Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening elektronisch publiceren gemeente Blaricum 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronisch publiceren gemeente Blaricum 2015
CiteertitelVerordening elektronisch publiceren gemeente Blaricum 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
 4. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2015Nieuwe regeling

13-10-2015

Gemeenteblad

102654

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit nr. 2015-35

Verordening elektronisch publiceren gemeente Blaricum 2015

De raad van de gemeente Blaricum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juli 2015;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 2:14 en 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen de Verordening elektronisch publiceren gemeente Blaricum 2015

Artikel 1 Gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat.

Artikel 2 Elektronische publicatie

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, ontwerpbesluiten, andere besluiten van algemene strekking en meldingen worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij wet- en regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Deze besluiten worden beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de kennisgeving in het elektronisch gemeenteblad wordt voor ruimtelijke plannen doorverwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • 4.

  De kennisgeving van de ter inzagelegging van (ontwerp)besluiten vindt uitsluitend elektronisch plaats.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid vinden kennisgevingen die betrekking hebben op de bekendmaking van aanvragen en besluiten die gericht zijn tot een of meer belanghebbenden en waarbij belangen van derden betrokken (kunnen) zijn, uitsluitend in het elektronisch gemeenteblad plaats.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid vindt de bekendmaking van besluiten die gericht zijn tot een of meer belanghebbenden en die niet kunnen worden uitgereikt of toegezonden, uitsluitend in het elektronisch gemeenteblad plaats.

 • 7.

  Indien het bepaalde in het tweede lid redelijkerwijs niet uitvoerbaar is en het geen algemeen verbindend voorschrift betreft, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronisch gemeenteblad. In dat geval wordt het gehele besluit ter inzage gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 3 Aanvullende kennisgeving op niet elektronische wijze

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 kan het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente, naast de elektronische publicatie, ook op een niet-elektronische wijze kennisgeving doen voor zover dat naar haar oordeel gewenst is.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt c.q. gepubliceerd.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 2, lid 1 is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 5 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen, ad hoc of door zich te abonneren op een toegezonden papieren versie van de (kennisgeving van) besluiten zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronisch publiceren gemeente Blaricum 2015.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 13 oktober 2015.

P.C.M. de Groot mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

griffier voorzitter