Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Toeslagenverordening WIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening WIJ
CiteertitelToeslagenverordening WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt per 1 oktober 2009 met terugwerkende kracht in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet investeren in jongeren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201219-05-2012Intrekking

17-04-2012

Hei en wei 11-05-2012

Raadsbesluit 2012/17
13-11-200901-10-200919-05-2012nieuwe regeling

22-09-2009

Laarder Courant De BEL 05-11-2009

Raadsbesluit 2009-55 (3)

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WIJ

De raad van de gemeente Blaricum

 

gelezen het voorstel d.d. 25 augustus 2009 van burgemeester en wethouders;

 

B E S L U I T

 

• De Toeslagenverordening WIJ (Investeren in jongeren) vast te stellen;

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

• de wet: de Wet investeren in jongeren;

• gehuwdennorm: de norm bedoeld in artikel 28, eerste lid onderdeel d, van de wet;

• college: het college van burgemeester en wethouders;

• woning: een woning als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, Wet op de huurtoeslag, als mede een woonwagen of woonschip, als bedoeld in artikel 3, zesde lid, Wet werk en bijstand;

• woonkosten:

1) indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag;

2) Indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud;

• ouder: de vader of moeder als bedoeld in respectievelijk de artikelen 1:197 en 1:198 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor jongeren van 21 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien de gehuwden beiden 21 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn.

Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de norm

Artikel 3 Toeslagen

 • 1

  De toeslag bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de wet bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm voor de jongere in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

 • 2

  De toeslag bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor de jongere die met één ander zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft;

 • 3

  De toeslag bedoeld in artikel 30, eerste lid van de wet bedraagt 5 procent van de gehuwdennorm voor de jongere die met twee of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 4

  De toeslag bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de wet bedraagt 5 procent van de gehuwdennorm voor de jongere die met één of beide ouders in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft.

Hoofdstuk 3 Criteria voor het verlagen van de norm of toeslag

Artikel 4 Verlaging gehuwden

 • 1

  De verlaging bedoeld in artikel 31 van de wet bedraagt 10 % van de gehuwden-norm voor gehuwden die met één ander hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben;

 • 2

  De verlaging bedoeld in artikel 31 van de wet bedraagt 15 % van de gehuwden-norm voor gehuwden die met twee of meer anderen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.

 • 3

  De verlaging bedoeld in artikel 31 van de wet bedraagt 15 % van de gehuwden-norm voor gehuwden die met één of beide ouders in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

De verlaging bedoeld in artikel 32 van de wet bedraagt 15 % van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor de jongere geen woonkosten verbonden zijn of indien geen woning wordt bewoond.

Artikel 6 Verlaging Schoolverlaters

De verlaging bedoeld in artikel 33 van de wet bedraagt 20 % van de gehuwdennorm.

Artikel 7 Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

 • 1

  De verlaging bedoeld in artikel 34 van de wet bedraagt:

  a. 20 procent van de gehuwdennorm indien het een jongere van 21 jaar betreft;

  b. 10 procent van de gehuwdennorm indien het een jongere van 22 jaar betreft.

 • 2

  In afwijking van lid 1 wordt de verlaging vastgesteld op de hoogte van de op grond van artikel 3 toegekende toeslag, indien deze toeslag minder bedraagt dan de verlaging waartoe toepassing van lid 1 zou leiden.

 • 3

  De vorige leden zijn niet van toepassing ten aanzien van een jongere op wie artikel 6 van toepassing is.

Artikel 8 Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 geschiedt zodanig, dat de toepasselijke norm voor de jongere tenminste bedraagt:

a. 35 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande,

b. 55 procent van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder,

c. 65 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening WIJ.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 22 september 2009.

 

 

 

P.C.M. de Groot                                         mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

griffier                                                          voorzitter