Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening heeft terugwerkende kracht tot en met de datum waarop de Wbrp in werking is getreden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet basisregistratie personen, art. 3.8, lid 1
  3. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 1
  4. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014nieuwe regeling

10-12-2013

Hei en wei 20-12-2013

Raadsbesluit 2013/66

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

 

 

De raad van de gemeente Blaricum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2013, nummer

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de

 

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Deel  

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet : de Wet basisregistratie persoonsgegevens; basisregistratie : de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet; derde : elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, nog met enig openbaar gezag is bekleed; ingeschrevene : degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen; overheidsorgaan :

- een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

- een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed; persoonslijst : het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de wet over één persoon in de basisregistratie; openbare lichamen : de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; reglement : reglement basisregistratie personen.

Artikel 2  

Het college van burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin met inachtneming van de artikelen 3.8 en 3.9 van de wet wordt geregeld:

a. Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente;

b. Verstrekkingen aan derden;

Artikel 3 Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisadministratie, voor zover dit is bepaald in het reglement.

Artikel 4 Verstrekkingen aan derden

Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

a. de derde vooraf schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt; of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het derde lid; Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 5  

In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden waaraan verzoeken om gegevensverstrekking moeten voldoen en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 6  

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen; Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft – voor zover nodig - terugwerkende kracht tot en met de datum waarop de Wbrp in werking is getreden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 december 2013

P.C.M. de Groot J.N. de Zwart-Bloch

griffier voorzitter