Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent adviescommissie (Regeling adviescommissie Naoberfonds Berkelland 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent adviescommissie (Regeling adviescommissie Naoberfonds Berkelland 2019)
CiteertitelRegeling adviescommissie Naoberfonds Berkelland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling wordt ingetrokken per 31 december 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2019nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-195706

239570

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent adviescommissie (Regeling adviescommissie Naoberfonds Berkelland 2019)

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

Overwegende dat:

 

de gemeenteraad op 21 mei 2019 besloten heeft om per jaar € 100.000 te reserveren voor initiatieven van inwoners;

 

dit bedrag wordt gestort in een fonds, genaamd het Naoberfonds Berkelland;

 

initiatiefnemers een beroep kunnen doen op het Naoberfonds Berkelland;

 

uit dit fonds inwoners straks een bijdrage kunnen krijgen voor initiatieven die zij hebben voor verbetering van hun leefomgeving;

 

die bijdrage in formele zin een subsidie is als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en hierop de wettelijke bepalingen in de Awb van toepassing zijn;

 

op voorstel van de raad er een adviescommissie wordt ingesteld die bestaat uit 5 inwoners;

 

deze commissie tot taak heeft om het college te adviseren over aanvragen van subsidie uit het Naoberfonds;

 

dit advies beschouwd moet worden als zwaarwegend;

 

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T E N :

 

 

vast te stellen de:

 

Regeling adviescommissie Naoberfonds Berkelland 2019

Artikel 1 instelling, taak en samenstelling

 • 1.

  Er is een adviescommissie Naoberfonds Berkelland.

 • 2.

  De adviescommissie Naoberfonds Berkelland heeft tot taak:

  • a.

   het college te adviseren over aanvragen die in gedaan worden in het kader van de subsidieregeling Berkellands Naoberfonds

  • b.

   het college gevraagd of ongevraagd te adviseren over de uitvoering en de (tussentijdse) evaluatie van het Naoberfonds Berkelland

 • 3.

  Hieronder wordt ook begrepen:

  • a.

   het vroegtijdig betrokken worden bij de gemeentelijke beleidsontwikkeling ten aanzien van het Naoberfonds Berkelland;

  • b.

   het doen van voorstellen voor het beleid;

  • c.

   het mede-formuleren van onderzoeksvragen, ter evaluatie van het Naoberfonds Berkelland;

  • d.

   het bevorderen van de burgerparticipatie die gericht is op de leefomgeving.

 • 4.

  De adviescommissie Naoberfonds Berkelland bestaat uit maximaal vijf leden die door het college worden benoemd.

Artikel 2 invulling en werkwijze

 • 1.

  De adviescommissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter.

 • 2.

  Bij verhindering van de voorzitter vindt vervanging plaats door de vicevoorzitter.

 • 3.

  De voorzitter leidt de vergadering en stelt samen met de (ambtelijke) secretariële ondersteuning de agenda op.

 • 4.

  De gedragscode die de gemeenteraad op grond van artikel 15 lid 3 van de Gemeentewet heeft vastgesteld is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en leden van de adviescommissie.

Artikel 3 benoeming en zittingsduur leden

 • 1.

  De leden van de adviescommissie worden door het college benoemd voor een periode van 2 jaar. Het college is tevens bevoegd om de leden van de adviescommissie te ontslaan.

 • 2.

  Herbenoeming is mogelijk, waarbij geldt dat leden maximaal 8 jaar lid kunnen zijn van de adviescommissie.

 • 3.

  Alleen inwoners van Berkelland kunnen lid van de adviescommissie zijn, we streven daarbij naar een spreiding over de 4 hoofdkernen.

 • 4.

  Leden worden op persoonlijke titel benoemd en niet vanuit of namens een organisatie.

 • 5.

  Tot lid van de adviescommissie zijn niet benoembaar:

  • a.

   ambtenaren, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, alsmede zij die op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn bij de gemeente;

  • b.

   leden van de gemeenteraad;

  • c.

   leden van gemeentelijke commissies;

  • d.

   personen die in 2 jaar voorafgaand aan de benoeming een functie hebben bekleed bij de gemeente Berkelland;

  • e.

   medewerkers of bestuursleden van een instelling die een functionele of financiële band met de gemeente hebben.

 • 6.

  Het college ontslaat de leden:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de adviescommissie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zo’n uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien hij naar het oordeel van het college ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen;

  • f.

   bij overlijden;

  • g.

   met ingang van de dag dat een lid geen ingezetene meer is van de gemeente Berkelland;

  • h.

   vanwege overige redenen, zoals disfunctioneren.

 • 7.

  Het lidmaatschap eindigt voorts als een lid zonder opgaaf van redenen op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is geweest.

 • 8.

  In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 9.

  Bij tussentijdse vacatures geschiedt de benoeming voor de duur van de zittingsperiode van het afgetreden lid.

Artikel 5 vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen worden in principe maandelijks gehouden, behalve in de maand juli. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het onderwerp een besloten karakter vraagt, dit naar het oordeel van de adviescommissie.

 • 2.

  Verder vergadert de adviescommissie zo vaak als nodig is en wanneer tenminste drie leden dit onder opgaaf van redenen nodig vinden.

 • 3.

  De vergaderingen worden tijdig via een uitnodiging en stukken aan de leden bekend gemaakt. Verspreiding wordt verzorgd door de ambtelijke ondersteuning. Bij de agenda hoort alle relevante informatie en wel zodanig dat de adviescommissie in staat is een advies te formuleren. Agenda, tijd en plaats worden in Berkelbericht geplaatst en op de website van de gemeente.

 • 4.

  Een vergadering gaat niet door als niet tenminste de meerderheid van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 besluitvorming

Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 7 uitnodigen derden

 • 1.

  Deskundigen, zowel gemeentelijke als anderszins, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de vergadering van de adviescommissie.

 • 2.

  De verantwoordelijk wethouder wordt uitgenodigd zo vaak hij/zij of de adviescommissie dit nuttig acht, maar in ieder geval tenminste eenmaal per jaar.

Artikel 8 taken van secretariële ondersteuning

 • 1.

  Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan voor de secretariële ondersteuning zodat de adviescommissie in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

 • 2.

  De secretariële ondersteuning:

  • a.

   stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter en secretaris een vergaderkalender samen;

  • b.

   stelt in overleg met de voorzitter voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

  • c.

   verzendt de uitnodigingen en adviesverzoeken uiterlijk 5 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

  • d.

   maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

Artikel 9 afwijking

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders, gehoord de adviescommissie.

Artikel 10 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019 en wordt ingetrokken per 31 december 2022.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling adviescommissie Naoberfonds Berkelland 2019.

Borculo, 16 juli 2019,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.