per volgende 100 m¹

€ 119,25

8.2.1

Afvoer verontreinigde grond per 1.000 kilogram of gedeelte daarvan

€ 255,15

9

Overige diensten

 

9.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

9.1.1

Het ter beschikking stellen van een leslokaal, per uur of gedeelte daarvan

€ 21,45

9.1.2

Het gebruik maken van diensten van het personeel van de brandweer bij het openen van ramen en /of deuren, per dienstverlening

€ 31,45

9.1.3

Het geven van instructie, voorlichting of het verzorgen van en bedrijfsbeschermingscursus door personeel van de brandweer, per uur of gedeelte ervan

€ 30,60

9.1.4

Het verstrekken van informatie, anders dan ter uitvoering van de wettelijke taken als bedoeld in artikel 1 van de Organisatieverordening brandweer vastgesteld bij raadsbesluit van 10 december 1987 omtrent incidenten waarbij de brandweer betrokken was, per aanvraag

€ 87,75

9.1.5

Het verstrekken van gegevens met betrekking tot aanvalsplannen gemaakt door de brandweer en preparatieve controles, per aanvraag

€ 91,75

Behorende bij raadsbesluit van 3 november 2011.

De griffier,