Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Subsidieregeling instellingen op het terrein van het terrein van evenementen Berkelland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling instellingen op het terrein van het terrein van evenementen Berkelland 2013
CiteertitelSubsidieregeling instellingen op het terrein van het terrein van evenementen Berkelland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van evenementen Berkelland 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 2 lid 1
 2. Algemene subsidieverordening Berkelland 2013, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201310-04-2018nieuwe regeling

05-03-2013

Berkelbericht, 23-04-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling instellingen op het terrein van het terrein van evenementen Berkelland 2013

 

 

 

Subsidieregelinginstellingen op het terrein van evenementenBerkelland 2013

 

Burgemeester en wethouders van Berkelland

overwegende dat:

 • 1.

  het gewenst is dat er opmerkelijke gebeurtenissen worden georganiseerd gericht op vermaak voor een algemeen publiek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of maatschappelijke thema’s;

 • 2.

  hiermee het toerisme wordt gestimuleerd;

gelet op de artikelen 2, eerste lid onder f en 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013;

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling subsidiëring instelling op het terrein van evenementen Berkelland 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Evenement: een belangrijke of opmerkelijke gebeurtenis gericht op vermaak voor een algemeen publiek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of maatschappelijke thema’s in Berkelland met een duidelijke aantrekkingskracht voor een algemeen publiek afkomstig van binnen en buiten de gemeente Berkelland.

 • 2.

  Activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de doelgroep die met de activiteiten bereikt wordt. Het activiteitenplan bevat tevens een begroting waarin alle kosten en inkomsten gespecificeerd vermeld zijn, die direct verband houden met de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Reserve: het eigen vermogen van de aanvrager, niet zijnde een voorziening.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt ten behoeve van een belangrijke of opmerkelijke gebeurtenissen gericht op vermaak voor een algemeen publiek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of maatschappelijke thema’s. De gebeurtenissen zijn een toeristische trekker voor de gemeente en van belang voor heel Berkelland.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

Bij een subsidieaanvraag overlegt de aanvrager de volgende bescheiden:

 • a.

  een activiteitenplan voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd (zie artikel 1 lid 2);

 • b.

  een balans waaruit de vermogenspositie van de aanvrager kan worden bepaald;

 • c.

  een exemplaar van de oprichtings- of stichtingsakte, de statuten en/of een exemplaar van het huishoudelijk reglement (alleen bij de eerste subsidieaanvraag);

 • d.

  een opgave van de bestuurssamenstelling.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale exploitatie van het evenement waarbij er sprake moet zijn van een acceptabele kosten/baten verhouding. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 per evenement. Deze subsidieberekening geldt niet voor de instellingen genoemd onder sub e. f. en g. van dit artikel.

 • b.

  Bij de berekening van de subsidie worden de volgende kosten buiten beschouwing gelaten:

  • ·

   Onvoorzien

  • ·

   Verblijfskosten

  • ·

   Kinderopvang

  • ·

   Reiskosten (uitgezonderd deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers)

  • ·

   Bloemen en aankleding

  • ·

   Prijzen voor loterijen/presentjes

  • ·

   Uitgaven waar directe inkomsten aan verbonden zijn (bijvoorbeeld programmaboekjes die worden verkocht)

  • ·

   Catering/maaltijden voor deelnemers en gasten

 • c.

  Bij jaarlijks terugkerende evenementen geldt dat eenzelfde evenement voor maximaal 3 jaar het onder sub a. genoemde subsidiebedrag kan ontvangen. Vanaf het vierde jaar kan de instelling voor het evenement een bedrag van € 450,00 ontvangen.

 • d.

  Het onder c. genoemde geldt niet voor de Bloemencorso’s in Beltrum en Rekken en de Jammarkt te Neede of wanneer de instelling aannemelijk maakt dat er voldoende vernieuwende activiteiten aan het evenement worden toegevoegd.

 • e.

  Een bedrag voor carnavalsoptochten en de taptoe van € 450,00;

 • f.

  Een bedrag voor de Bloemencorso’s in Rekken en Beltrum van € 5.000,00;

 • g.

  Een bedrag voor de Jammarkt in Neede van € 2.500,00;

Artikel 5 Weigering subsidie

Een instelling komt niet in aanmerking voor een subsidie als bedoeld in artikel 4 lid a wanneer:

 • a.

  de reserve van de stichting in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt hoger is dan 25% van de totale exploitatie van het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd behoren bij de normale activiteiten van instellingen die voor deze activiteiten al een waarderingssubsidie kunnen ontvangen (bijvoorbeeld het optreden van een zangkoor);

 • c.

  als gaat om commerciële aanbieders (er mag geen sprake van winstbejag zijn);

 • d.

  het gaat om een evenement dat in regionaal verband wordt georganiseerd.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor subsidies die vallen onder deze subsidieregeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2.

  In eerste instantie worden de subsidie toegekend voor de Jammarkt in Neede en de Bloemencorso’s in Beltrum en Rekken. Hier wordt het volledige bedrag aan toegekend.

 • 3.

  Wanneer bij de toekenning van alle subsidies het subsidieplafond wordt overschreden, worden de overige subsidies gekort met het percentage van deze overschrijding.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel subsidiëring instellingen op het terrein van evenementen Berkelland 2010 van 16 maart 2010 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

 • 3.

  De nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling instellingen op het terrein van het terrein van evenementen Berkelland 2013.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de Berkelland van5 maart 2013

 

De secretaris, De burgemeester,

J.A. Wildeman mr. H.L.M. Bloemen