Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het ondersteunen van verenigingen Subsidieregeling Verenigingsondersteuning 2016 - 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het ondersteunen van verenigingen Subsidieregeling Verenigingsondersteuning 2016 - 2018
CiteertitelSubsidieregeling Verenigingsondersteuning 2016 - 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 lid 1 Algemene subsidieverordening Berkelland 2013
 2. artikel 2 lid 3 Algemene subsidieverordening Berkelland 2013
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2017nieuwe regeling

20-12-2016

Berkelbericht, 17-01-2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Verenigingsondersteuning 2016 - 2018

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

Overwegende dat:

 • -

  het gewenst is dat verenigingen en stichtingen op het terrein van sport, cultuur en welzijn naar behoefte ondersteund worden bij hun (specialistische) administratieve werkzaamheden;

 • -

  hierdoor vrijwilligers op het bestuurlijke, financiële- en administratieve vlak worden ontlast;

 • -

  hiervoor in het verleden de stichting Club Vooruit voor relatief lage kosten diensten c.q. ondersteuning aanbood;

 • -

  de stichting Club Vooruit zijn werkzaamheden inmiddels heeft beëindigd;

 • -

  het wenselijk is om verenigingen en stichtingen die dat nog niet doen te stimuleren gebruik te maken van diensten die in de markt worden aangeboden voor professionele ondersteuning;

 • -

  hierdoor de bestuurskracht van verenigingen en stichtingen mogelijk verbeterd of verruimd kan worden;

   

gelet op de artikelen 2, lid 1 en 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2013;

 

Besluit vast te stellen:

 

Subsidieregeling Verenigingsondersteuning 2016 - 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In de regeling wordt verstaan onder:

Marktpartij: een administratiekantoor; zelfstandige zonder personeel op het terrein van financiële administratie, loonadministratie, BTW aangifte.

Een en ander in de ruimste zin van het woord, mits deze zich beroepsmatig, professioneel bezig houdt met werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2 lid 1.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Een eenmalige subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan verenigingen/stichtingen die voor de eerste keer na 1 juli 2016 een marktpartij benaderen voor het al dan niet gedeeltelijk uitbesteden van specialistische administratieve taken. Zoals de uitvoering van de financiële administratie, de ledenadministratie, de loonadministratie, de verzorging van de BTW aangifte en het verzorgen van jaarstukken.

 • 2.

  De activiteiten die de marktpartij verricht dienen gericht te zijn:

  • a.

   op het ontlasten van vrijwilligers en/of

  • b.

   het professioneel ondersteunen van het bestuurswerk en/of

  • c.

   het versterken van de bestuurskracht van de vereniging of stichting.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid) en stichtingen die:

 • a)

  statutair gevestigd zijn in de gemeente Berkelland en

 • b)

  die daar (grotendeels) hun feitelijke werkzaamheden hebben en

 • c)

  die daadwerkelijk actief zijn op het terrein van sport, cultuur en welzijn

 • d)

  die in belangrijke mate draaien met de inzet van vrijwilligers.

Artikel 4 Weigeringsgronden

1.Geen subsidie wordt verstrekt aan:

a. verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid;

b. verenigingen en stichtingen die niet statutair in de gemeente Berkelland zijn gevestigd;

c. verenigingen en stichtingen die niet in Berkelland (grotendeels) hun feitelijke werkzaamheden verrichten en die niet daadwerkelijk actief zijn op het terrein van sport, cultuur en welzijn;

d. verenigingen en stichtingen die in belangrijke mate draaien met een beroepsmatig, professioneel kader;

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag tot subsidie moet vergezeld gaan van een na 1 juli 2016 opgemaakte opdrachtbevestiging van - of een getekende overeenkomst met een marktpartij voor administratieve dienstverlening aan de aanvragende stichting of vereniging. In de overeenkomst moeten tenminste de te leveren diensten en de tarieven, als ook de duur van de overeenkomst vermeld zijn.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit over het vaststellen van de subsidie.

 • 3.

  Er kan slechts eenmaal een subsidie aangevraagd en verstrekt worden.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt eenmalig € 500,--.

Artikel 7 Subsidieplafond

1.Het subsidieplafond voor subsidie op grond van deze regeling bedraagt jaarlijks € 25.000,--

2. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

3. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt de subsidie in het eerstvolgende subsidiejaar verleend, voor zover in dat jaar het subsidieplafond nog niet is bereikt. Indien het subsidieplafond is bereikt, dan wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling of het daarin gehanteerde begrippenkader niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De regeling vervalt uiterlijk op 31 december 2018.

 • 4.

  De regeling kan worden aangehaald alsSubsidieregeling Verenigingsondersteuning 2016 - 2018.

 

 

Borculo, 20 december 2016

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

M.N.J. Broers , drs. J.H.A. van Oostrum

secretaris, burgemeester,