Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bernisse

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bernisse
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze verordening volgt op de Verordening kwijtschelding 2013

2. Deze verordening wordt ingetrokken door het besluit van de gemeenteraad van Nissewaard van 15-12-2015, Gemeenteblad, 2015, 131366

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 28, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2016Wijziging

17-12-2013

Weekblad Bernisse

Onbekend

Tekst van de regeling

‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014’

De raad van de gemeente Bernisse;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2013;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit vast te stellen de:

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • -

  de heffing van hondenbelasting 2014 voor de verschuldigde belasting voor een tweede en volgende hond;

 • -

  de heffing van leges 2014;

 • -

  de heffing van reinigingsrechten 2014;

 • -

  de heffing van marktgelden 2014;

 • -

  de heffing van lijkbezorgingsrechten 2014;

 • -

  de heffing van toeristenbelasting 2014;

 • -

  de heffing van forensenbelasting 2014.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • -

  de onroerende-zaakbelastingen 2014;

 • -

  de rioolheffing 2014;

 • -

  de hondenbelasting 2014;

 • -

  de afvalstoffenheffing 2014.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening kwijtschelding 2013’ van 27 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2014’.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2014, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bernisse van 17 december 2013.

De griffier, De voorzitter,

J.A. Fröling-Kok P.J. Bouvy-Koene