Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Blaricum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Blaricum
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Blaricum 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2017 in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201701-01-201701-12-2020nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2017, 59060

RAADSBESLUIT nr. 2016-75

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Blaricum

Financiële verordening gemeente Blaricum 2017

De raad van de gemeente Blaricum,

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen:

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Blaricum

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Blaricum en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • d.

  financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Blaricum, teneinde te komen tot een goed inzicht in:

  • -

   de financieel-economische positie:

  • -

   het financiële beheer;

  • -

   de uitvoering van de begroting;

  • -

   het afwikkelen van vorderingen en schulden;

  • -

   alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

 • e.

  indicator: op voorhand overeengekomen parameter die inzicht geeft in resultaten op deelgebieden en laat zien in hoeverre bepaalde doelstellingen gehaald worden.

 • f.

  prioriteit: onderdeel van een programma bestaande uit een samenstel van een aantal samenhangende producten of een enkel product van de productenraming en productenrealisatie.

 • g.

  rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten.

 • h.

  uitvoeringsorganisatie: de uitvoering door de BEL Combinatie

  Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

  Artikel 2. Programma-indeling

  • 1.

   De raad kan bij aanvang van iedere raadsperiode de programma-indeling voor die raadsperiode vaststellen.

  • 2.

   De raad stelt per programma vast:

  • a.

   de beoogde maatschappelijke effecten (wat willen wij bereiken);

  • b.

   de te leveren goederen en diensten (wat doen wij daarvoor);

  • c.

   de baten en lasten (wat mag het kosten).

  • 3.

   Het college maakt in ieder geval gebruik van wettelijk verplichte indicatoren met betrekking tot de beoogde maatschappelijke effecten en de te leveren goederen en diensten. De raad kan op voorstel van het college aanvullende indicatoren vaststellen.

  • 4.

   De raad stelt bij de aanvang van iedere raadsperiode vast over welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de verplichte paragrafen in de begroting en rekening kaders wil stellen wil worden geïnformeerd.

  • 5.

   Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten en de maatschappelijke effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door de raad, kunnen worden getoetst.

  Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

  • 1.

   De begroting bevat een samenvatting waarin per programma kort de doelstellingen en financiële kaders worden weergegeven. De jaarstukken bevatten een samenvatting met daarin per programma de belangrijkste afwijkingen op de doelstellingen en financiële kaders uit de programmabegroting.

  • 2.

   Bij de begroting worden onder elk van de programma’s de lasten en baten per

  programma weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de

  gerealiseerde lasten en baten per programma weergegeven.

  • 3.

   Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.

  • 4.

   Bij de uiteenzetting van de financiële positie in begroting wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie als gevolg van de begroting, de meerjarenraming, de investeringen en de grondexplotatie.

  • 5.

   In de jaarrekening wordt van de investeringen en meerjarige projecten de uitputting van de

   geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

  Artikel 4. Relatie Programma’s, taakvelden, producten en kostenplaatsen

  • 1.

   Bij iedere programmabegroting  en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling van de taakvelden aan de programma’s.

  • 2.

   De indeling in producten is gelijk aan die van de wettelijk voorgeschreven sub-indeling van de taakvelden

  • 3.

   Bij iedere productenraming wordt een overzicht gegeven van de toedeling van kostenplaatsen aan de taakvelden.

  Artikel 5. Kaders begroting

  De raad stelt in ieder geval voor de vaststelling van de programmabegroting de richtlijnen en de kaders voor het betreffende begrotingsjaar vast.

  Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten

  • 1.

   De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma. Indien de raad prioriteiten heeft vastgesteld worden de baten en lasten per prioriteit vastgesteld.

  • 2.

   Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

  • 3.

   Het college informeert de raad vooraf als ze verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

  • 4.

   Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de investeringskredieten en het bijstellen van het beleid.

  • 5.

   Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.

  Artikel 7. Uitvoering begroting

  • 1.

   Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

  • 2.

   Het college draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat:

  • a.

   de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de producten van de productraming;

  • b.

   de budgetten uit de productraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie;

  • c.

   de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt.

  • 3.

   Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programma’s zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.

  Artikel 8. Tussentijdse rapportage en informatie

  • 1.

   Het college informeert de raad over de voortgang van de beleidsvoornemens van de gemeente over het eerste halfjaar van het lopende boekjaar.

  • 2.

   Voor uitvoering van nieuwe, niet in de begroting opgenomen, activiteiten is een besluit van de raad noodzakelijk.

  Artikel 9. EMU-Saldo

  Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.

  Artikel 10. Jaarstukken

  • 1.

   Het college draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de diensten naar de productenrealisatie en naar de programmaverantwoording.

  • 2.

   Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programma’s. In de verantwoording geeft het college aan:

  • a.

   wat is bereikt;

  • b.

   welke goederen en diensten zijn geleverd;

  • c.

   wat de kosten zijn.

  Hoofdstuk 3. Financieel beleid

  Artikel 11. Waardering & afschrijving vaste activa

  • 1.

   Immateriële en materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de bijlage afschrijvingsbeleid bij deze verordening.

  • 2.

   Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

  • 3.

   De afschrijving van activa start bij de ingebruikname van het desbetreffende goed, waarbij als uitgangspunt 1 januari van het jaar na ingebruikname wordt genomen.

  • 4.

   De rente wordt berekend over de boekwaarde per 1 januari.

  Artikel 12. Voorziening voor oninbare vorderingen

  • 1.

   Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

  • 2.

   Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening dubieuze debiteuren getroffen volgens de methodiek zoals vermeld in de bijlage waardering dubieuze debiteuren bij deze verordening.

  • 3.

   In afwijking van het eerste en ttweede lid worden vorderingen en schulden bij andere publieke lichamen niet betrokken in de berekening van de voorziening voor oninbare vorderingen.

  Artikel 13. Reserves en voorzieningen

  Bij de begroting en jaarstukken is een overzicht aanwezig van de reserves en voorzieningen

  waarin aan de orde komt:

  • a.

   de vorming en besteding van reserves;

  • b.

   de vorming en besteding voorzieningen;

  • c.

   de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen.

  Artikel 14. Kostprijsberekening

  • 1.

   Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente Blaricum wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

  • 2.

   Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van reserves en voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid

  • 3.

   Voor de inzet van materiele activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten de rente voor de financiering van het actief toegerekend. Deze rente is een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen. De rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting vastgesteld.

  • 4.

   Het percentage van de omslagrente voor de toerekening van rente voor de financiering van de in gebruik zijn de activa, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks met de begroting vastgesteld. Het percentage van deze omslagrente wordt bepaald uit het gewogen gemiddelde van het bij de begroting geraamde rentepercentage van de rentekosten op de opgenomen langlopende leningen, kortlopende leningen en kredieten.

  • 5.

   Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, en van goederen, werken en dienstendie worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een extracomptabel stelsel van kostentoerekening gehanteerd.

  • 6.

   Bij de directe kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa en de afschrijvingskosten van de in gebruik zijnde activa. Voor de rechten en heffingen waarmee kosten in rekening worden gebracht, worden daarbij ook de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de gederfde inkomsten van het kwijtscheldingsbeleid betrokken.

  • 7.

   Voor de toerekening van de overheadkosten aan de kostprijs van rechten en heffingen en diensten voor derden, wordt op basis van de begrotingscijfers een gemiddeld opslagtarief per toe te rekenen werkuur bepaald. Dit wordt berekend door alle begrote overheadkostenvan de uitvoeringsorganisatie te delen door het begrote totale aantal direct toe te rekenen uren. Bij de realisatie van kosten wordt dit opslagtarief vermenigvuldigd met het aantal daadwerkelijk ingezette uren.

  • 8.

   In afwijking van het vierde lid wordt bij een verstrekte lening voor de bepaling van de rentekosten van de inzet van vreemd vermogen in de kostprijs uitgegaan van de rente van de lening die voor de financiering van de verstrekte lening is aangetrokken. Deze rente wordt verhoogd met een opslag voor het debiteurenrisico.

  • 9.

   In afwijking van het eerste lid worden bij vennootschapsbelastingplichtige activiteiten en grondexploitaties alleen de rentekosten voor de inzet van vreemd vermogen aan de kostprijs toegerekend. Bij projectfinanciering worden dan de werkelijke rentekosten toegerekend. In andere gevallen wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de portefeuille leningen.

  Artikel 15. Prijzen economische activiteiten

  • 1.

   De levering van goederen, diensten of werken, het verstrekken van leningen of garanties en het verstrekken van kapitaal aan overheidsbedrijven en derden vindt plaats binnen de geldende bepalingen van hoofdstuk 4b van de mededingingswet.

  • 2.

   In geval van voorgenomen activiteiten zoals bedoeld in artikel 25h lid 5 Mededingingswet, of een bevoordeling als bedoeld in artikel 25j Mededingswet, welke plaatsvinden in het algemeen belang, doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit in de zin van artikel 25h, zesde lid Mededingingswet.

  Artikel 16. Financieringsfunctie

  Het college handelt bij de uitoefening van de financieringsfunctie conform het vastgestelde treasurystatuut.

  Artikel 17. Registratie bezittingen, activa en vermorgen

  • 1.

   Het college draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van bezittingen.

  • 2.

   Het college draagt er zorg voor, dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingenen het vermogen van de gemeente systematisch worden gecontrollerd

  • 3.

   Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

  Hoofdstuk 4. Paragrafen

  Artikel 18. Lokale heffingen

  • 1.

   Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf lokale heffingen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording in ieder geval op:

  • a.

   het volume en bedrag aan kwijtscheldingen;

  • b.

   de kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing;

  • c.

   methodiek van kostentoerekening van overhead en rente;

  • 2.

   De legestarieven worden jaarlijks via de legesverordening vastgesteld.

  Artikel 19. Weerstandsvermogen en risicomanagement

  In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken neemt het college de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

  Artikel 20. Onderhoud kapitaalgoederen

  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval de voortgang van het geplande onderhoud en de omvang van het achterstallig onderhoud aan openbaar groen, wegen, riolering en gebouwen op.

  Artikel 21. Financiering

  In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

  • a.

   financiële risico’s;

  • b.

   financiële ontwikkelingen en rentevisie voor de komende 4 jaar;

  • c.

   overzicht van beleggingen.

  Artikel 22. Bedrijfsvoering

  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf bedrijfsvoering de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

  Artikel 23. Verbonden partijen

  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

  Artikel 24. Grondbeleid

  In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college de verplichte onderdelen op grond van artikel van 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.

  Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

  Artikel 25. Administratie

  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

  • a.

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de uitvoeringsorganisatie;

  • b.

   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, etc.;

  • c.

   het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

  • d.

   het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

  • e.

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

  • f.

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

  Artikel 26. Financiële organisatie

  Het college draagt zorgt voor:

  • a.

   een eenduidige indeling van de uitvoeringsorganisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen van de uitvoeringsorganisatie;

  • b.

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

  • c.

   de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • d.

   de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

  • e.

   de te maken afspraken met de uitvoeringsorganisatie over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

  • f.

   het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;

  • g.

   het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; en

  • h.

   het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

  Artikel 27. Interne controle

  Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen zoals bedoeld in artikel 213 lid 1 van de gemeentewet.

  Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel en verbetering.

  Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

  Artikel 28.

  Intrekken oude verordening en overgangsrecht

  • 1.

   De Financiële verordening gemeente Blaricum 2015 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

  • 2.

   Op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die voor 1 januari 2017 zijn gedaan, blijft de Financiële verordening gemeente Blaricum 2015 van toepassing zoals deze gold op de dag voor de inwerkingtreding van deze verordening.

  Artikel 29.

  Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking op 01-01-2017.

  • 2.

   Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Blaricum 2017.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 20 december 2016.

  de griffier, de voorzitter,

  Bijlage afschrijvingsbeleid bij artikel 11

  Afschrijvingsbeleid immateriële vaste activa

  De volgende immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven in:

  Omschrijving

  Afschrijvingstermijn in jaren

  Agio / disagio

  Looptijd lening

  Kosten afsluiten van een lening

  Looptijd lening

  Kosten onderzoek en ontwikkeling

  Maximaal 5

  Afschrijvingsbeleid materiele vaste activa met economisch of maatschappelijk nut

  Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,- worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven

  De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:

  Omschrijving

  Afschrijvingstermijn in jaren

  Gronden en Terreinen

   

  Gronden

  Geen afschrijving

   

   

  Woonruimten

   

  Verbouwing woning

  20

  Renovatie woning

  40

   

   

  Bedrijfsgebouwen

   

  Gebouwen (permanent)

  40

  Gebouwen (tijdelijk)

  Gebruiksduur

  Verbouwing gebouwen

  25

  Renovatie gebouwen

  40

  Installaties

  20

  Inventaris / inrichting

  10

  Isolatievoorzieningen

  20

  Klimaatbeheersing

  20

  Zonwering

  5

  Buiten schilderwerk

  5

  Binnen schilderwerk

  10

   

   

  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken;

   

  Reconstructie / aanleg wegen

  40

  Reconstructie / aanleg riolen

  40

  Riolering (mechanisatie)

  15

  Reconstructie / aanleg voet- en fietspad

  40

  Reconstructie / aanleg parkeerterreinen

  40

  Reconstructie / aanleg bruggen (voet- en fietsgangers)

  25

  Openbare verlichting (masten)

  40

  Openbare verlichting (armaturen)

  20

  Uitvoeringsmaatregelen GVVP

  25

  Reconstructie groen

  10

  Renovatie sportcomplexen

  10

  Aanleg sportcomplexen

  20

  Renovatie / aanleg speelvoorzieningen

  10

  Duikers

  25

  Geluidswal

  20

  Steigers

  20

  Beschoeiing / damwand / kademuren / keermuren

  20

  Urnenmuur

  20

   

   

  Machines, apparaten en installaties;

   

  Verkeersregelinstallaties (VRI)

  15

  Bijlage waardering dubieuze debiteuren bij artikel 12

  Alle debiteuren met een betalingsachterstand worden gecategoriseerd. Per categorie is bepaald voor welk deel van de openstaande vordering een voorziening getroffen moet worden (ter grootte van het percentage van oninbaarheid).

  De grondslag voor de waardering van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:

  • a.

   100%: insolventie als gevolg van schuldsanering of faillissement (ongeacht ouderdom), met onbekende bestemming vertrokken (t-2 en ouder);

  • b.

   50%: met onbekende bestemming vertrokken (t-1 & t), aanvraag kwijtschelding;

  • c.

   25%: deurwaarder;

  • d.

   2%: overige vorderingen, uitgezonderd de vorderingen die buiten invordering zijn gesteld.

  In individuele gevallen, bij vorderingen boven € 10.000, kan de portefeuillehouder financiën besluiten tot de indeling van die vordering in een andere categorie dan op bovenstaande grondslagen bepaald.

  Voor Soza-debiteuren wordt een voorziening getroffen volgens opgave van de gemeente Huizen, gebaseerd op de ervaringscijfers van de huisaccountant van de gemeente Huizen.