Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van liggeld 2013
CiteertitelVerordening liggeld 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid aanhef en onder a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-01-2014Nieuwe jaarlijkse verordening

12-12-2012

19-12-2012, Kijk op Bodegraven

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2013

 

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2013

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een vaartuig, niet zijnde een woonboot te worden ingenomen.

 • b.

  Jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam liggeld wordt, overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald, een recht geheven voor het aanleggen van een vaartuig aan openbare gemeentegrond en/of in openbaar water.

Artikel 3: Belastingplicht

Het in artikel 2 bedoelde recht is verschuldigd door degene, die de vereiste vergunning heeft verkregen, of door degene, door wie openbare gemeentegrond of gemeentewater is ingenomen.

Artikel 4: Maatstaf van heffing

Het liggeld wordt geheven per kalenderjaar en per ligplaats.

Artikel 5: Belastingtarieven en belastingtijdvak

Het liggeld per jaar bedraagt:

 • a.

  Voor een ligplaats in haven De Wikke, haven Kerkestuk/Dunantlaan,

  haven Treebord, haven Kamille/Melkdistel € 254,40

 • b.

  Voor ligplaatsen niet genoemd onder lid a. € 152,65

Artikel 6: Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7: Termijnen van betaling

Het recht genoemd in artikel 5 is invorderbaar in 1 termijn, welke vervalt een maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld.

Artikel 10: Overgangsrecht

De “Verordening liggeld 2012” van 14 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11: Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in artikel 10 en het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 11: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening liggeld 2013'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gehouden op 12 december 2012

De griffier, drs. J.H. Rijs

De voorzitter, mr. C. van der Kamp