Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Boarnsterhim

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Boarnsterhim

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Boarnsterhim
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Boarnsterhim
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Boarnsterhim 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 19 december 2013 besloten deze verordening per 1 januari 2014 vervallen te verklaren voor zover deze verordening ziet op het grondgebied van de gemeente Boarnsterhim dat vanaf 1 januari 2014 deel gaat uitmaken van de gemeente Súdwest Fryslân.

2. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de raad van de gemeente Heerenveen heeft op 2 januari 2014 besloten deze regeling vervallen te verklaren voor zover dit besluit ziet op het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim dat vanaf 1 januari 2014 deel is gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Heerenveen.

3. De raad van de gemeente De Friese Meren heeft op 19 maart 2014 besloten deze verordening per 1 januari 2014 vervallen te verklaren voor zover deze verordening ziet op het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim dat vanaf 1 januari 2014 deel is gaan uitmaken van de gemeente De Friese Meren.

4. De raad van de gemeente Leeuwarden heeft op 24 november 2014 besloten deze verordening vervallen te verklaren per 1 januari 2015 voor zover deze verordening ziet op het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim dat vanaf 1 januari 2014 deel is gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Leeuwarden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 36
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015art. 3A is nieuw; art. 5 is gewijzigd.

20-12-2011

Op 'e hichte d.d. 27 december 2011

3.08
20-05-200901-01-200901-01-2012nieuwe regling

21-04-2009

Op 'e hichte d.d. 12 mei 2009

4.03

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Boarnsterhim

De raad van de gemeente Boarnsterhim;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2009

Gelet op artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Boarnsterhim

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. college: het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim

b. wet: de Wet werk en bijstand

c. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

d. WSF 2000: Wet Studiefinanciering

e. bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1. Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan100 % van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.3

 • 2. Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:

  a. voor gehuwden:                      € 498,00

  b. voor een alleenstaande ouder: € 447,00

  c. voor een alleenstaande:           € 349,00

  De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2009.

 • 2. Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3. De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de geldende bijstandsnorm per 1 januari van dat jaar en de geldende bijstandsnorm van het daar aan voorafgaande jaar.

Artikel 3A Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012

 • 1. a. Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

  b. Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • 2. Indien één van de gezinsleden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid van de wet, waardoor slechts één van de gezinsleden recht op langdurigheidstoeslag heeft, komt dit gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 • 2. Het bepaalde in artikel 3A treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als : Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Boarnsterhim 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 april 2009.

De voorzitter, T. Baas

De griffier, drs. A.G.M. Rutten