Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Regeling kunstcommissie 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kunstcommissie 2008
CiteertitelRegeling kunstcommissie 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling kunstcommissie 2008.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 84
 2. Algemene percentageregeling kunstopdrachten Berkelland 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-200801-01-2008nieuwe regeling

11-11-2008

Onbekend.

Collegevoorstel 11 november 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kunstcommissie 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en de algemene percentageregeling voor kunstopdrachten in de gemeente Berkelland;

 

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende REGELING KUNSTCOMMISSIE 2008.

Artikel 1

Het takenpakket van de commissie beeldende kunst bestaat uit het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het college van burgemeester en wethouders inzake:

 • a.

  door de gemeente ten laste van het percentagefonds, als bedoeld in de "algemene percentageregeling kunstopdrachten", aan te kopen objecten van beeldende kunst;

 • b.

  in de gemeente ten laste van derden, al dan niet met gebruikmaking van de provinciale Gelderse subsidieregeling voor kunst- en cultuurbeheer te realiseren kunstwerken;

 • c.

  aangelegenheden betreffende het beeldende kunstbeleid.

Artikel 2

De commissie bestaat uit ten hoogste zeven leden en is samengesteld als volgt:

 • a.

  de portefeuillehouder culturele zaken

 • b.

  tenminste vier door het college van burgemeester en wethouders te benoemen personen die deskundig zijn op het gebied van de beeldende kunst

 • c.

  Bij de samenstelling van de commissie tracht het college de deskundigen zoveel als mogelijk te werven uit de inwoners van de gemeente.

Artikel 3
 • 1.

  De leden van de commissie, genoemd in artikel 2 sub b en c, worden voor een periode van vier jaren benoemd.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel genoemde leden kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.

 • 3.

  De leden, genoemd in artikel 2 onder b komen gedurende de periode dat zij zitting hebben in de commissie niet in aanmerking voor opdrachten in het kader van de algemene percentageregeling kunstopdrachten.

 • 4.

  De leden, genoemd in artikel 2 onder b en c kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij geven hiervan schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders.

 • 5.

  In tussentijds in de commissie opengevallen plaatsen wordt zo spoedig mogelijk door het college van burgemeester en wethouders voorzien.

Artikel 4

Indien de commissie het wenselijk acht dat een woonkern of instelling betrokken wordt bij de advisering over de plaats waar een kunstwerk gesitueerd zal worden kan de commissie besluiten dat ad hoc ten hoogste twee personen namens die woonkern of instelling aan de beraadslagingen van de commissie deelnemen.

Artikel 5

De commissie vergadert zo dikwijls haar voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden aan de voorzitter de wens daartoe te kennen geven. In het laatstbedoelde geval wordt binnen tien dagen na de kennisgeving een vergadering gehouden.

Artikel 6

Spoedeisende gevallen uitgezonderd, geschiedt de schriftelijke uitnodiging tot een vergadering door de secretaris tenminste tien dagen tevoren onder toezending van de agenda met bijbehorende bescheiden.

Artikel 7

In de adviezen van de commissie worden zowel de minderheids- als de meerderheidsstandpunten met de namen van de aanhangers ervan vermeld.

Artikel 8
 • 1.

  De leden van de commissie kiezen uit hun midden een voorzitter.

 • 2.

  Als secretaris van de commissie treedt op de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar.

De gemeentesecretaris regelt de vervanging van de secretaris van de commissie indien deze verhinderd is als zodanig op te treden.

De secretaris van de commissie dient de commissie desgevraagd van advies. Hij maakt een schriftelijke samenvatting van de adviezen van de commissie. Hij ontwerpt de van de commissie uitgaande stukken en tekent, met de voorzitter, deze.

Ook ontwerpt hij de van de voorzitter van de commissie uitgaande stukken.

Artikel 9

De commissie overlegt jaarlijks een overzicht van uitgebrachte adviezen en verworven kunstobjecten aan burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders brengen dit verslag ter kennis van de gemeenteraad.

Artikel 10

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 11

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 12
 • 1.

  De Regeling kunstcommissie 2008 zoals vastgesteld op 27 mei 2008 wordt per 11 november 2008 ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 11 november 2008 en werkt terug tot 1 januari 2008 en kan worden aangehaald als Regeling kunstcommissie 2008.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2008,

de secretaris, de voorzitter,

 

 

Toelichting:

 

Ad 1.

In het takenpakket van de commissie is behalve voor wat betreft de kunstwerken die ten laste van het kunstfonds worden gerealiseerd (sub a) ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat de woningbouwvereniging dan wel projectontwikkelaars bereid zijn om bij te dragen in de kosten van te realiseren kunstwerken (sub b). Overigens geldt zowel bij sub a als bij sub b dat steeds optimaal getracht zal worden gebruik te maken van de financiële mogelijkheden die de provinciale subsidieregeling biedt (50% van de kosten van een kunstwerk tot maximaal € 9.500,-- per jaar).

 

Ad 2.

Om een rechtstreekse band met het college te bewerkstelligen is gesteld dat de portefeuillehouder culturele zaken deel neemt in de adviescommissie.

De commissie kent voorts enkele deskundige leden die ook van buiten de gemeente kunnen komen. Daarbij is niet uitgesloten dat een deskundige tevens inwoner van Berkelland is.

 

Ad 3.

Om te voorkomen dat de keuze van de commissie op den duur te eenduidig wordt is de zittingsperiode van elk commissielid, behoudens de portefeuillehouder, beperkt tot vier, maximaal acht jaren.

 

Ad 4.

Om naast de in de gemeente woonachtige commissieleden ook de betrokkenen uit de buurt waar een kunstwerk gerealiseerd wordt de gelegenheid te geven hun inbreng te hebben in de commissie, kunnen van een groep belanghebbenden maximaal twee personen aan de discussie deelnemen. Deze personen kunnen wel aan de beraadslagingen deelnemen, doch hebben geen stemrecht.

 

Ad 9.

Om uiteindelijk ook de gemeenteraad op de hoogte te houden van de vorderingen van de commissie legt de commissie jaarlijks een kort overzicht over van de uitgebrachte adviezen en verworven kunstobjecten.

 

Ad. 10.

In de commissie moeten de commissieleden onomwonden kunnen praten over kunstenaars en hun ontwerpen en prestaties. Het is niet gewenst dat de beraadslagingen in de commissie ook openbaar worden omdat iedere kunstenaar een kleine ondernemer is en zodoende schade zou kunnen oplopen door de geuite persoonlijke oordelen van de commissieleden.

 

Ad. 12.

Tengevolge van een wijziging in artikel 2 betreffende de samenstelling van de commissie wordt de op 27 mei 2008 vastgestelde verordening ingetrokken en vervangen door deze aangepaste versie.