Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Berkelland tot vaststelling van nadere regels voor reclame en uitstallingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van Berkelland tot vaststelling van nadere regels voor reclame en uitstallingen 2018
CiteertitelNadere regels voor reclame en uitstallingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201801-01-2019Onbekend

24-04-2018

Digitaal gemeenteblad, 2 mei 2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Berkelland tot vaststelling van nadere regels voor reclame en uitstallingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van reclame en uitstallingen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:10, derde lid, en artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 (Apv);

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende nadere regels: “Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2018”

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1.1 DEFINITIEBEPALINGEN

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 

 

Aanplakborden

Door de gemeente geplaatste borden waarop evenementen en dergelijke via aanplakken mogen worden aangekondigd.

 

APV

Algemene plaatselijke verordening

 

Hinder

Aantoonbare overlast die iemand in redelijkheid niet zou mogen ondervinden.

 

Losse belettering

Letters rechtstreeks op een gevel(deel) aangebracht. De achtergrond van de letters wijkt hierbij niet af van materiaal en/of kleur van het omringende geveldeel.

 

Activiteit/evenement

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een (toneel)voorstelling, een concert, een vlooienmarkt of een circus. Reclameacties zoals een autoshow of een opening van een winkel vallen hier niet onder.

 

Buitengebied

Delen van de gemeente buiten de aanduiding bebouwde kom volgens de Wegenwet.

 

Constructie van enige omvang

Reclame-uitingen (inclusief de constructie) van meer dan 1 meter hoog en 1,5 m breed (of een totaaloppervlakte van meer dan 1,5 m2).

 

Erf

Een erf als bedoeld in artikel 1 lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

 

Handelsreclame

Zie reclame-uitingen

 

Maaiveld

Het aansluitende afgewerkte terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven

 

Lichtreclame

Aangelichte, verlichte, knipperende en of reflecterende reclame.

 

Naar het binnengebied gekeerde reclame

Reclames die vanuit een aangegeven gebied zijn gericht naar straten binnen dat gebied.

 

Openbare ruimte

Vrij toegankelijk gebied, zoals wegen, parken etc. Dit komt overeen met het begrip ‘weg’ zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

 

Perceelsbreedte

Breedte van het perceel gemeten aan de straatzijde.

 

Permanente reclame

Reclame-uiting die meer dan 3 maanden voortdurend of bijna voortdurend aanwezig is of blijft. Tussentijdse (korte) beëindiging leidt niet tot tijdelijkheid.

 

Reclame op eigen terrein

Reclame verbonden aan een pand of geplaatst op het erf bij een pand.

 

Reclame-uitingen

Reclame in tekst of beeld.

 

1.2 UITGANGSPUNTEN
 • 1.

  Reclame op grond van artikel 4:15 lid 2 van de APV is vergunningvrij als ze voldoet aan deze nadere regels.

 • 2.

  Niet vergunningvrije reclame is in beginsel ongewenst.

 • 3.

  Wij verlenen alleen reclamevergunningen voor:

  • a.

   lichtreclames binnen de bebouwde kom op eigen terrein

  • b.

   (licht-)reclames genoemd onder 2.2.5 van dit beleid.

 • 4.

  Reclame moet passen in het straatbeeld en mag de omgeving niet ernstig verstoren.

 • 5.

  Reclame-uitingen voor illegale activiteiten zijn niet toegestaan.

   

1.3 VERVALLEN VAN HET ONTHEFFINGSVEREISTE

Er is geen ontheffing nodig als een reclame of uitstalling voldoet aan de in dit besluit opgenomen nadere regels.

Hoofdstuk 2 Eigen terrein

2.1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN VERBODSBEPALINGEN
 • 1.

  Door de reclame ontstaat geen hinder voor het verkeer.

 • 2.

  De reclame-uiting is ondergeschikt aan en afgestemd op het straat- en gevelbeeld en het omgevingskarakter.

 • 3.

  De reclame-uiting is gemaakt van duurzaam materiaal en verkeert in goede staat van onderhoud.

 • 4.

  Ruitreclames zijn niet groter dan 25% van het raamoppervlak.

 • 5.

  Lichtreclames zijn altijd vergunningplichtig en alleen binnen de bebouwde kom vergunbaar. Uitzonderingen zijn opgenomen onder 2.2.5.

 • 6.

  (Mechanisch) bewegende reclames zijn niet toegestaan.

 • 7.

  Reclames mogen geen aanstoot geven.

 • 8.

  Reclamebakken of samenstellingen van losse belettering op een plat dak of een goot mogen niet groter zijn dan 0,5 m2 en niet hoger zijn dan 0,5 meter.

 • 9.

  Plaatsing van reclame op een hellend dak is niet toegestaan.

 • 10.

  Het bestaande uitzicht vanuit nabijgelegen gebouwen mag door het aanbrengen van de reclame niet worden belemmerd.

 • 11.

  Geen toepassing van felle kleuren (bijvoorbeeld fluoride).

 • 12.

  Reclame op luifels, zonneschermen en daarmee vergelijkbare ondergronden moet bestaan uit losse, geschilderde- of plakletters.

 • 13.

  Permanente reclames op onbebouwde percelen zijn niet toegestaan.

 • 14.

  De reclame heeft een directe relatie met het bedrijf, het product, de dienst die wordt verleend of het beroep dat ter plaatse wordt uitgeoefend.

 • 15.

  Tijdelijke reclame betrekking hebbend op een activiteit, een evenement of een landelijke actie mag op een onbebouwd perceel worden geplaatst voor maximaal 2 weken. De reclame mag inclusief ondersteunende constructie maximaal 2 meter hoog en 3 meter breed zijn.

 • 16.

  Tijdelijke reclame niet zijnde een aankondiging voor een activiteit of evenement mag maximaal drie keer per jaar gedurende een periode van maximaal vijf opeenvolgende dagen op eigen terrein of in de onmiddellijke nabijheid hiervan worden geplaatst. De maximale afmeting hiervan bedraagt inclusief ondersteunende constructie 2 meter hoog en drie meter breed.

   

2.2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2.2.1Woongebieden binnen de bebouwde kom
 • a.

  Oppervlakte maximaal 0,25 meter², lengte in één richting maximaal 1 meter.

 • b.

  Maximaal 1 reclame-uiting per perceel.

 • c.

  Uitsluitend bij woningen met een praktijkruimte voor het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep.

 • d.

  De aanduiding wordt aan of bij de entree van de praktijkruimte geplaatst.

 • e.

  Losse belettering binnen de gevelvlakken maximaal 25 centimeter hoog, totale breedte maximaal 1 meter.

 • f.

  Maximaal 1 rij letters per gevel.

   

2.2.2. Winkelgebieden, horeca, bedrijventerreinen (niet naar het binnengebied gekeerde reclame) en alleenstaande bedrijfspanden binnen de bebouwde kom
 • a.

  De maximale oppervlakte van een reclame-uiting bedraagt 0,5 meter², lengte in één richting maximaal 1,5 meter.

 • b.

  De bovenzijde van de reclame ligt niet boven het niveau van de 1e verdiepingsvloer dan wel de raamdorpels in dezelfde gevel op de 1e verdieping.

 • c.

  De reclame wordt loodrecht op de gevel aangebracht of vlak en evenwijdig hieraan.

 • d.

  Per pand mogen maximaal 2 reclame-uitingen worden geplaatst.

 • e.

  Op het erf geplaatste reclame mag inclusief ondersteunende constructie niet hoger zijn dan 1,20 meter.

 • f.

  Per gevel maximaal 2 reclamevlaggen. Maximale oppervlakte per vlag 0,5 meter² en maximale stoklengte 1,20 meter.

 • g.

  Losse belettering binnen de gevelvlakken maximaal 40 centimeter hoog, totale breedte maximaal 75% van de gevelbreedte. Per gevel maximaal 2 rijen letters boven elkaar.

   

2.2.3. Bedrijventerreinen (naar het binnengebied gekeerde reclame)
 • a.

  Reclames aan een gebouw moeten binnen de gevelvlakken blijven.

 • b.

  Vrijstaande reclames mogen niet hoger zijn dan het hoogste gebouw op het perceel met een maximum van 5 meter.

 • c.

  Losse belettering op een plat dak of dakrand is toegestaan. Maximale hoogte 50 centimeter, de totale breedte mag maximaal 75% van de gevelbreedte bedragen.

 • d.

  Reclames mogen niet zichtbaar zijn vanaf een locatie buiten het bedrijventerrein.

   

2.2.4.Buitengebied
 • a.

  Oppervlakte maximaal 0,5 meter² per perceel/bedrijf, lengte in één richting maximaal 1 meter.

 • b.

  Geplaatst aan de gevel van een gebouw of op het erf van het bedrijf.

 • c.

  Op het erf geplaatste reclame is inclusief bijbehorende constructie niet hoger dan 1,20 meter.

   

2.2.5.Vergunningen lichtreclame en afwijkende reclame
 • a.

  Lichtreclames zijn in het buitengebied niet toegestaan. Binnen de bebouwde kom is voor lichtreclame altijd een omgevingsvergunning activiteit reclame nodig.

 • b.

  Voor reclame-uitingen aan/op onroerend goed van horecabedrijven, tankstations, landelijke ketens en reclame op een bedrijventerrein, niet gericht naar het binnengebied gelden de onder 2.2.2 genoemde voorwaarden.

 • c.

  Met een omgevingsvergunning activiteit reclame kan voor de onder b. genoemde reclames worden afgeweken van de onder 2.2.2. genoemde voorwaarden.

 • d.

  in afwijking van het onder a. gestelde kunnen met een omgevingsvergunning activiteit reclame voor de bij b. genoemde situaties lichtreclames worden toegestaan.

 • e.

  Lichtreclame moet voldoen aan de algemene richtlijn betreffende lichthinder, deel 4 Reclameverlichting van de NSVV(www.nsvv.nl) en het aanvullende onderzoek uitgevoerd door de Vakgroep lichtreclame van UNETO-VNI(https://www.uneto-vni.nl/kennisgebieden/techniek-en-markt/elektrotechniek/lichtreclame).

 • f.

  Lichtreclames moeten voldoen aan de gebiedsgerichte voorwaarden genoemd in artikel 2.2.1. tot en met 2.2.4.

   

2.2.6.Project- en makelaarsborden
 • a.

  Projectborden moeten zijn geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein van het project.

 • b.

  Projectborden mogen niet groter zijn dan 2,5 meter breed en 4 meter hoog inclusief bijbehorende constructie en gemeten vanaf het maaiveld.

 • c.

  Projectborden mogen pas worden geplaatst als een start van het project/de bouw bij ons is gemeld, maar niet eerder dan 6 weken voor de aanvang van de bouw.

 • d.

  Projectborden moeten uiterlijk 1 week na gereedkomen van het project worden verwijderd

 • e.

  Projectborden mogen geen onevenredige hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden en/of het verkeer.

 • f.

  Op een perceel mag een makelaarsbord van maximaal 0,5 m² worden geplaatst voor de verkoop of verhuur van dit perceel of een hierop aanwezige opstal.

 • g.

  Makelaarsborden voor de verkoop of verhuur van panden of terreinen mogen bij panden van meer dan 250 m² of op bouwkavels van meer dan 2000 m2 een maximale oppervlakte hebben van 4 m². De maximale hoogte van een op de grond staand reclameobject bedraagt 3 meter gemeten vanaf het maaiveld. Dit is inclusief de ondersteunende constructie.

   

Hoofdstuk 3. Openbare ruimte
3.1. ALGEMENE VOORWAARDEN
 • 1.

  Niet aanstootgevend

 • 2.

  Geen hinder of gevaar voor verkeer

 • 3.

  Lichtreclames zijn in de openbare ruimte niet toegestaan.

   

3.2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

 

3.2.1. Reclame- of aankondigingsborden (tijdelijk)
 • a.

  Het formaat van het bord is inclusief constructie maximaal 1,00 meter bij 1,20 meter (bxh).

 • b.

  Niet langer dan drie weken geplaatst.

 • c.

  De reclame heeft betrekking op een activiteit (geen commerciële reclameactiviteit), een evenement of een landelijke actie.

 • d.

  Op een lantaarnpaal bevestigd, met een maximum van 4 reclameborden per straat per activiteit.

 • e.

  Niet binnen een afstand van 10 meter van kruispunten geplaatst.

 • f.

  Op een trottoir/voetgangerszone wordt ten minste een doorgang van 1,20 meter vrijgehouden.

 • g.

  Geen gelijkenis met verkeersborden en verkeerstekens.

   

3.2.2. Spandoeken
 • a.

  Voor maximaal 3 weken geplaatst.

 • b.

  Vrije hoogte is minimaal 4,2 meter boven het rijgedeelte van een weg en 2,2 meter boven een voor voetgangers toegankelijk gebied.

 • c.

  Maximaal drie spandoeken per reclamedoel per dorpskern.

   

3.2.3. Uitstallingen en reclames
 • a.

  Uitstallingen worden maximaal 2,0 meter uit de gevel geplaatst, reclames maximaal 4 meter uit de gevel als de inrichting van de openbare ruimte daartoe ruimte geeft.

 • b.

  Maximale hoogte van uitstallingen bedraagt 2,0 meter.

   

Hoofdstuk 4. Inwerkingtreding en citeertitel
4.1 INWERKINGTREDING

Deze nadere regels treden in werking na de datum waarop ze zijn bekend gemaakt.

 

4.2 CITEERTITEL

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

“Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2018”

 

 

Borculo, 24 april 2018

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum