Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening Wmo-adviesraad Blaricum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo-adviesraad Blaricum
Citeertitelverordening Wmo-adviesraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 150
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 11
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2010nieuwe regeling

21-09-2010

Hei en wei 10-12-2010  

Raadsbesluit 2010-56  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo-adviesraad Blaricum

Nummer:

Datum:

 

De raad van de gemeente Blaricum,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

gelet op artikel 11 en 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 150 Gemeentewet;

Besluit

Vast te stellen:

 

De Verordening Wmo-adviesraad Blaricum

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning;

College Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum;

Wmo-adviesraad Het adviesoverleg zoals bedoeld in de Wmo, ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.

Prestatieveld De Wmo is opgebouwd uit negen prestatievelden, namelijk;

1. Het bevorderen van de sociale samenhang in - en de leefbaarheid van - dorpen, wijken en buurten;

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;

3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;

5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;

8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;

9. Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Achterban Betrokken organisaties of personen bij een bepaald expertiseveld in de gemeente Blaricum;

 

Artikel 2 Doelstelling

 • 1

  Het doel van de Wmo-adviesraad is om de belangen van de doelgroepen die behoren bij de negen prestatievelden te behartigen.

 • 2

  De Wmo-adviesraad adviseert het college, in het kader van burgerparticipatie, over het beleid en de uitvoering daarvan op het terrein van de Wmo.

 • 3

  Met de instelling van een Wmo-adviesraad wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1

  De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies aan het college over het te ontwikkelen beleid met betrekking tot de Wmo. Alle adviezen en voorstellen van de Wmo-adviesraad aan het college worden ter kennisname aan de gemeenteraad verstrekt.

 • 2

  2. Het college vraagt de Wmo-adviesraad in ieder geval advies over:

  a. het vierjaarlijks beleidsplan Wmo;

  b. het jaarlijks uitvoeringsplan Wmo;

  c. nieuw beleid Wmo.

   

 • 3

  De Wmo-adviesraad stelt het college in kennis van knelpunten en informeert over relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wmo en geeft zo nodig advies over deze knelpunten en ontwikkelingen.

 • 4

  De Wmo-adviesraad kan ingezetenen en organisaties uitnodigen om met voorstellen te komen.

 • 5

  De Wmo-adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de Wmo-adviesraad adviesrecht inzake het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente. De Wmo-adviesraad mag geen individuele cliënten bijstaan in rechtsprocedures inzake de Wmo.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De Wmo-adviesraad bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 leden plus een voorzitter en secretaris.

 • 2

  In de Wmo-adviesraad neemt minimaal één lid plaats als vertegenwoordiging van onderstaande doelgroepen:

  a. ouderen die op grond van hun leeftijd zonder hulp niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen;

  b. jeugd en hun ouders indien er sprake is van problemen bij het opvoeden;

  c. mantelzorgers;

  d. vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;

  e. mensen met een beperking, waardoor ze niet optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;

  f. mensen met psychische of verstandelijke beperking, waardoor ze niet optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer;

  g. mensen die affiniteit hebben met het verbeteren van leefbaarheid van wijken en buurten zoals sportverengingen, jeugdverenigingen, Kerken en scholen.

   

 • 3

  Elke vertegenwoordiger kan één vaste plaatsvervanger aanwijzen die zitting heeft in de Wmo-adviesraad bij diens afwezigheid.

 • 4

  De Wmo-adviesraad wordt ondersteund door een voorzitter en secretaris.

 • 5

  Bij afwezigheid van de onafhankelijk voorzitter draagt het college zorg voor een plaatsvervanger.

 • 6

  Op verzoek van de Wmo-adviesraad nodigt de voorzitter één of meer collegeleden uit om de vergadering, als bedoeld in artikel 6, geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Artikel 5 Aanwijzing en zittingsduur

 • 1

  De Wmo-adviesraad is verantwoordelijk voor de werving en behoud van haar leden. Bij de werving van nieuwe leden wordt altijd een oproep geplaatst in de Hei & Wei. De Wmo-adviesraad verzorgt de selectie van de kandidaten.

 • 2

  Het college benoemt op voordracht van de Wmo-adviesraad de leden van de Wmo-adviesraad, standaard plaatsvervangers, voorzitter en secretaris.

 • 3

  Vertegenwoordigers van de Wmo-adviesraad, als bedoeld in artikel 4, dienen te voldoen aan de onderstaande criteria:

  a. Woonachtig zijn in de gemeente Blaricum;

  b. Geen lid zijn van de gemeenteraad van Blaricum;

  c. Geen ambtenaar zijn van de gemeente Blaricum;

   

 • 4

  De leden van de Wmo-adviesraad en de voorzitter worden door het college benoemd voor vier jaar.

 • 5

  Benoeming voor twee volgende perioden is mogelijk.

 • 6

  De zittingsperiode eindigt op verzoek van het lid, de voorzitter, dan wel wanneer niet langer wordt voldaan aan één van de selectiecriteria. Opzegging dient te geschieden middels een schriftelijke kennisgeving.

 • 7

  De zittingsperiode van de voorzitter eindigt op verzoek van de voorzitter, dan wel op verzoek van minimaal de helft van de leden plus één.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1

  De Wmo-adviesraad vergadert plenair ten minste vier keer per jaar.

 • 2

  De voorzitter en secretaris dragen zorg voor de voorbereiding van de vergadering.

 • 3

  Aan het eind van iedere bijeenkomst van de Wmo-adviesraad draagt de voorzitter en secretaris zorg voor het plannen van een datum en tijd voor de volgende bijeenkomst.

 • 4

  De agenda van de Wmo-adviesraad wordt in overleg tussen de voorzitter en secretaris opgesteld. Agendapunten kunnen ook worden aangedragen door één van de leden van de Wmo-adviesraad. De voorzitter neemt de uiteindelijke beslissing over de agenda.

 • 5

  De secretaris notuleert, verzamelt de benodigde stukken en verstrekt deze aan alle leden van de Wmo-adviesraad

 • 6

  In overleg met de voorzitter kan een lid van de Wmo-adviesraad een verzoek indienen om een vergadering van de Wmo-adviesraad bijeen te roepen.

 • 7

  De Wmo-adviesraad ontvangt van gemeente alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling, op een zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleids- en besluitvorming.

 • 8

  Leden van de Wmo-adviesraad kunnen in overleg met de voorzitter een inhoudelijk deskundige uitnodigen om nadere uitleg over een specifiek onderwerp dat op de agenda van de plenaire vergadering staat toe te lichten.

 • 9

  Stukken waarover advies wordt gevraagd aan De Wmo-adviesraad en het verslag van de vorige vergadering van de Wmo-adviesraad, worden minimaal 14 dagen voor het aanstaande overleg aan de vertegenwoordigers van de prestatievelden en de voorzitter gestuurd. In overleg met de voorzitter kan bij uitzondering van de 14 dagen termijn worden afgeweken.

Artikel 7 Verslaglegging en adviestermijnen

 • 1

  Het college legt onderwerpen, als bedoeld in artikel 3, middels een schriftelijke adviesaanvraag voor aan de Wmo-adviesraad. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd en binnen welk termijn het advies dient te zijn te ontvangen door het college.

 • 2

  Het verslag/ advies bevat een overzicht van de besproken onderwerpen, waarbij per onderwerp wordt aangegeven:

  a. of volledige, geen volledige of geen overeenstemming is bereikt;

  b. de in het overleg door de deelnemers naar voren gebrachte zienswijze en, indien van toepassing, de schriftelijk ingebrachte zienswijze;

  c. overige onderwerpen die verband houden met de punt a.

   

 • 3

  De secretaris zorgt dat het advies binnen de in lid 1 genoemde termijn is opgesteld en ontvangen door het college.

 • 4

  Indien gewenst verschaft de Wmo-adviesraad bij monde van de voorzitter alle gewenste inlichtingen over zijn advies.

 • 5

  Het college voegt bij het collegevoorstel of raadsvoorstel het advies van de Wmo-adviesraad toe. Een afwijking van het advies dient door het college in het collegevoorstel of raadsvoorstel te worden gemotiveerd.

 • 6

  De voorzitters en secretaris van Wmo-adviesraad ontvangt in ieder geval een afschrift van een collegevoorstel dan wel een raadsvoorstel. De secretaris verstrekt dit afschrift aan overige leden van de Wmo-adviesraad.

Artikel 8 Openbaarheid

 • 1

  De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar tenzij het college, de voorzitter of ten minste een vierde van de leden anders besluit.

 • 2

  Het college kan de leden tijdelijke geheimhouding opleggen op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van de inhoud van stukken.

 • 3

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

Artikel 9 Bevoegdheden

 • 1

  De Wmo-adviesraad kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. De bevindingen van de werkgroepen worden aan de Wmo-adviesraad voorgelegd.

 • 2

  De leden van de Wmo-adviesraad kunnen altijd derden raadplegen over de aangelegenheden waarmee zij als lid van de Wmo-adviesraad te maken krijgen.

 • 3

  De Wmo-adviesraad kan desgewenst gebruik maken van de mogelijkheid om externe deskundigen te vragen om een toelichting.

Artikel 10 Budget en ondersteuning

 • 1

  Indien voor het kunnen uitoefenen van de taken van de Wmo-adviesraad gelden nodig zijn (inhuren deskundige bijstand, deskundigheidsbevordering, enz.), kan de adviesraad daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het college.

 • 2

  Op verzoek van de Wmo-adviesraad kan het college faciliteiten beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Wmo-adviesraad.

 • 3

  De Wmo-adviesraad plus voorzitter en secretaris ontvangen per bijgewoonde vergadering een onkostenvergoeding van € 50,--. De vergoeding bedraagt maximaal € 200,-- per persoon, per jaar. De onkosten vergoeding wordt één keer per jaar op basis van een presentielijst uitbetaald.

 • 4

  Voor de verzending van oproepen en persberichten dient de voorzitter en secretaris van de Wmo-adviesraad een verzoek in bij de gemeente Blaricum.

Artikel 11 Evaluatie

Elk jaar wordt de verordening en het proces geëvalueerd.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

De verordening kan aangehaald worden als verordening Wmo-adviesraad en treedt inwerking op de achtste dag na bekendmaking in de Hei & Wei.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2010

P.C.M. de Groot             mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

griffier                              voorzitter