Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Verordening Wachtlijstbeheer Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wachtlijstbeheer Wsw
CiteertitelVerordening Wachtlijstbeheer Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 12
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200820-12-2012Nieuwe regeling

09-12-2008

Berkelbericht 16 december 2008

Collegevoorstel 13 november 2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wachtlijstbeheer Wsw

Raadsvergadering : 9 december 2008

Agendanummer : 17 A

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2008;

gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening, de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat de raad bij verordening regels kan stellen met betrekking tot het

wachtlijstbeheer;

b e s l u i t: :

vast te stellen de

Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Hoofdstuk 1. Algemene bepalinge

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet of Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

  • c.

   Wsw-geïndiceerde: volgens een afgegeven (her)indicatiebeschikking behorend tot de doelgroep

d.Hameland: samenwerkingsverband van de Gemeenschappelijke

Regeling Hameland;

e.Besluit: het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid

e. werken.

Hoofdstuk 2. Plaatsingsbeleid

Artikel 2. Opdracht college

 • 1.

  Plaatsing op de wachtlijst geschiedt op volgorde van de datum van de indicatiebeschikking (artikel 8, eerste lid, van het Besluit). Voor degenen die op 31 december 2007 op de wachtlijst staan, geldt de datum van aanvraag tot indicatie als datum van de indicatiebeschikking (artikel 8, derde lid, van het Besluit).

 • 2.

  Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wsw zijn de capaciteiten en de mogelijkheden van de belanghebbende op de wachtlijst het uitgangspunt.

 • 3.

  Schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs met een Wsw-indicatie worden met voorrang geplaatst.

 • 4.

  Geïndiceerden op de wachtlijst, die gebruik willen maken van het PersoonsGebonden Budget én zelf een passende werkplek buiten het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Hameland hebben gevonden, worden met voorrang geplaatst.

Hoofdstuk 3. Uitvoering

Artikel 3. Uitvoering

Het college neemt alle besluiten die op grond van deze verordening moeten worden genomen.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009 en werkt terug tot 1 januari

  2008.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Wachtlijstbeheer Wsw.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

9 december 2008.

de griffier, de voorzitter,

Toelichting

In artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening regels kan stellen over de volgorde waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, in aanmerking worden gebracht.

Bij het ontbreken van een dergelijke verordening geldt de volgorde van de plaatsing op de

wachtlijst. Er wordt in deze verordening voor 2 groepen uitzonderingen gemaakt:

 • -

  voor de schoolverlaters van het voortgezet speciaal én praktijkonderwijs mét een Wsw-indicatie. Deze groep heeft vaak moeizaam vaardigheden aangeleerd. Bij een langer periode van in-activiteit worden deze vaardigheden al weer snel vergeten. Het is in feite een voortzetting van al bestaand beleid.

 • -

  voor wsw-geïndiceerden die zelf een passende werkplek buiten het sociaal werkvoorzieningsbedrijf hebben gevonden. In die situaties ontbreekt alleen de financiering nog. Feitelijk wordt een ander persoon op de wachtlijst ook niet benadeeld, want de geïndiceerde is er zelf in geslaagd een passende werkplek te vinden.

De Wsw is met ingang van 1 januari 2008 in werking getreden. Door deze verordening met terugwerkende kracht op 1 januari 2008 in te laten gaan, worden mogelijke juridische problemen voorkomen.

In artikel 3 staat vermeld dat het college van burgemeester en wethouders de besluiten neemt. Deze bevoegdheid wordt door het college gemandateerd aan de divisiemanager van ArbeidsIntegratie van Hameland.