Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bernisse

Verordening commissie bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bernisse
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerponafhankelijke bezwaarcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Verordening behandeling bezwaarschriften Bernisse 2002 van 23 april 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2002nieuwe regeling

16-02-2002

Weekblad De Bernisser

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Bernisse;

ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2002;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening commissie bezwaarschriften

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

b commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2

Inleidende bepaling commissie

1 Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

2 De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

a een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

b de gemeentelijke belastingverordeningen;

c verordeningen, die rechtstreeks betrekking hebben op de interne organisatie en/of de rechtspostitie van personen in dienst van de gemeente;

Artikel 3

Samenstelling van de commissie

1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter en de leden maken geen deel uit en/of zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Bernisse.

2 De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen

3 Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

4 De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4

Secretaris

1 De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

2 Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5

Zittingsduur

1 De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de raad.

2 De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

3 De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6

Ingediend bezwaarschrift

1 Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

2 Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7

Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

a artikel 2:1, tweede lid;

b artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

c artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

d artikel 7:4, tweede lid;

e artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8

Vooronderzoek

1 De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

2 De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9

Hoorzitting

1 De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

2 De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

3 Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10

Uitnodiging zitting

1 De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee voor de zitting schriftelijk uit.

2 Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3 De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één weken voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

4 De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11

Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12

Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13

Openbaarheid zitting

1 De zitting van de commissie is openbaar.

2 De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

3 Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14

Schriftelijke verslaglegging

1 Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

2 Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

3 Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

4 Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

5 Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15

Nader onderzoek

1 Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

2 De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

3 De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

4 Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16

Raadkamer en advies

1 De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

2 a De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

b Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

c Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

3 Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

4 Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17

Uitbrengen advies en verdaging

1 Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

2 Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

3 Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18

Intrekking oude regeling

De Verordening behandeling bezwaarschriften Bernisse 2002, zoals door de raad in zijn besluitvormende vergadering van 23 april 2002 is vastgesteld wordt ingetrokken.

Artikel 19

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

Artikel 20

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juli 2002

De raad voornoemd,

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college 2 juli 2002

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernisse,

Aldus vastgesteld 2 juli 2002

De burgemeester van de gemeente Bernisse

E.W.H. Broekhuis