Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verandering naam 'Welstand en Monumenten Midden Nederland' naar 'Stichting Mooisticht'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerandering naam 'Welstand en Monumenten Midden Nederland' naar 'Stichting Mooisticht'
CiteertitelVerandering WMMN naar MooiSticht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Niet van toepassing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Verandering naam

20-09-2016

Gemeenteblad

172553

Tekst van de regeling

Intitulé

Verandering naam 'Welstand en Monumenten Midden Nederland' naar 'Stichting Mooisticht'

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Blaricum

gelezen het voorstel d.d. 16 augustus 2016 van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T :

 • 1.

  om de welstands- en monumenten advisering per 1 januari 2017 onder te brengen bij de Stichting MooiSticht;

 • 2.

  om de werkwijze conform model 1 (adviescommissie voor omgevingskwaliteit/Commissie voor ruimtelijke kwaliteit CRK (monumenten) ) uit de menukaart uit te voeren;

 • 3.

  om het college van B&W te mandateren tot de benoeming van de commissieleden;

 • 4.

  om per 1 januari 2017 de in de bouwverordening, incl. de 14e wijziging, Gemeente Eemnes in artikel 9.1, lid 1 genoemde naam "Welstand en Monumenten Midden Nederland"  te wijzigen naar "Stichting MooiSticht".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 september 2016.

P.C.M. de Groot mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

raadsgriffier voorzitter