Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen Blaricum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201923-04-2019nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-311084

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Blaricum;

 

gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Blaricum;

 

besluiten:

 

 

Artikel 1. Aanwijzing ambtenaren

 • 1.

  Als ambtenaar belast met het afbakenen van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Blaricum, is aangewezen:

Medewerker Vergunningen 1, Medewerker Vergunningen 2.

 • 2.

  Als ambtenaar belast met het nemen van besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Blaricum, is aangewezen:

Medewerker Ruimtelijke ontwikkeling, Medewerker Ruimtelijke ontwikkeling 2.

 • 3.

  Als ambtenaar belast met het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Blaricum, is aangewezen:

Medewerker Vergunningen 1, Medewerker Vergunningen 2.

 • 4.

  Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen, is aangewezen:

Medewerker Gegevensbeheer 1

 • 5.

  Als plaatsvervangend beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen, is aangewezen:

Medewerker Basisregistraties.

 • 6.

  De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

  • a.

   het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, conform hetgeen daarover in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen en de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen is bepaald;

  • b.

   het ingevolge artikel 13 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen zorgdragen dat brondocumenten waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, blijvend bewaard worden;

  • c.

   het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie adressen en gebouwen;

  • d.

   het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistratie adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

  • e.

   het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

  • f.

   het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

  • g.

   het ingevolge artikel 42 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen één maal per jaar controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 7.

  Als ambtenaar belast met het vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen:

Medewerker Gegevensbeheer 1, Medewerker Basisregistraties.

 • 8.

  Als ambtenaar belast met het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 10, onder b, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen:

Technisch medewerker Handhaving 1, Technisch medewerker Handhaving 2.

 • 9.

  Als ambtenaar belast met het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen:

Medewerker Gegevensbeheer 1, Medewerker Basisregistraties.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt, onder gelijktijdig intrekken van het Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG dd.21 sept.2010, in werking op 23 april 2019.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen Blaricum.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Blaricum op 23 april 2019,

mw. M. Kiliç-Karaaslan

Secretaris

mw. J.N. de Zwart-Bloch

Burgemeester