Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Beleidnotitie Taluds, keerwanden en vlonders langs de Meentstroom Blaricummermeent

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidnotitie Taluds, keerwanden en vlonders langs de Meentstroom Blaricummermeent
CiteertitelBeleidnotitie Taluds, keerwanden en vlonders langs de Meentstroom Blaricummermeent
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagentekening met toelichting terras aan water toelichting rivier rand studie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2016nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidnotitie Taluds, keerwanden en vlonders langs de Meentstroom Blaricummermeent

Beleidnotitie Taluds, keerwanden en vlonders langs

de Meentstroom Blaricummermeent

 

Waarom deze notitie

 

De praktijk heeft uitgewezen dat er in De Blaricummermeent maatschappelijke behoefte bestaat om keerwanden, -constructies en vlonders in of aan het talud, langs de westelijke oever van de rivier (Meenstroom), te plaatsen die afwijken van het beeld dat in het Masterplan De Blaricummermeent (2005) is beoogd.

In verband met de gewenste beleving van het water worden door bewoners keerwanden, -constructies en vlonders gebouwd die de beoogde groene uitstraling langs de Meentstroom bemoeilijken.

 

Op dit moment is het volgens het Bestemmingsplan De Blaricummermeent Werkdorp niet mogelijk om de aanleg van bovengenoemde keerwanden, -constructies en vlonders, gelegen op de kavels van bewoners, te voorkomen.

In het in 2015 vastgestelde Uitwerkingsplan voor deelplan C2/C3 is m.b.t. dit onderwerp alleen in art. 5.2.3 “Bouwwerken geen gebouw zijnde” (lid a.) het volgende opgenomen:

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 

 • a. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – zone onbebouwd’ mogen geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met uitzondering van keerconstructies voor het overbruggen van hoogteverschillen in het talud, beschoeiingen en kadeconstructies langs de watergangen;

 

Om de beoogde groene uitstraling van het talud (westelijke oever) te kunnen bewerkstelligen en bewoners ook de mogelijkheid bieden om keerwanden, -constructies en vlonders te kunnen realiseren is het gewenst beleid te maken, dat wil zeggen het vaststellen van richtlijnen of randvoorwaarden. Dat is niet alleen nodig uit beleidsmatig oogpunt (de rechtszekerheid en het voorkomen van willekeur), maar ook uit een oogpunt van welstand en beeldkwaliteit van de woonomgeving.

 

Het beperken van de omvang van keerwanden, -constructies en vlonders heeft een gunstige invloed op de beoogde groene uitstraling van De Blaricummermeent.

Keerwanden, -constructies en vlonders die uitkragen over de waterlijn en/of de damwand, blijven in alle gevallen verboden in De Blaricummermeent.

  

Bij de herziening van het bestemmingsplan in 2017 kan dit beleid hierin worden opgenomen.

Alle keerwanden, -constructies en vlonders die vóór de vaststelling van het geactualiseerde bestemmingsplan De Blaricummermeent Werkdorp zijn gerealiseerd vallen onder het overgangsrecht en zullen worden gedoogd. Alle keerwanden, -constructies en vlonders die na de vaststelling van het geactualiseerde bestemmingsplan De Blaricummermeent Werkdorp worden gerealiseerd dienen te voldoen aan de uitgangspunten van deze beleidsnotitie.

 

 

Richtlijn Taluds, keerwanden en vlonders langs de Meentstroom (de rivier)

 

Deze richtlijn is opgesteld ten behoeve van het nastreven van een groene uitstraling langs de westelijke oever van de Meenstroom door middel van de aanleg van overwegend groene taluds en hagen en zo min mogelijk door middel van keerwanden, keerconstructies en vlonders.

 

De richtlijn is bedoeld om ten behoeve van de beeldkwaliteit en welstand een kader te hebben waaraan de aanleg van keerwanden, -constructies en vlonders kunnen worden getoetst. Dit is in het belang van de handhaving of verbetering van de beeldkwaliteit en de welstand voor de woon-en leefomgeving in de wijk.

 

Een keerwand, -constructie en vlonder, langs de westelijke oever van De Meentstroom, dient aan de volgende eisen te voldoen:

 

 • 1. De keerwand c.q. keerconstructie (inclusief trappen) mag maximaal 50% van de breedte van het kavel langs het water bedragen en met een maximale lengte van 10 meter langs het water, waarbij er minimaal 1 meter afstand wordt aangehouden ten opzichte van de erfgrens.

 

 • 2. In de zone (zoals onder punt 1 bedoeld) van minimaal 1 meter (vanaf de erfgrens) dient een talud te worden aangehouden met een verhouding 1 : 3.

   

 • 3. Vlonders mogen niet over het water en/of over de damwand langs de rivier uitsteken.

   

 • 4. Vlonders dienen aan te sluiten op de natuurstenen deksloof van de damwand.

   

 • 5. De keerwand c.q. keerconstructie mag maximaal 1,0 meter hoog zijn (ten opzichte van bovenkant deksloof).

   

Ten opzichte van bovenstaande eisen wordt de volgende uitzondering toegestaan:

 

 • 1. Een keerwand c.q. keerconstructie (inclusief trappen), die breder is dan maximaal 50% van de breedte van het kavel langs het water, is toegestaan, mits deze keerwand c.q. keerconstructie gedeeltelijk aan het oog is onttrokken door een groenblijvende haag of klimplant (Hedera);

 • 2. De initiatiefnemer dient deze (blijvende) groene uitstraling wel te kunnen garanderen.

   

    

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 12 juli 2016.